Sklep
Książki w postaci elektronicznej (format .pdf ) dostępne w 24 h
Blog Podatkowy Referat
Zmiana stawki opłaty w trakcie miesiąca 38

Od kiedy obowiązuje opłata wg zmienionej stawki w przypadku wejścia w życie uchwały w sprawie ustalenia stawki w trakcie miesiąca?

Odpowiedź na to pytanie zawiera wyrok WSA w Gliwicach z 10 stycznia 2018 r. I SA/Gl 1111/17.

W przedmiotowej sprawie rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazując w § 4 uchwały, że wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa. Akt prawa miejscowego opublikowany został w Dzienniku Urzędowym w dniu 3 lipca 2017 r., a zatem uzyskał moc obowiązującą z dniem 18 lipca 2017 r.

Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523). W myśl art. 2 ust. 1 ww. ustawy ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. Akty prawa miejscowego stanowione przez organy gminy publikowane są w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 13 pkt 2 ustawy). Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy (art. 4 ust. 1 ustawy).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opłatą obejmująca okres miesiąca kalendarzowego, co wywieść można z art. 6i ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis ten wskazuje, że obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami powstaje: 1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec; 2) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje możliwości uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za część miesiąca. Niedopuszczalne jest również proporcjonalne naliczenie opłaty według różnych stawek (uwzględniającej w części stare i nowe stawki).

Wprowadzenie "nowej" stawki opłaty uchwałą, która weszła w życie w trakcie miesiąca, nie uzasadnia jej zastosowania do naliczenia opłaty za miesiąc, w którym akt prawa miejscowego uzyskał moc obowiązującą. "Nowa" stawka może być podstawą naliczenia opłaty dopiero za kolejny miesiąc, następujący po miesiącu wejścia w życie uchwały określającej wysokość tej opłaty.

Komentarze do wpisu (38)

18 grudnia 2018

Witam! Po zmianie stawki gdy podatnik nie płaci w terminie trzeba wszcząć postępowanie, czy za każdym razem po terminie płatności (mamy 4 terminy w ciągu roku)podatnik nie płaci mam wszczynać postępowanie i gdy podatnik zapłaci pisać decyzję umarzającą?

19 grudnia 2018

Tak. Każde wszczęte postępowanie wymaga rozstrzygnięcia w drodze decyzji. Jeżeli nie ma przedmiotu postępowania (tu: nieuiszczania opłaty z zawiadomienia) postępowanie wymaga umorzenia jako bezprzedmiotowe w drodze decyzji.

27 grudnia 2018

Co jeśli sesja gminy na której ma być uchwalona zmiana stawki odbędzie się dopiero początkiem stycznia, czy jest możliwość zmiany stawki od 01.01.2019. czy jeżeli uchwała wejdzie w życie np.pod koniec stycznia to zmiana i tak będzie musiała obowiązywać od lutego?

27 grudnia 2018

Jeżeli tak jest że nowa stawka obowiązuje od następnego miesiąca po miesiącu gdzie uchwała wejdzie w życie to czy jest na to jakiś przepis, jakiś numer art ustawy?

2 stycznia 2019

Nie ma możliwości zmiany stawki z mocą wsteczną - od 1.01.2019 r. Wg podstawowej zasady - art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - akty normatywne wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia. Nadanie mocy wstecznej jest możliwe (art. 5), ale wsteczna moc prawa może dotyczyć ewentualnie tylko przyznania praw i nie dotyczy opłaty. Zmiana stawki opłaty, która wejdzie w życie pod koniec stycznia obowiązuje od lutego.

2 stycznia 2019

Stosownie do art. 6i ust. 1 ustawy opłata obejmuje okres miesiąca kalendarzowego. Opłata jest niepodzielna (ustawa nie przewiduje zarówno możliwości zapłaty opłaty za część miesiąca, jak również proporcjonalnego naliczenia opłaty za okres miesiąca według starej i nowej stawki, która weszła w życie w trakcie miesiąca). Nowa stawka może być zatem podstawą do określenia wysokości opłaty za kolejny miesiąc.

8 lutego 2019

W przypadku zmiany stawek opłaty należy zawiadomić właściciela o zmianie tej stawki. a jeśli to już druga zmiana stawek właściciel nie płacił i otrzymał decyzję określającą otwartą o zmienionej stawce to wtedy należy wygasić tę decyzję i doręczyć zawiadomienia o nowej stawce opłaty???

13 lutego 2019

Doręczenie zawiadomienia o nowej stawce. Nie ma przesłanek z przepisów Ordynacji podatkowej do wygaśnięcia decyzji.

18 lutego 2019

Należy doręczyć zawiadomienie nie wygaszając decyzji.

6 marca 2019

W kolejnym roku została podjęta uchwała o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami. Część z właścicieli w związku z nieopłacaniem należności miała wydane decyzje określające otwarte o nowej stawce. otrzymali kolejne zawiadomienia z nową stawką opłaty i nie płacą należności po nowej stawce. Czy teraz mamy wygasić poprzednie decyzje, i wszcząć postępowanie na nowo i wydać nowe decyzje z nową stawką opłaty? W przypadku doręczenia nowego zawiado

8 marca 2019

Wszcząć postępowanie i wydać decyzję określającą wysokość opłaty. Wygaśnięcie decyzji jest możliwe jedynie w przypadkach wskazanych w art. 258 par.1 Ordynacji podatkowej.

27 marca 2019

Mam pytanie czy w przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi doręczenie zawiadomienia o zmianie stawki (podobnie jak z wymiarem podatku) wójtowi/burmistrzowi/skarbnikowi gminy wymaga zastosowanie wyłączenia organów podatkowych I instancji i wyznaczenia przez SKO organ właściwy do załatwienia sprawy (czyli doręczenia zmiany stawki opłaty).?

3 kwietnia 2019

Tak.

16 kwietnia 2019

Mam pytanie. Co w sytuacji kiedy była zmiana stawki od 01.01.2019, podatnik płaci za śmieci kwotę z zawiadomienia ale nie wskazuję w przelewie za jakie miesiące płaci, a ma jeszcze małe zaległości z roku 2018 i na te zaległości są nieksięgowane wpłaty. Wówczas wszczynam postępowanie i uzasadniam przytaczając odpowiednie przepisy. Przy osobach które wcale nie płaca w uzasadnieniu piszę tak: Pan/Pani…jako właściciel nieruchomości…zobowiązany/a jest do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi z terenu w/w nieruchomości w wysokości podanej w zawiadomieniu…Do dnia wydania niniejszego postanowienia opłata nie została uiszczona. Co napisać w sytuacji kiedy płatność jest robiona, ale księgowana na zaległość i podatnik ma świadomość że płaci tą kwotę.

26 kwietnia 2019

Mam pytanie w opłacie za odpady mieliśmy pierwszą zmianę stawki, od dnia 1.03.2019 r., płatności mamy kwartalne. Czy wystawiając upomnienia na starą stawkę mam brać pod uwagę także miesiąc marzec wg starej stawki, a tylko różnicę wynikającą ze zmiany stawki z marca do decyzji, czy upomnienie na styczeń i luty a marzec już do decyzji.

8 maja 2019

Uzasadnienie należy rozszerzyć wskazując, że ze część wpłaty została zaliczona na zaległości z 2018 r., a zatem opłata nie została uiszczona w wysokości podanej w zawiadomieniu.

8 maja 2019

Marzec już do decyzji.

8 maja 2019

W jakim terminie przed zmianą stawki gmina powinna powiadomić płatnika

13 maja 2019

Przed terminem płatności opłaty (zawiadamia właściciela nieruchomości, nie płatnika).

23 maja 2019

Witam czy jeżeli ktoś nie płacił po zawiadomieniu decyzja na podstawie 6m 2b, to czy możemy go wezwać do złożenia deklaracji przy kolejnej zmianie stawki na podstawie art. 6o ust 4, czy wysyłamy mu tylko zawiadomienie

28 maja 2019

W opisanej sytuacji zmiana stawki nie stanowi podstawy do wezwania do złożenia deklaracji, doręczamy zawiadomienie.

30 maja 2019

Mam pytanie związane jeszcze z decyzjami ustalającymi opłatę po zmianie stawki. Otóż mam w decyzji taki fragment jak poniżej: Zgodnie z przepisem art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 730) w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz, prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych deklaracji. W tym przypadku właściciel nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Pomimo poinformowania adresata niniejszej decyzji o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiadomieniem nr ... i po analizie konta podatkowego organ stwierdził, że opłata ta nie jest uiszczana... i tu mam pytanie czy mam wpisać: ...uiszczana za okres, uiszczana od...., czy może kwota zaległości wynosi... Bo jeśli to może być decyzja otwarta.

7 czerwca 2019

Uiszczana od ... albo za okres ... - jeżeli brak opłaty dotyczy okresu, po którym następowała wpłata opłaty w prawidłowej wysokości. Nie może to być określenie kwoty zaległości - nie ma podstawy prawnej do wydania takiej decyzji.

12 czerwca 2019

Czy można zmienić wysokość ryczałtu od domków letniskowych w trakcie roku ? Ryczałt był płacony do 30.04.2019. W czerwcu 2019 skończyła się umowa, był przetarg i stawki poszły w górę. Czy ryczałt od domków letniskowych również pozna podnieś i jak go przeliczyć.

18 czerwca 2019

Mam decyzje określające w związku z brakiem deklaracji( art 6m ucpg). Czy w przypadku zmiany stawki (po raz pierwszy) wysyłam wezwanie do złożenia deklaracji, czy wystarczy dostarczone zawiadomienie o zmianie stawki, czy ponowne wszczęcie i nowa decyzja?

1 lipca 2019

Witam. Od 1 marca nastąpiła zmiana stawki za odpady komunalne. Właścicielom, którzy nie zapłacili kwoty podanej w zawiadomieniu wójt od marca wydał decyzje określające wysokość opłaty. A co z osobami, które zapłaciły opłatę w marcu i kwietniu a nie płacą od np. maja czy czerwca?

8 lipca 2019

Nie można w trakcie danych 12 miesięcy zwiększyć wysokości opłaty.

8 lipca 2019

Wezwanie do złożenia deklaracji.

8 lipca 2019

Też wydaje decyzje.

8 lipca 2019

Witam, w marcu była zmiana stawki czy w decyzji z art 6m ust. 2b może być zapis: określić wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie ... zł miesięcznie za okres od marca do czerwca 2019 r. czy określić wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie ... zł miesięcznie od marca 2019 r?

9 lipca 2019

Witam, podstawą przypisu po zmianie stawki będzie zawiadomienie, czy deklaracja na podstawie,której wykonano wyliczenie w zawiadomieniu?

12 lipca 2019

Od marca 2019 r.

12 lipca 2019

PK sporządzone na podstawie zawiadomienia.

26 września 2019

Witam, mam pytanie, jest podwyżka od 1 czerwca, i zawiadomienie zostało wysłane dopiero we wrześniu, zatem zmiana wysokości stawki obowiązuje od czerwca czy od września?

27 września 2019

Witam, mam pytanie miałam zmianę stawki od 01.01.2019 r. wysłane zostały zawiadomienia o zmianie stawki,co mam zrobić z osobami które mają zaległość od 01.01.2019 r. jak w ich przypadku ma wyglądać egzekucja zgodnie ze zmianą ustawy?

4 października 2019

Zależy od terminu płatności opłaty za czerwiec. Zawiadomienie winno być doręczone przed terminem płatności.

9 października 2019

Przy zaległościach od 1.01 2019 r. powinna być po terminie płatności wydana decyzja określająca wysokość opłaty jeszcze przed zmianą ustawy z 19 lipca 2019 r. Jeżeli nie została to zawiadomienie z pouczeniem.

29 listopada 2019

Czy w związku ze zmianami w ustawie wypadną z obiegu "administracyjnego" deklaracje ze stawkami za niesegregowane odpady (jeśli właściciel nie złoży nowej deklaracji). Czy wtedy muszę wydać decyzje na segregowane?

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl