Sklep
Książki w postaci elektronicznej (format .pdf ) dostępne w 24 h
Blog Podatkowy Referat
Pojęcie właściciela nieruchomości w opłacie śmieciowej 12
Pojęcie właściciela nieruchomości w opłacie śmieciowej

Przez właścicieli nieruchomości – rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach).

Organ podatkowy winien ustalić właściciela nieruchomości, na którym ciąży obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. (na podstawie wyroku WSA w Szczecinie z 24 maja 2017 r. I SA/Sz 284/17):

  1. prawnego właściciela w znaczeniu przyjmowanym w art. 140 Kodeksu cywilnego, czyli osoby, które z wyłączeniem innych osób mogą korzystać z rzeczy (w tym wypadku nieruchomości) zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy oraz rozporządzać rzeczą,a także:
  2. współwłaściciela, tj. stosownie do art. 195 Kodeksu cywilnego osoby, którym własność tej samej rzeczy (w tym wypadku nieruchomości) przysługuje niepodzielnie; według art. 196 Kodeksu cywilnego współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych (stosuje się do niej przepisy działu IV “Współwłasność” tytułu I “Własność” księgi drugiej “Własność i inne prawa rzeczowe” Kodeksu cywilnego), albo współwłasnością łączną (regulują ją przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika; typowym przykładem jest tu współwłasność łączna małżonków),
  3. użytkownika wieczystego; według art. 232 § 1 Kodeksu cywilnego grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, a położone w granicach administracyjnych miast, oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym (art. 232 § 2 Kodeksu cywilnego dopuszcza użytkowanie wieczyste innych gruntów, jeżeli przewidują to przepisy szczególne); uprawnienia użytkownika wieczystego są zbliżone do uprawnień właściciela, ponieważ według art. 233 Kodeksu cywilnego w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób oraz swoim prawem rozporządzać,
  4. jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomości w zarządzie; w obowiązującym stanie prawnym wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) przez zarząd należy rozumieć trwały zarząd będący prawną formą władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną,
  5. jednostkę organizacyjną i osobę fizyczną, posiadającą nieruchomości w użytkowaniu, czyli posiadające prawo użytkowania będące ograniczonym prawem rzeczowym w rozumieniu art. 252 i następne Kodeksu cywilnego,
  6. inny podmiot władający nieruchomością, przez co należy rozumieć posiadacza nieruchomości, także ich dzierżyciela; według art. 336 Kodeksu cywilnego posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą nieruchomością (posiadacz zależny), natomiast dzierżycielem według art. 338 Kodeksu cywilnego jest ten, kto rzeczą faktycznie włada za kogo innego.

Komentarze do wpisu (12)

10 lipca 2019

Witam mam pytanie Pan X jest jedynym właścicielem nieruchomości złożył deklarację za gospodarowanie odpadami na 5 osób po czym za pół roku przyszedł i poinformował że chce rozbić deklarację na 2 rodziny bo nie chcę płacić za pozostałych członków rodziny.Co teraz?

17 lipca 2019

Jako właściciel jest zobowiązany do uiszczania opłaty w pełnej wysokości, nie może przenosić części opłaty na osoby, które nie są właścicielami nieruchomości. Należy wydać decyzję z art. 6o ust. 1.

24 lipca 2019

W lipcu 2013 właściciel nieruchomości złożył deklarację, że nie segreguje odpadow. Od 1.01.2014 zmiana stawek. Wg obowiązujących wtedy przepisów właściciel nieruchomości był zobowiązany do złożenia nowej deklaracji, ale nie zrobił tego. W systemie opłata naliczona do 12.2013r. Mogę przyjąć teraz deklarację zmieniającą od 1.01.2014 i obciążyć właściciela opłata od roku 2014? A gdy nie będzie chciał złożyć deklaracji wszcząć postępowanie od 1.01.2014? Czy w decyzji określającej można przyjąć, że od stycznia 2014 nie segregował odpadów, skoro taki zamiar wyraził w deklaracji z 2013r? Proszę o pomoc.

26 lipca 2019

witam mam pytanie wezwałam właściciela do złożenia deklaracji w związku ze zmianą ilości osób na nieruchomości 6m ust 2. deklarację złożyła córka właściciela ( okazuje się że właściciel zmienił miejsce zamieszkania i nie może złożyć deklaracji) 1. czy powinnam wydać postanowienie na podstawie 165a op, że córka nie jest stroną? 2. czy w takim przypadku pisma decyzję jaka zostanie wydana powinnam kierować na adres wskazany w pierwszej deklaracji z 2013 r czy na adres tymczasowego pobytu gdzie faktycznie mieszka właściciel

14 sierpnia 2019

Tak, deklaracja od 2014 r. bądź wszczęcie postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty od stycznia 2014 r. i decyzja ze stawką dla niesegregowanych.

14 sierpnia 2019

ad. 1 Nie, przepis 165 OP nie ma tu zastosowania, córka nie wystąpiła z żądaniem wszczęcia postępowania. Do ustalenia - kto jest aktualnie właścicielem nieruchomości. Jeżeli nadal właścicielem jest ojciec, czyli deklaracja złożona na ojca a podpisana przez córkę to wezwać do złożenia pełnomocnictwa. Jeżeli córka i deklaracja złożona przez córkę jako właściciela nieruchomości to wezwać celem potwierdzenia/weryfikacji tego stanu.

30 sierpnia 2019

Decyzja ze stawka dla niesegregowanych od stycznia 2014, a od września 2019 w związku ze zmiana przepisów, jak dla segregowanych? Proszę o pomoc?

30 sierpnia 2019

Kto powinien składać deklaracje za lokale mieszkalne, których właścicielem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa? W przypadku postępowania określającego wysokość opłaty decyzja powinna być wystawiona na KOWR czy na najemcę lokalu?

4 września 2019

Od września 2019 bez zmian, a po wejściu w życie uchwały - stawka opłaty podwyższonej.

4 września 2019

Zależy od charakteru nieruchomości (lokal wydzielony czy nie) i od charakteru budynku, w którym jest lokal. Może być KOWR, może być właściciel - najemca lokalu.

5 września 2019

Jeśli na dzień wydania decyzji uchwała nie zostanie podjęta, to rozumiem, że w decyzji otwartej zastosować stawkę dotychczasowa jak dla niesegregowanych? A jak będzie uchwała w sprawie stawki opłaty podwyższonej - to właściciela nieruchomości wezwać do złożenia deklaracji i jeśli nie złoży znowu wszcząć postępowanie z art. 6o?

13 września 2019

Tak, decyzja ze stawką jak dla niesegregowanych. Samo uchwalenie stawki opłaty podwyższonej to nie zmiana stawki i sama uchwała nie stanowi podstawy do złożenia deklaracji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl