Wpisy - Podatkowy Referat
Umorzenie postępowania po wpłacie opłaty

Jakie zasady postępowania obowiązują w przypadku uiszczenia przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w toku postępowania, wszczętego w związku z brakiem dokonania wpłaty opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu o wysokości opłaty?

W ww. przypadku organ podatkowy na podstawie art. 208 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. 6q ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach umarza postępowanie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako bezprzedmiotowe w drodze decyzji, co potwierdza WSA w Gdańsku w wyroku z 21.02.2018 r. I SA/Gd 1384/17.

Uiszczenie po wszczęciu postępowania, a  przed wydaniem końcowego rozstrzygnięcia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wynikającej z zawiadomienia, oznacza, że zobowiązanie to wygasło wskutek jego zapłaty. Prowadzenie postępowania i orzekanie o wysokości opłaty, która wygasła poprzez zapłatę jest niedopuszczalne.

Wykładnia art. 208 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa prowadzi do wniosku o bezprzedmiotowości postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie uiszczenia tej opłaty w toku postępowania.

W przepisie art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mowa jest o nieuiszczeniu przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako przesłanki określenia wysokości tej opłaty w drodze decyzji Dokonanie ww. czynności faktycznej, tj. uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w toku postępowania wszczętego na podstawie art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powoduje bezprzedmiotowość tego postępowania w rozumieniu art. 208 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa i konieczność jego umorzenia.

Z bezprzedmiotowością postępowania mamy do czynienia wtedy, gdy nie ma materialnoprawnych podstaw do władczej, w formie decyzji administracyjnej, ingerencji organu administracyjnego. Wówczas jakiekolwiek rozstrzygnięcie merytoryczne pozytywne czy negatywne staje się prawnie niedopuszczalne (por. np. wyrok NSA z 21.2.2006 r., I OSK 967/05). Bezprzedmiotowym może być zatem postępowanie zarówno z powodu braku przedmiotu faktycznego do rozpatrzenia sprawy, jak również z powodu braku podstawy prawnej do wydania decyzji w zakresie żądania wnioskodawcy (por. np. wyrok NSA z 23.1.2006 r., II SA 428/01).

WSA w Gdańsku wskazuje: Należy zauważyć, że wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest co do zasady na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji oraz stawki opłaty uchwalonej przez radę gminy, wyjątkowo natomiast ustawa przewiduje określenie wysokości tej opłaty w drodze decyzji – może to mieć miejsce bądź w przypadku niezłożenia przez podmiot zobowiązany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym lub istnienia wątpliwości co do danych zawartych w tej deklaracji (art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) lub w przypadku nieuiszczenia przez właściciela nieruchomości opłaty określonej w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. A contrario zatem, jeżeli opłatę tę właściciel nieruchomości uiści, to brak jest podstaw do określenia jej wysokości w drodze decyzji, a  źródłem obowiązku w tym zakresie jest złożona przez niego deklaracja.

 

Kategorie wpisów
Tagi
Grupy na FB

ZAPRASZAM DO GRUPY NA FB

Grupa

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl