Jak złożyć zamówienie?
 1. Wybierz produkt, który chcesz zamówić i kliknij "Do koszyka".
 2. Wybierz sposób płatności oraz kliknij "Zamawiam":
  • Przelewy24.pl (płatność elektroniczna/karta płatnicza),
  • Faktura vat (opcja dostępna wyłącznie dla Gminy),
  • Przelew (wpłata na konto bankowe).
 3. Możesz zamówić bez zakładnia konta, kliknij "Złóż zamówienie". Możesz również założyć konto albo zalogować się do swojego konta.
 4. W części "Osoba zamawiająca/osoba do kontaktu" wpisz swoje dane jako osoby zamawiającej albo swoje dane jeżeli zamawiasz dla Gminy.
 5. W części "Dane adresowe do faktury" - jeżeli kupujesz dla siebie wpisz swoje dane adresowe. Jeżeli kupujesz dla Gminy/Firmy zaznacz "Gmina/Firma" oraz kolejno wpisz dane: nazwę, NIP, dane adresowe. Dane te zostaną ujęte na Fakturze vat jako dane Nabywcy. Jeżeli na fakturze vat mają zostać dodatkowo wpisane dane Odbiorcy (np. dane Urzędu Gminy wpisz je w rubryce "Dane dodatkowe").
 6. W rubryce "Dane dodatkowe" wpisz dane uczestnika szkolenia - imię i nazwisko, e-mail uczestnika
 7. Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych zaakceptuj oświadczenie: "Oświadczam, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług lub w co najmniej 70% zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień".
 8. Zapoznaj się z regulaminem sklepu i zaakceptuj go.
 9. Kliknij "Podsumowanie", sprawdź dane i kliknij "Potwierdzam zakup" co oznacza potwierdzenie zakupu.
 10. Odbierz wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
Kategorie wpisów

Zawiadomienie organu egzekucyjnego od 1.01.2023 r. - 8 grudnia 2022r. - warsztaty online

Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 270,00 zł 270.00
ilość szt.

towar niedostępny

Szczegóły

Zapraszam do udziału w warsztatach online

"ZAWIADOMIENIE ORGANU EGZEKUCYJNEGO OD 1.01.2023R."

 

Termin:

8 grudnia 2022 r. (czwartek) godz. 10.00 – 13.00

Warsztaty online trwają 3 godziny, obejmują 2 części (I część godz. 10.00 – 11.30, II część 11.45 – 13.00), 15 minutowa przerwa 11.30 - 11.45.

Ważne:

Każdy z uczestników może zadawać bezpośrednio pytania (i uzyska odpowiedź) już od pierwszych minut trwania warsztatów (nie ma wydzielonego czasu przeznaczonego na pytania).

 

Program warsztatów:

ZAWIADOMIENIE ORGANU EGZEKUCYJNEGO OD 1.01.2023R.

 

Wierzyciel jest zobowiązany zawiadomić organ egzekucyjny o zmianie mającej wpływ na prowadzoną wobec podatnika egzekucję administracyjną. Obowiązek ten wynika z art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Od 1 stycznia 2023 r. wierzyciel przekazuje zawiadomienie organowi egzekucyjnemu będącemu naczelnikiem urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego eTW. 

 

 1. Obowiązek zawiadamiania organu egzekucyjnego o zmianach, zdarzeniach i informacjach mających wpływa na prowadzoną egzekucję administracyjną. Przesłanki zawiadomienia wskazane w art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 2. Sposób przekazywania zawiadomienia do organu egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu skarbowego obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.

 3. Wzór zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego (eZW). Zawiadomienie dotyczące wierzyciela, zobowiązanego, tytułu wykonawczego.

 4. Sporządzenie zawiadomienia o większej liczbie tytułów wykonawczych dla zobowiązanego. Sporządzenie zawiadomienia o jednym tytule wykonawczym z większą liczbą informacji.
 5. Zawiadomienie o zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w wyniku zapłaty wierzycielowi należności pieniężnej. Zasady zaliczenia wpłaty podatnika, na którym ciążą zaległości podatkowe wynikające z przepisów Ordynacji podatkowej. Sposób wykazywania w zawiadomieniu danych dotyczących wysokości należności pieniężnej, odsetek za zwłokę i kosztów upomnienia - uzyskanych, pozostałych do wyegzekwowania, na dzień sporządzenia zawiadomienia.

 6. Zawiadomienie o zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w wyniku wyegzekwowania należności pieniężnej przez inny organ egzekucyjny. Wyegzekwowanie należności pieniężnej przez komornika sądowego. Kolejność zaspokajania należności z kwoty uzyskanej z egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego oraz sposób naliczania odsetek za zwłokę w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Sposób wykazywania w zawiadomieniu danych dotyczących wysokości należności pieniężnej, odsetek za zwłokę i kosztów upomnienia - uzyskanych, pozostałych do wyegzekwowania, na dzień sporządzenia zawiadomienia.

 7. Zawiadomienie o zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w wyniku przedawnienia należności pieniężnej. Zasady obliczania biegu terminu przedawnienia w świetle przepisów Ordynacji podatkowej. Przerwanie biegu terminu przedawnienia w wyniku zastosowania środka egzekucyjnego. Uzyskanie informacji z urzędu skarbowego. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia w przypadku rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej oraz odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej. Dane wykazywane w zawiadomieniu.

 8. Zawiadomienie o zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w wyniku korekty deklaracji, powodującej zmniejszenie wysokości należności pieniężnej. Dane wykazywane w zawiadomieniu.

 9. Zawiadomienie o zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w wyniku innych zdarzeń - umorzeniu zaległości podatkowych oraz zaliczeniu nadpłaty na poczet zaległości podatkowych. Dane wykazywane w zawiadomieniu.

 10. Zawiadomienie o zdarzeniu powodującym zawieszenie postępowania egzekucyjnego - o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej. Dane wykazywane w zawiadomieniu.

 11. Zawiadomienie o zdarzeniu powodującym ustanie przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego - niedotrzymanie terminu płatności odroczonej zaległości podatkowej lub terminu płatności raty rozłożonej zaległości podatkowej oraz niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat, na jakie została rozłożona zaległość podatkowa. Dane wykazywane w zawiadomieniu.

 12. Zawiadomienie o okresie, za który nie nalicza się odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej, w wyniku zdarzenia zaistniałego po dniu wystawienia tytułu wykonawczego.

 13. Zawiadomienie zawierające informacje dotyczące przedstawiciela ustawowego zobowiązanego, opiekuna albo kuratora zobowiązanego, zarządcy przedsiębiorstwa w spadku.

 

Adresaci warsztatów:

Pracownicy urzędów gmin/związków międzygminnych zajmujący się dochodzeniem zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Prowadząca warsztaty: Agata Dzięgiel-Matras

Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz doradca podatkowy.

Doświadczony trener, prowadzący szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego  z tematyki podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej od ponad 20 lat.

Autorka książek: „Dochody własne gminy Ewidencja księgowa podatków i opłat”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Komentarz do zmian  z 2015”, „Podatki lokalne 2016”, „Ordynacja podatkowa dla gmin 2016”, „Informacje i deklaracje do podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od 1 lipca 2019 r.  z komentarzem”, „Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym  z komentarzem”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach w  2019 r.  z komentarzem”, „Podatki i opłaty lokalne w  dobie COVID-19", „Podatki lokalne 2021 Zbiór przepisów”, „Zaległość podatkowa 2021”, „Egzekucja administracyjna 2021 Zbiór przepisów”.

Prowadząca stronę internetową dotyczącą podatków i opłat lokalnych PodatkowyReferat.online oraz administratorka grup tematycznych na Facebooku.

 

Cena uczestnictwa w  warsztatach:

270 zł od 1 osoby (vat zw. w  przypadku finansowania ze środków publicznych, vat 23 % w  pozostałych przypadkach).

Cena obejmuje:

 • udział w warsztatach on-line w czasie ich trwania (na żywo),
 • autorskie materiały szkoleniowe, w tym materiał edytowalny (w wersji elektronicznej),
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach online (w wersji elektronicznej).

Materiały szkoleniowe są udostępnianie uczestnikom w dniu warsztatów od godz. 7.30.

 

Sposób zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w trakcie warsztatów:

Możliwość zadawania pytań podczas całego czasu trwania warsztatów (nie ma wydzielonego czasu): w formie głosowej za pomocą mikrofonu (wbudowanego w laptopie albo podłączonego do komputera) lub w formie pisemnej poprzez przesłanie pytania na czacie. Do zadawania pytań nie jest konieczne używanie kamery.

Odpowiedzi uzyskuje się na bieżąco, od razu po zadaniu pytania, w powiązaniu z danym zagadnieniem omawianym podczas warsztatów.

 

Forma i zasady zakupu:

W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia zamawiający otrzyma potwierdzenie zgłoszenia.

Dzień przed warsztatami uczestnik otrzyma link do wirtualnej sali szkoleniowej  z możliwością przetestowania systemu oraz mikrofonu i kamery.

Przesłanie zamówienia w  szkoleniu jest równoznaczne  z przyjęciem zobowiązania płatności.

Faktura w wersji elektronicznej za udział w  warsztatach wysyłana jest na mail wskazany w  zamówieniu. Termin płatności wynosi 14 dni od daty warsztatów.

W przypadku rezygnacji  z warsztatów konieczne jest przesłanie informacji w na adres: podatki.lokalne@gmail.com

W przypadku rezygnacji  z uczestnictwa w  warsztatów w  dniu warsztatów uczestnik ponosi 100% kosztów, wcześniejsza rezygnacja nie obciąża uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów.

Szczegółowy sposób zamawiania warsztatów ("krok po kroku") jest dostępny w panelu po lewej stronie w trakcie całego procesu składania zamówienia.

 

Narzędzia umożliwiające udział w  warsztatach:

 • stabilne połączenie z Internetem,
 • komputer stacjonarny wyposażony w głośniki lub słuchawki, ew. mikrofon i kamerę albo laptop  z wbudowanym mikrofonem i kamerą (możliwość uczestnictwa również przez przeglądarkę na urządzeniach mobilnych),
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS,
 • aktualna wersja jednej  z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl