Blog Podatkowy Referat
Pojęcie właściciela nieruchomości w opłacie śmieciowej
Pojęcie właściciela nieruchomości w opłacie śmieciowej

Przez właścicieli nieruchomości – rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach).

Organ podatkowy winien ustalić właściciela nieruchomości, na którym ciąży obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. (na podstawie wyroku WSA w Szczecinie z 24 maja 2017 r. I SA/Sz 284/17):

  1. prawnego właściciela w znaczeniu przyjmowanym w art. 140 Kodeksu cywilnego, czyli osoby, które z wyłączeniem innych osób mogą korzystać z rzeczy (w tym wypadku nieruchomości) zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy oraz rozporządzać rzeczą,a także:
  2. współwłaściciela, tj. stosownie do art. 195 Kodeksu cywilnego osoby, którym własność tej samej rzeczy (w tym wypadku nieruchomości) przysługuje niepodzielnie; według art. 196 Kodeksu cywilnego współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych (stosuje się do niej przepisy działu IV “Współwłasność” tytułu I “Własność” księgi drugiej “Własność i inne prawa rzeczowe” Kodeksu cywilnego), albo współwłasnością łączną (regulują ją przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika; typowym przykładem jest tu współwłasność łączna małżonków),
  3. użytkownika wieczystego; według art. 232 § 1 Kodeksu cywilnego grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, a położone w granicach administracyjnych miast, oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym (art. 232 § 2 Kodeksu cywilnego dopuszcza użytkowanie wieczyste innych gruntów, jeżeli przewidują to przepisy szczególne); uprawnienia użytkownika wieczystego są zbliżone do uprawnień właściciela, ponieważ według art. 233 Kodeksu cywilnego w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób oraz swoim prawem rozporządzać,
  4. jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomości w zarządzie; w obowiązującym stanie prawnym wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) przez zarząd należy rozumieć trwały zarząd będący prawną formą władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną,
  5. jednostkę organizacyjną i osobę fizyczną, posiadającą nieruchomości w użytkowaniu, czyli posiadające prawo użytkowania będące ograniczonym prawem rzeczowym w rozumieniu art. 252 i następne Kodeksu cywilnego,
  6. inny podmiot władający nieruchomością, przez co należy rozumieć posiadacza nieruchomości, także ich dzierżyciela; według art. 336 Kodeksu cywilnego posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą nieruchomością (posiadacz zależny), natomiast dzierżycielem według art. 338 Kodeksu cywilnego jest ten, kto rzeczą faktycznie włada za kogo innego.
Kategorie bloga
Blog chmura tagów
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl