Jak zamówić warsztaty?
 1. Wybierz, które warsztaty chcesz zamówić i kliknij "Do koszyka".
 2. Wybierz sposób płatności oraz kliknij "Zamawiam": Przelewy24.pl (płatność elektroniczna), Faktura vat (opcja dostępna wyłącznie dla Gminy), Przelew (wpłata na konto bankowe).
 3. Nie zakładaj konta, kliknij "Złóż zamówienie".
 4. W części "Dane osoby zamawiającej" wpisz swoje dane jako osoby zamawiającej.
 5. W części "Dane adresowe" - jeżeli kupujesz dla siebie wpisz swoje dane adresowe. Jeżeli kupujesz dla Gminy/Urzędu zaznacz "Urząd/Gmina" oraz kolejno wpisz dane: nazwę, NIP, dane adresowe. Dane te zostaną ujęte na Fakturze vat jako dane Nabywcy. Jeżeli na fakturze vat mają zostać dodatkowo wpisane dane Odbiorcy (np. dane Urzędu Gminy wpisz je w rubryce "Dane dodatkowe").
 6. W rubryce "Dane dodatkowe" wpisz dane uczestnika szkolenia - imię i nazwisko, e-mail uczestnika
 7. Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych zaakceptuj oświadczenie: "Oświadczam, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług lub w co najmniej 70% zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień".
 8. Zapoznaj się z regulaminem sklepu i zaakceptuj go.
 9. Kliknij "Podsumowanie", sprawdź dane i kliknij "Potwierdzam zakup" co oznacza potwierdzenie zakupu.
 10. Odbierz wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
Jak kupić e-book?
 1. Wybierz, który e-book chcesz zakupić i kliknij "Do koszyka".
 2. Wybierz sposób płatności oraz kliknij "Zamawiam".
  • Przelewy24.pl (płatność elektroniczna)
  • Faktura vat (opcja dostępna wyłącznie dla Gminy)
  • Przelew (wpłata na konto bankowe)
 3. Nie zakładaj konta, kliknij "Złóż zamówienie".
 4. W części "Dane osoby zamawiającej" wpisz swoje dane jako osoby zamawiającej.
 5. W części "Dane adresowe" - jeżeli kupujesz dla siebie wpisz swoje dane adresowe. Jeżeli kupujesz dla Gminy/Urzędu zaznacz "Urząd/Gmina" oraz kolejno wpisz dane: nazwę, NIP, dane adresowe. Dane te zostaną ujęte na Fakturze vat jako dane Nabywcy. Jeżeli na fakturze vat mają zostać dodatkowo wpisane dane Odbiorcy (np. dane Urzędu Gminy wpisz je w rubryce "Dane dodatkowe").
 6. Zapoznaj się z regulaminem sklepu i zaakceptuj go.
 7. Kliknij "Podsumowanie", sprawdź dane i kliknij "Potwierdzam zakup" co oznacza potwierdzenie zakupu.
 8. Odbierz wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
Kategorie wpisów

Postępowanie z Ordynacji podatkowej w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 27 stycznia 2022r. - warsztaty online

Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 240,00 zł 240.00
ilość szt.

towar niedostępny

Szczegóły

Zapraszam do udziału w warsztatach online

"POSTĘPOWANIE Z ORDYNACJI PODATKOWEJ W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI"

 

Termin:

27 stycznia 2022 r. (czwartek) godz. 10.00 – 13.00

Warsztaty online trwają 3 godziny, obejmują 2 części (I część godz. 10.00 – 11.30, II część 11.45 – 13.00), 15 minutowa przerwa 11.30 - 11.45.

 

Wskazówka:

Załatwienie sprawy dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymaga zastosowania przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Przepisy działu IV "Postępowanie podatkowe" określają reguły postępowania w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z nałożonych obowiązków.

 • Na podstawie jakich dowodów określić wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 • Co zrobić w przypadku gdy po wszczęciu postępowania właściciel nieruchomości składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 • Czy o przesłuchaniu świadka należy zawiadomić właściciela nieruchomości?
 • Jak postąpić w przypadku złożenia wniosku o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przed terminem płatności?

Na wszystkie powyższe oraz kolejne pytania odpowiem podczas warsztatów.

Ważne:

Każdy z uczestników może zadawać bezpośrednio pytania (i uzyska odpowiedź) już od pierwszych minut trwania warsztatów (nie ma wydzielonego czasu przeznaczonego na pytania).

 

Program warsztatów:

POSTĘPOWANIE Z ORDYNACJI PODATKOWEJ W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 1. Postępowanie prowadzone z urzędu w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przesłanki z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uprawniające do wszczęcia postępowania. Data wszczęcia postępowania.

 2. Przesłanki odmowy wszczęcia postępowania (wniosek przedwczesny, wnioskodawca niebędący właścicielem nieruchomości).
 3. Postępowanie prowadzone z wniosku właściciela nieruchomości w sprawie ulgi uznaniowej (umorzenia, rozłożenia na raty). Weryfikacja wymogów wniosku. Wezwanie do usunięcia braków we wniosku. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 4. Umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego. Okoliczności umorzenia postępowania w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 5. Instytucja wezwania w Ordynacji podatkowej. Wezwanie do złożenia wyjaśnień. Wezwanie do przedłożenia dokumentów.
 6. Postępowanie dowodowe. Katalog środków dowodowych uregulowanych w przepisach Ordynacji podatkowej. Dowód z przesłuchania strony. Zasady przesłuchania świadka. Informacje zebrane w wyniku oględzin. Dokumenty urzędowe. Oświadczenie właściciela nieruchomości.

 7. Prawo właściciela nieruchomości do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału przed wydaniem decyzji.
 8. Rozstrzygnięcie sprawy w formie decyzji. Obligatoryjne elementy decyzji. Sporządzenie uzasadnienia decyzji w sprawach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 9. Przesłanki wznowienia postępowania. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej.
 10. Zasady dotyczące terminów załatwiania spraw. Przedłużenie terminu.

 11. Doręczanie pism w świetle ustawy Ordynacja podatkowa.
 12. Wyłączenie pracownika organu podatkowego i organu podatkowego.

 

Wzory dokumentów zamieszczone w materiale szkoleniowym:

 • Postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Postanowienie w sprawie odmowy wszczęcia postępowania.

 • Wezwanie do usunięcia braków we wniosku właściciela nieruchomości.
 • Postanowienie w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

 • Decyzja w sprawie umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego.

 • Postanowienie w sprawie wezwania strony do złożenia wyjaśnień i przedłożenia dokumentów.

 • Postanowienie w sprawie wezwania strony w celu przesłuchania.

 • Postanowienie w sprawie wezwania osoby w charakterze świadka w celu złożenia zeznań.
 • Postanowienie w sprawie zawiadomienia strony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznania świadka.

 • Protokół przesłuchania strony.
 • Protokół przesłuchania świadka.

 • Protokół oględzin.
 • Oświadczenie złożone na wniosek strony.

 • Postanowienie o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.
 • Decyzja w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Decyzja w sprawie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Decyzja w sprawie rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Decyzja w sprawie zmiany/uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Postanowienie w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie.

 • Postanowienie o wyłączeniu pracownika organu podatkowego.

 

Adresaci warsztatów:

Pracownicy urzędów gmin/miast zajmujący się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Prowadząca warsztaty: Agata Dzięgiel-Matras

Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz doradca podatkowy.

Doświadczony trener, prowadzący szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego  z tematyki podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej od ponad 20 lat.

Autorka książek: „Dochody własne gminy Ewidencja księgowa podatków i opłat”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Komentarz do zmian  z 2015”, „Podatki lokalne 2016”, „Ordynacja podatkowa dla gmin 2016”, „Informacje i deklaracje do podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od 1 lipca 2019 r.  z komentarzem”, „Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym  z komentarzem”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach w  2019 r.  z komentarzem”, „Podatki i opłaty lokalne w  dobie COVID-19", „Podatki lokalne 2021 Zbiór przepisów”, „Zaległość podatkowa 2021”, „Egzekucja administracyjna 2021 Zbiór przepisów”.

Prowadząca stronę internetową dotyczącą podatków i opłat lokalnych PodatkowyReferat.online oraz administratorka grup tematycznych na Facebooku.

 

Cena uczestnictwa w  warsztatach:

240 zł od 1 osoby (vat zw. w  przypadku finansowania ze środków publicznych, vat 23 % w  pozostałych przypadkach).

Cena obejmuje:

 • warsztaty on-line,
 • materiały szkoleniowe, w tym materiał edytowalny (w wersji elektronicznej),
 • zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach online (w wersji elektronicznej).

Materiały szkoleniowe są udostępnianie uczestnikom w dniu warsztatów od godz. 7.30.

 

Sposób zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w trakcie warsztatów:

Możliwość zadawania pytań podczas całego czasu trwania warsztatów (nie ma wydzielonego czasu): w formie głosowej za pomocą mikrofonu (wbudowanego w laptopie albo podłączonego do komputera) lub w formie pisemnej poprzez przesłanie pytania na czacie. Do zadawania pytań nie jest konieczne używanie kamery.

Odpowiedzi uzyskuje się na bieżąco, od razu po zadaniu pytania, w powiązaniu z danym zagadnieniem omawianym podczas warsztatów.

 

Forma i zasady zakupu:

W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia zamawiający otrzyma potwierdzenie zgłoszenia.

Dzień przed warsztatami uczestnik otrzyma link do wirtualnej sali szkoleniowej  z możliwością przetestowania systemu oraz mikrofonu i kamery.

Przesłanie zamówienia w  szkoleniu jest równoznaczne  z przyjęciem zobowiązania płatności.

Faktura w wersji elektronicznej za udział w  warsztatach wysyłana jest na mail wskazany w  zamówieniu. Termin płatności wynosi 14 dni od daty warsztatów.

W przypadku rezygnacji  z warsztatów konieczne jest przesłanie informacji w na adres: podatki.lokalne@gmail.com

W przypadku rezygnacji  z uczestnictwa w  warsztatów w  dniu warsztatów uczestnik ponosi 100% kosztów, wcześniejsza rezygnacja nie obciąża uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów.

Szczegółowy sposób zamawiania warsztatów ("krok po kroku") jest dostępny w panelu po lewej stronie w trakcie całego procesu składania zamówienia.

 

Narzędzia umożliwiające udział w  warsztatach:

 • Połączenie z Internetem.
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS,
 • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej),
 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy)
 • Aktualna wersja jednej  z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Komputer stacjonarny wyposażony w głośniki, mikrofon, ew. kamerę.
 • Laptop  z wbudowanym mikrofonem i kamerą.
 • Możliwość uczestnictwa przez aplikację na smartfonie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl