Książki
Blog Podatkowy Referat
Umorzenie postępowania po wpłacie opłaty 31

Jakie zasady postępowania obowiązują w przypadku uiszczenia przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w toku postępowania, wszczętego w związku z brakiem dokonania wpłaty opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu o wysokości opłaty?

W ww. przypadku organ podatkowy na podstawie art. 208 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. 6q ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach umarza postępowanie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako bezprzedmiotowe w drodze decyzji, co potwierdza WSA w Gdańsku w wyroku z 21.02.2018 r. I SA/Gd 1384/17.

Uiszczenie po wszczęciu postępowania, a  przed wydaniem końcowego rozstrzygnięcia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wynikającej z zawiadomienia, oznacza, że zobowiązanie to wygasło wskutek jego zapłaty. Prowadzenie postępowania i orzekanie o wysokości opłaty, która wygasła poprzez zapłatę jest niedopuszczalne.

Wykładnia art. 208 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa prowadzi do wniosku o bezprzedmiotowości postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie uiszczenia tej opłaty w toku postępowania.

W przepisie art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mowa jest o nieuiszczeniu przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako przesłanki określenia wysokości tej opłaty w drodze decyzji Dokonanie ww. czynności faktycznej, tj. uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w toku postępowania wszczętego na podstawie art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powoduje bezprzedmiotowość tego postępowania w rozumieniu art. 208 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa i konieczność jego umorzenia.

Z bezprzedmiotowością postępowania mamy do czynienia wtedy, gdy nie ma materialnoprawnych podstaw do władczej, w formie decyzji administracyjnej, ingerencji organu administracyjnego. Wówczas jakiekolwiek rozstrzygnięcie merytoryczne pozytywne czy negatywne staje się prawnie niedopuszczalne (por. np. wyrok NSA z 21.2.2006 r., I OSK 967/05). Bezprzedmiotowym może być zatem postępowanie zarówno z powodu braku przedmiotu faktycznego do rozpatrzenia sprawy, jak również z powodu braku podstawy prawnej do wydania decyzji w zakresie żądania wnioskodawcy (por. np. wyrok NSA z 23.1.2006 r., II SA 428/01).

WSA w Gdańsku wskazuje: Należy zauważyć, że wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest co do zasady na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji oraz stawki opłaty uchwalonej przez radę gminy, wyjątkowo natomiast ustawa przewiduje określenie wysokości tej opłaty w drodze decyzji – może to mieć miejsce bądź w przypadku niezłożenia przez podmiot zobowiązany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym lub istnienia wątpliwości co do danych zawartych w tej deklaracji (art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) lub w przypadku nieuiszczenia przez właściciela nieruchomości opłaty określonej w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. A contrario zatem, jeżeli opłatę tę właściciel nieruchomości uiści, to brak jest podstaw do określenia jej wysokości w drodze decyzji, a  źródłem obowiązku w tym zakresie jest złożona przez niego deklaracja.

 

Komentarze do wpisu (31)

14 stycznia 2019

Witam, po zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłaliśmy do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o zmianie stawki opłaty. Po kilku miesiącach od zmiany stawki jeden właściciel nieruchomości złożył nam wniosek o umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jednak nie została mu jeszcze wystawiona decyzja określająca opłatę po zmianie stawki. Co zrobić w takim przypadku? Jak rozpatrzyć wniosek o umorzenie zaległości, która jeszcze nie została określona?

16 stycznia 2019

Wszcząć postępowanie, wydać decyzję określającą opłatę i dopiero w dalszej kolejności rozpatrywać wniosek o umorzenie.

22 stycznia 2019

Witam, proszę o podpowiedź w sprawie umorzenia postępowania w związku z przedawnieniem zobowiązania podatkowego. Organ podatkowy wszczął postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres począwszy od 2013 r. W trakcie prowadzonego postępowania wymiar opłaty za rok 2013 uległ przedawnieniu. Czy prawidłowym jest wydanie w jednej decyzji rozstrzygnięcia o: a) umorzeniu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 07.2013 r. do 12.2013 r. i b) określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres począwszy od 01.2014 r.? Czy jednak w tej sprawie należy najpierw wydać decyzję o umorzeniu postępowania za okres począwszy od miesiąca 07.2013 r., a następnie wszcząć ponownie postępowanie, ale już za okres od 01.2014 r. i zakończyć je wydaniem decyzji?

24 stycznia 2019

W jednej decyzji a) i b).

28 stycznia 2019

Zajmuje się opłatą za śmieci. Podatnik dwa razy wpłacił opłatę za śmieci w 2019 roku, złożył wniosek z prośbą o przeksięgowanie nadpłaty na podatek. Powinnam wydać postanowienie o przeksięgowaniu nadpłaty? W podatkach brak zaległości, wpłata dotyczyłaby 2019roku.

30 stycznia 2019

Nie wydaje się postanowienia o zaliczeniu nadpłaty na poczet przyszłego zobowiązania.

1 lutego 2019

Wobec tego powinnam wydać decyzję o nadpłacie? Podatnik we wniosku ( z prośbą o przeksięgowanie) wskazał prawidłową kwotę nadpłaconej opłaty za gosp. odpadami.

5 lutego 2019

Tak, decyzję określającą wysokość nadpłaty z art. 74a OP.

5 lutego 2019

Jeśli podatnik wpłaca kwotę 100 zł, z tej kwoty muszę pobrać mu koszty upomnień, jednak nie naliczam odsetek, kwota odsetek nie przekracza 8,70. Wówczas nie muszę wydawać postanowienia, ma tutaj zastosowanie art. 62 § 4a pkt 4 OP?

8 lutego 2019

w związku z niejednolitością podejścia szkolących i pracowników w różnych gminach do tematu jeszcze raz poproszę o potwierdzenie słuszności mojego rozumowania: Zmiana stawki- styczeń 2016. Zawiadomienia doręczone prawidłowo.Na dzień dzisiejszy(2019) nie są wydane decyzje będące podstawą do egzekucji. Czy słuszne jest wydanie decyzji na okres otwarty określając wysokość opłaty od dnia 01.01.2016 (czyli z dzisiejszej perspektywy zarówno na zaległość jak i przyszłe zobowiązania które powstaną od najbliższego terminu płatności). Wiem że pytanie naiwne ale w gminach robi się i tak i tak:)

13 lutego 2019

Na kontach podatników figuruje zaległośc z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaległości obejmują okres po wysłanych zawiadomieniach. Nie wystawiliśmy decyzji określajacych zaległość na podstwie zawiadomień ,czy w takim wypadku możemy wysyłać upomnienia?

14 lutego 2019

Upomnienie wystawia się po decyzji, nie po zawiadomieniu.

14 lutego 2019

W odniesieniu do powyższego- z rozporządzenia wynika że nie wystawia się upomnień po decyzji określającej.

14 lutego 2019

nie wystawia się zawiadomień po decyzji wydanej na okres zamknięty określającej wysokość zaległości gdzie określona jest wyraźnie kwota do zapłaty i za jaki okres. Przy decyzji określającej wysokość opłaty na okres otwarty- od jakiejś daty, upomnienie należy wystawić.

15 lutego 2019

Jeżeli ktoś ma już wystawioną decyzję a stawka opłaty za gospodarowanie się zmieni to zgodnie z ustawą tym osobom nie wysyła się zawiadomienia tylko powinien złożyć nową deklaracje. co jeżeli ktoś po decyzji wszystko płaci?

15 lutego 2019

Odp.Pan Tomasz Zgodnie z Rozporządzeniem -Wszczęcie egzekucji jest bez upomnienia w przypadku należności pieniężnych których obowiązek uiszcenia zapłaty powstaje z mocy prawa, a wysokość tych należności została określona w ostatecznym orzeczeniu. Skąd taka interperetacja przedstawiana przez Pana, decyzja określjaca to decyzja określająca.

18 lutego 2019

Tak, potwierdzam. W przypadku nieuiszczania opłaty decyzja winna „zastąpić” zawiadomienie, czyli określić wysokość opłaty stanowiącej już zaległość, jak i opłaty stanowiącej zobowiązanie, co do niektórego nie upłynął jeszcze termin płatności.

18 lutego 2019

Co jeżeli ktoś uiści kwoty podane w decyzji?

19 lutego 2019

wszczęto pstępowanie w sprawie wydania decyzji( po wysłaniu zawiadomienia o zmianie stawki) o wysokości zaległej opłaty za odpady komunalne dłuznik w momencie otrzymania postanowienia uiscił zaległa opłatę....) co w takim przypadki robimy z postepowaniem.

20 lutego 2019

Egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia jeżeli w tym ostatecznym orzeczeniu została określona wysokość należności, które będą dochodzone w egzekucji administracyjnej (wyrok NSA z 04.08.2017 r. I FSK 866/16). Jeżeli jest to zatem decyzja otwarta to w pierwszej kolejności upomnienie, a dopiero później TW.

20 lutego 2019

Tak, jak w tytule artykułu - umarza się postępowanie jako bezprzedmiotowe.

22 lutego 2019

Jeżeli właściciel nieruchomości po wystawionej decyzji płaci opłatę, a ma miejsce zmiana stawki to nadal ma obowiązek złożenia deklaracji z nową wysokością opłaty.

25 lutego 2019

Chciałabym dopytać jeszcze raz: na kontach podatników figuruje zaległośc z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaległości obejmują okres po wysłanych zawiadomieniach. Nie wystawiliśmy decyzji określajacych zaległość na podstwie zawiadomień ,czy w takim wypadku możemy wysyłać upomnienia?

26 lutego 2019

Nie, w pierwszej kolejności decyzja określająca, i dopiero upomnienie.

1 marca 2019

Podatnik złożył wniosek o zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami, rada gminy nie przewidziała możliwości z zwolnienia z opłaty (brak takiego zapisu w naszej uchwale,artykuł 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach)Wobec tego powinnam wydać podatnikowi postanowienie o odmówieniu wszczęcia postępowania?

4 marca 2019

Tak.

28 października 2019

Dzień dobry Pani Agato. W dniu 23 X 2019 pan złożył wniosek o umorzenie zaległości w opłacie śmieciowej. W dniu 24 X postanowieniem ( na podst. art. 180 par 1 i art. 191) wezwałam go do przedłożenia w terminie 7 dni wypełnienia protokolu-zeznania dotyczącego stanu majątkowego oraz przedstawienia rachunków za media, leki itp z pouczeniem o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku w sytuacji braku złożeniu ww dokumentów. Czy jeżeli nie dostarczy tych dokumentów to muszę wystawić postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia.

28 października 2019

Dzień dobry. 12.12.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami za okres od 12.08.2015 r. w związku z niezłożeniem przez firmę deklaracji. Firma zaprzestała wykonywania działalności 10.01.2017r. W związku z tym organ umorzył postępowanie. Czy jest to działanie prawidłowe? Czy nie powinna zostać określona wysokość opłaty za okres prowadzenia działalności?

5 listopada 2019

W takiej sytuacji wydaje się decyzję merytoryczną - decyzję odmawiającą umorzenia zaległości.

5 listopada 2019

Jeżeli firma była właścicielem nieruchomości nie jest to prawidłowe postępowanie, samo zaprzestanie wykonywania działalności nie jest podstawą do umorzenia postępowania.

8 listopada 2019

Dziękuję za odpowiedź. Tak właśnie myślałam.

Kategorie bloga
Blog chmura tagów
Najnowsze wpisy
Obowiązki właściciela nieruchomości po zmianach uchwał obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.

Dla poszukujących odpowiedzi na pytania o sposób postępowania po wejściu w życie nowych uchwał związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi polecam artykuł „Obowiązki właściciela nieruchomości po zmianach uchwał obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.” na stronie https://oplatazagospodarowanieodpadami.pl/

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl