Sklep
Książki w postaci elektronicznej (format .pdf ) dostępne w 24 h
Blog Podatkowy Referat
Spadek kontra gmina 9
Spadek kontra gmina

Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci, które przechodzą na jego spadkobierców w drodze dziedziczenia.

Jeżeli spadkodawca był podatnikiem podatków stanowiących dochody gminy, np. podatnikiem podatku od nieruchomości to również spadkobiercy stają się podatnikami tego podatku z tytułu przyjętej nieruchomości.

Jeżeli spadkodawca pozostawił nie zapłacone podatki i opłaty (zobowiązania lub zaległości podatkowe) np. zaległości z tytułu podatku od środków transportowych czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to spadkobiercy są zobowiązani do ich zapłaty.

Zatem konsekwencją śmierci podatnika są następujące obowiązki gminy:

  • poboru od nowego podatnika podatków należnych od przejętych praw majątkowych,
  • dochodzenia zapłaty zaległości pozostałych po nieżyjącym podatniku.

Stosownie do art. 925 Kodeksu cywilnego spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, a spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że np. w zakresie podatku od nieruchomości od następnego miesiąca po miesiącu śmierci podatnika, podatnikiem jest nowy podatnik (spadkobierca).

Natomiast stosownie do art. 97 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.

Spadkobiercy odpowiadają za zobowiązania podatkowe spadkodawcy (podatnika), ale również za zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy, koszty upomnienia i  koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec spadkodawcy powstałe do dnia otwarcia spadku (art. 98 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa). Oznacza to, że np. w zakresie opłaty a gospodarowanie odpadami komunalnymi za zaległości właściciela nieruchomości odpowiada spadkobierca.

Prawidłowa realizacja naliczania i poboru podatku po śmierci podatnika oraz egzekucja zaległości pozostałych do zapłaty po nieżyjącym podatniku wymaga ustalenia kręgu spadkobierców. Stosownie do art. 1025 Kodeksu cywilnego domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą. Nabycie spadku przez spadkobiercę stwierdza sąd na wniosek osoby mającej w tym interes. Akt poświadczenia dziedziczenia sporządza notariusz.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do sądu składa zatem osoba mająca w tym interes. Taką osobą może być także gmina. Gminę, która nie może dochodzić roszczeń podatkowych bez ustalenia kręgu następców prawnych po pierwotnym właścicielu, należy uznać za mający interes w tym, aby ustalić tę grupę osób. Gmina, mając na uwadze bieżące opodatkowanie np. w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego czy leśnego może wskazywać siebie jako wnioskodawcę, jako mającą interes stwierdzenia nabycia spadku.

Gmina, mając na uwadze zaległości podatkowe np. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące nieżyjącego podatnika może wskazywać siebie jako wnioskodawcę, jako mającą interes stwierdzenia nabycia spadku co stwarza możliwość zarówno orzeczenia o zakresie odpowiedzialności za zaległości spadkodawcy, jak i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji wobec spadkobierców.

Gmina wskazuje jako spadkobierców dzieci spadkobiercy i małżonka oraz dalszych krewnych zgodnie z porządkiem dziedziczenia.

Postępowanie spadkowe wszczyna się poprzez złożenie w sądzie rejonowym wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Właściwym jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (art. 628 Kodeksu postępowania cywilnego)

Opłata sądowa od wniosku za wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wynosi 50 zł. Ponadto należy uiścić opłatę od wpisu do Rejestru Spadkowego w kwocie 5 zł.

 

 

WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

 Miejscowość, dnia…………………..

 Sąd Rejonowy

w ……………….

Wydział  Cywilny

Wnioskodawca:

..........................

..........................

 

Uczestnicy postępowania:

1.......................

.........................

2......................

........................

 

 

WNIOSEK

O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

 

Wnoszę o stwierdzenie nabycia spadku po ……………… ………..(imię nazwisko) zmarłym dnia …………………. przed śmiercią zamieszkałym w …………………………………….………

(podać dokładny adres zamieszkania)

na podstawie : ustawy/ testamentu*.

 

Uzasadnienie

 

Spadkodawca ……………………………………………………….(imię nazwisko)

ostatnio zamieszkały…………………………………………(dokładny adres zamieszkania)

zmarł w dniu ……………………………………

Zmarły pozostawił/nie pozostawił testamentu.

W dniu śmierci był(a) ……………………………….

                                      podać stan cywilny

Związek małżeński zawierał …………………………………………………..

                                                          podać ile razy

Spadkobiercami są:

…………………………………………………….

(w wypadku dziedziczenia ustawowego należy podać również stopień pokrewieństwa)

…………………………………………………….

W skład spadku wchodzi/nie wchodzi*  gospodarstwo rolne

………………………..

 

Wnioskodawca ma interes prawny w niniejszej sprawie, gdyż stwierdzenie nabycia spadku jest niezbędne do…………………………………..(np. przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie zaległości podatkowych Spadkodawcy …………………….. z  tytułu podatku ………………………za okres ……………..)

 

Podpis wnioskodawcy

……………………………

 

Załączniki:

  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  • odpis skrócony aktów małżeństwa dla kobiet (dla kobiet niezamężnych - odpis skrócony aktów urodzenia),
  • odpis skrócony aktów urodzenia dla mężczyzn,
  • odpis wniosku ( 1 egz. dla Sądu +po 1 egz. dla każdego uczestnika postępowania).

 

Porządek dziedziczenia określają przepisy art. 931 – 940 Kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności do dziedziczenia powołane są dzieci spadkodawcy oraz małżonek. Do drugiej grupy należą małżonek oraz krewni: w pierwszej kolejności rodzice, a w dalszej rodzeństwo spadkodawcy i ich zstępni. Trzecia grupa obejmuje dziadków spadkodawcy oraz ich zstępnych, gdy którekolwiek z dziadków nie dożyło otwarcia spadku. Do czwartej grupy należą dzieci małżonka spadkodawcy (pasierbowie), których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku. Piąta grupa obejmuje gminę i Skarb Państwa. Zgodnie z art. 935 Kodeksu cywilnego w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

Co istotne gmina ma również zatem przymiot spadkobiercy ustawowego. Powyższe regulacje prawne wiążą się z założeniem ustawodawcy, że nie istnieją spadki bezdziedziczne. Zgodnie z  art. 1032 Kodeksu cywilnego gmina nie może odrzucić spadku, który jej przypadł z mocy ustawy. Gmina nie składa oświadczenia o przyjęciu spadku, a spadek uważa się za przyjęty z  dobrodziejstwem inwentarza.

 

Komentarze do wpisu (9)

17 grudnia 2018

A co jeśli zaległości po zmarłym są mniejsze niż koszty ustalenia spadkobierców np. wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku (50 zł), można to jakoś rozwiązać?

18 grudnia 2018

Wówczas gmina nie spełnia przesłanki interesu z art. 1025 KC i nie składa wniosku. Niemniej, przy rozpatrywaniu takiej sytuacji należy wziąć pod uwagę wszystkie zaległości nieżyjącego oraz przedmiot spadku podlegający opodatkowaniu podatkami lokalnymi.

5 czerwca 2019

Co powinniśmy zrobić z odsetkami od zaległości, które naliczają się na kontach nieżyjących płatników. Dla większości płatników mamy ksero aktu zgonu bądź odpowiedź na pismo dotyczące wskazania daty zgonu. W przypadku jednego płatnika jest informacja o zgonie w CEIDG, jednak nie jest podana dokładna data zgonu.

13 czerwca 2019

Odsetki są należne do dnia śmierci podatnika (art. 101 par. 1 OP).

18 lipca 2019

Czy po uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, można w ewidencji podatkowej zmienić właściciela, mimo, że nie zmieniono wpisu w księgach wieczystych.

23 lipca 2019

Tak, art. 194 par.3 Ordynacji podatkowej.

29 lipca 2019

JAK SIĘ ZABRAĆ DO USTALANIA SPADKOBIERCÓW...ORGAN NIE WIE PRZECIEŻ CZY PODATNIK MIAŁ ŻONĘ ,MĘŻA, DZIECI ITD. CZASAMI SĄ TO PRZECIEŻ PODATNICY Z DRUGIEGO KOŃCA POLSKI NIE Z TERENU DANEGO MIASTA CZY GMINY...

14 sierpnia 2019

Organ podatkowy jest w posiadaniu danych do ustalenia spadkobierców.

20 listopada 2019

Zmarł mi podatnik w trakcie postępowania podatkowego. Nie zdążyłam doręczyć decyzji. Muszę wiec wydać postanowienie o zawszeniu postępowania. Tylko komu je doręczyć? Nie mam żadnych domniemanych spadkobierców. Jaką podstawę prawna podac w tym postanowieniu. Bardzo proszę o pomoc

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl