Sklep
Książki w postaci elektronicznej (format .pdf ) dostępne w 24 h
Blog Podatkowy Referat
Poprawki Senatu przyjęte przez Sejm 19
Poprawki Senatu przyjęte przez Sejm

Sejm RP w piątek 19 lipca przyjął wszystkie poprawki wniesione przez Senat do ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadzone poprawki dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to m. in.

  • wyłączenie możliwości wyrażenia zgody właściciela nieruchomości na przystąpienie do gminnego systemu zbierania odpadów w przypadku nieruchomości, które są w części nieruchomościami, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomościami niezamieszkanymi. Część nieruchomości, która jest częścią niezamieszkaną stanowi obowiązkowy przedmiot zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • wskazanie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jako objęte gminnym system zbierania odpadów. Wyrażenie zgody właściciela nieruchomości na przystąpienie do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (pomimo tego, że jest to nieruchomość niezamieszkana),
  • zmiana zasady określania wysokości opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W miejsce wielokrotności (od 2 do 4) maksymalnej stawki opłaty podstawowej wynikającej z przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę wprowadzono wielokrotność wysokości stawki ustalonej przez radę gminy.

Komentarze do wpisu (19)

22 lipca 2019

Witam, bardzo proszę o wyjaśnienie, kiedy przystąpienie do systemu (od kiedy zmiana wchodzi w życie) przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej jest dobrowolne - mam bardzo niecierpliwego przedsiębiorcę, który chce już teraz i natychmiast wyjść z gminnego systemu GOK. Zmiana dotyczące nieruchomości niezamieszkałych wchodzi w życie po 14 dniach po ogłoszeniu ustawy zmieniającej , czy dopiero po zmianach Uchwał Rad Miejskich (na co mamy 12 miesięcy)Bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam serdecznie. Agnieszka.

22 lipca 2019

Art. 9.1. Rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym do przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

23 lipca 2019

Tak, jak wskazał podstawę prawną Qio - dopiero po zmianie uchwały.

23 lipca 2019

Bardzo dziękuję za pomoc.

24 lipca 2019

Jak będzie sytuacja wyglądać gdy wejdą w życie nowe przepisy uchylające art 6m ust 2b (postępowania po zmianie stawki). Zmiana stawki w 2019 - zawiadomienia były wysłane jeszcze bez klauzuli, że stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Dla tych spraw nadal trzeba będzie prowadzić postępowania aż do kolejnej zmiany stawki i wysłania zawiadomień z poprawna klauzulą?

25 lipca 2019

Anna, a może ponowne wysłanie zawiadomienia do tych "niepłacących" z klauzulą, że jest podstawa do wystawienia tytułu wykonawczego??

25 lipca 2019

Czy będzie potrzeba zbierania nowych deklaracji?

25 lipca 2019

Anna M - Ponowne wysłanie zawiadomień to duże koszty... ANNA - Potrzeba zbierania deklaracji z tytułu obowiązku segregacji? Właśnie też mnie to zastanawia, czy z mocy prawa naliczyć osobom, które zadeklarowany brak segregacji stawkę jak dla segregowanych od dnia wejścia w życie ustawy? Czy dopiero od uchwalenia nowej uchwały przez radę? (rozumiem, że mamy na to rok) Czy też wysyłać do wszystkich wezwania do złożenia nowych deklaracji od dnia wejścia w życie przepisów.

25 lipca 2019

Anna, wysłać ponownie zawiadomienia ale do dłużników, u Ciebie po zmianie stawki, koszty bę4da na pewno mniejsze niż wszczęcie całego postępowania. Sama nie wiem, na ostatnim szkoleniu tak zostałam poinformowana.

1 sierpnia 2019

Zmianę stawki mieliśmy w tym roku od lutego ( uchwała podjęta w grudniu 2018), jest sporo dłużników. Czy mogę wysłać im ponowne zawiadomienia z pouczeniem? czy nadal prowadzić postępowanie aż do wydania decyzji określającej wysokość???

5 sierpnia 2019

Czy w związku z obowiązkiem segregacji, pojemniki do zbiórki selektywnej muszą być podstawione na wszystkich nieruchomościach z chwilą wejścia w życie zmiany do ustawy? Jeśli zmiana wejdzie w życie w trakcie miesiąca, stawka za zbiórkę selektywną powinna obowiązywać od miesiąca następnego?

5 sierpnia 2019

Proszę o informację jakie czynności należy podjąć w sytuacji, gdy deklarację złożył najemca nieruchomości, który uiszcza opłatę w czynszu do właściciela nieruchomości, a właściciel uwzględnia jego odpady w złożonej deklaracji. Najemca został wezwany do złożenia wyjaśnień - nie reaguje. Właściciel nieruchomości złożył wyjaśnienia, że płaci za najemcę. Czy powinno zostać wszczęte postępowanie podatkowe i wydana decyzja na kwotę 0 zł? Czy może jest jakieś inne rozwiązanie?

26 sierpnia 2019

Jeżeli przed zmianą zostanie wszczęte postępowanie to nadal decyzja. Jeżeli nie, zawiadomienie z pouczeniem.

26 sierpnia 2019

Stawka opłaty nie może ulec zmianie w trakcie miesiąca z uwagi na art. 6i ustawy.

26 sierpnia 2019

Najemca jako właściciel nieruchomości winien otrzymać upomnienie, właściciel wezwanie do zmiany deklaracji.

27 sierpnia 2019

Najemca w tej sytuacji nie jest uprawniony do składania deklaracji skoro właściciel dopełnił obowiązku złożenia deklaracji na całą nieruchomość. Najemca wyrzuca odpady do pojemników właściciela, w umowie najmu jest zapis, że opłatę za odpady komunalne najemca wnosi w czynszu do właściciela. Właściciel twierdzi, że najemca musiał deklarację złożyć przez pomyłkę. W jaki sposób powinnam postąpić z deklaracją najemcy (pozostawić ją ad acta?)

28 sierpnia 2019

Niestety, to nie dany podmiot decyduje o tym kto składa deklarację i ponosi opłatę, tylko konkretny przepis prawa. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem najmu (a taki stan faktyczny - "najemca nieruchomości" został określony w pytaniu) to najemca jest właścicielem nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ucpg.

13 września 2019

Proszę o rozwinięcie myśli i wskazanie rodzaju uchwały , w której miałaby być zawarta taka informacja? Czy chodzi o dodanie w odpowiedniej uchwale(której: Regulamin,Sposób i zakres czy postanawiającej o odbieraniu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych?) zapisu z ustawy art. 6c ust. 2c - czy o inny chodzi?

16 września 2019

Treści przepisu art. 6c ust. 2c nie wprowadza się do żadnej uchwały.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl