Pojęcie właściciela nieruchomości w opłacie śmieciowej
Pojęcie właściciela nieruchomości w opłacie śmieciowej

Przez właścicieli nieruchomości – rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach).

Organ podatkowy winien ustalić właściciela nieruchomości, na którym ciąży obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. (na podstawie wyroku WSA w Szczecinie z 24 maja 2017 r. I SA/Sz 284/17):

  1. prawnego właściciela w znaczeniu przyjmowanym w art. 140 Kodeksu cywilnego, czyli osoby, które z wyłączeniem innych osób mogą korzystać z rzeczy (w tym wypadku nieruchomości) zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy oraz rozporządzać rzeczą,a także:
  2. współwłaściciela, tj. stosownie do art. 195 Kodeksu cywilnego osoby, którym własność tej samej rzeczy (w tym wypadku nieruchomości) przysługuje niepodzielnie; według art. 196 Kodeksu cywilnego współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych (stosuje się do niej przepisy działu IV “Współwłasność” tytułu I “Własność” księgi drugiej “Własność i inne prawa rzeczowe” Kodeksu cywilnego), albo współwłasnością łączną (regulują ją przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika; typowym przykładem jest tu współwłasność łączna małżonków),
  3. użytkownika wieczystego; według art. 232 § 1 Kodeksu cywilnego grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, a położone w granicach administracyjnych miast, oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym (art. 232 § 2 Kodeksu cywilnego dopuszcza użytkowanie wieczyste innych gruntów, jeżeli przewidują to przepisy szczególne); uprawnienia użytkownika wieczystego są zbliżone do uprawnień właściciela, ponieważ według art. 233 Kodeksu cywilnego w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób oraz swoim prawem rozporządzać,
  4. jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomości w zarządzie; w obowiązującym stanie prawnym wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) przez zarząd należy rozumieć trwały zarząd będący prawną formą władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną,
  5. jednostkę organizacyjną i osobę fizyczną, posiadającą nieruchomości w użytkowaniu, czyli posiadające prawo użytkowania będące ograniczonym prawem rzeczowym w rozumieniu art. 252 i następne Kodeksu cywilnego,
  6. inny podmiot władający nieruchomością, przez co należy rozumieć posiadacza nieruchomości, także ich dzierżyciela; według art. 336 Kodeksu cywilnego posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą nieruchomością (posiadacz zależny), natomiast dzierżycielem według art. 338 Kodeksu cywilnego jest ten, kto rzeczą faktycznie włada za kogo innego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl