Jak zamówić warsztaty?
 1. Wybierz, które warsztaty chcesz zakupić i kliknij "Do koszyka".
 2. Jeżeli nie wybierasz innych warsztatów kliknij "Złóż zamówienie".
 3. W części "Płatność" wybierz "Faktura vat" i kliknij "Zamawiam".
 4. Jeżeli posiadasz już konto w Sklepie podaj dane logowania i kliknij "Zaloguj się". Jeżeli nie posiadasz konta, wybierz "Złóż zamówienie".
 5. W części "Dane osoby zamawiającej" wpisz swoje dane jako osoby zamawiającej.
 6. W części "Dane adresowe" zaznacz "Urząd/Gmina" oraz kolejno wpisz: Nazwę Gminy albo Urzędu Gminy, NIP, dane adresowe. Dane te zostaną ujęte na Fakturze vat jako dane Nabywcy.
 7. Jeżeli na fakturze vat mają zostać dodatkowo wpisane dane Odbiorcy (np. dane Urzędu Gminy wpisz je w rubryce "Dane dodatkowe").
 8. W rubryce "Dane dodatkowe" wpisz dane uczestnika szkolenia - imię i nazwisko, email.
 9. Zapoznaj się z regulaminem sklepu i zaakceptuj go.
 10. Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych zaakceptuj oświadczenie: "Oświadczam, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług lub w co najmniej 70% zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień".
 11. Kliknij "Podsumowanie", sprawdź dane i kliknij "Złóż zamówienie" co oznacza potwierdzenie zakupu.
 12. Odbierz wiadomość email i kliknij na link potwierdzający złożenie zamówienia.
Jak kupić e-book dla Urzędu?
 1. Wybierz, którą książkę (e-book) chcesz zakupić i kliknij "Do koszyka".
 2. Jeżeli nie wybierasz innych książek kliknij "Złóż zamówienie".
 3. W części "Płatność" wybierz "Faktura vat" i kliknij "Zamawiam".
 4. Jeżeli posiadasz już konto w Sklepie podaj dane logowania i kliknij "Zaloguj się". Jeżeli nie posiadasz konta, wybierz "Złóż zamówienie".
 5. W części "Dane osoby zamawiającej" wpisz swoje dane jako osoby zamawiającej.
 6. W części "Dane adresowe" zaznacz "Urząd/Gmina" oraz kolejno wpisz: Nazwę Gminy albo Urzędu Gminy, NIP, dane adresowe. Dane te zostaną ujęte na Fakturze vat jako dane Nabywcy.
 7. Jeżeli na fakturze vat mają zostać dodatkowo wpisane dane Odbiorcy (np. dane Urzędu Gminy wpisz je w rubryce "Dane dodatkowe").
 8. Zapoznaj się z regulaminem sklepu i zaakceptuj go.
 9. Kliknij "Podsumowanie", sprawdź dane i kliknij "Złóż zamówienie" co oznacza potwierdzenie zakupu.
 10. Odbierz wiadomość email i kliknij na link potwierdzający złożenie zamówienia.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach w 2019 r. z komentarzem

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach w 2019 r. z komentarzem
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach w 2019 r. z komentarzem

Informacje ogólne

Publikacja została podzielona na 3 rozdziały, w których omówiono 64 zagadnienia związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W pierwszym rozdziale znajduje się krótka charakterystyka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Drugi rozdział stanowi komentarz do art. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz poszczególnych przepisów rozdziału 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. To część omawiająca podmiot zobowiązany do ponoszenia opłaty oraz sposób obliczania i zasady uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tej części zamieszczono analizę pojęcia właściciela nieruchomości, obowiązku ponoszenia opłaty, zasad obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od rodzaju nieruchomości, konstrukcję i reguły podejmowania uchwał w zakresie stawek opłaty, zasady deklarowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określania jej wysokości w decyzji oraz zasady uiszczania i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale trzecim zawarto zagadnienia związane z poborem i ewidencją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tej części znajdują się informacje dotyczące zasad ewidencjonowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w księdze rachunkowej, zasady naliczania odsetek za zwłokę, reguły zabezpieczenia wykonania zobowiązania w postaci hipoteki przymusowej oraz odpowiedzialności spadkobierców za zaległą opłatę, jak również elementy czynności podejmowanych przez wierzyciela wobec właścicieli nieruchomości uchylających się od ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Publikacja została zobrazowana 76 przykładami wskazującymi sposób postępowania w danej sytuacji. Obejmuje także 50 wzorów dokumentów (uchwał rady gminy, wezwań, postanowień, decyzji, oświadczeń i zawiadomień) związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Książka w postaci elektronicznej w formacie .pdf

Pierwowzór w formacie B5

Dodatek z wzorami dokumentów w formacie edytowalnym MS Word format B5

Liczba stron: ponad 380

Cena: 252,00 zł brutto (w tym 12,00 zł, 5% vat)

Rok wydania: 2019 (stan prawny listopad 2019 r.)

Wydawca: Agata Dzięgiel-Matras Centrum Informacji Podatków Lokalnych Glosator

ISBN: 978-83-951447-2-1

Możliwość zakupu przez urząd gminy/gminę na podstawie faktury.

Płatność – wygodny sposób zapłaty np. poprzez system płatności Przelewy24.

Dostawa – dostawa elektroniczna na adres e-mail nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności, dla urzędów gmin/gmin - nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

Książka z oznaczeniem danych nabywcy (imię i nazwisko albo urząd gminy/gmina).

 

Spis treści

Rozdział I. Charakterystyka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 1. Regulacje prawne
 2. Funkcje i charakter opłaty
 3. Katalog uchwał powiązanych z opłatą i zasady stanowienia prawa miejscowego

Rozdział II. Podmiot zobowiązany do ponoszenia opłaty oraz sposób obliczania i zasady uiszczania opłaty - komentarz do wybranych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 2 [Właściciele nieruchomości]

 1. Określenie właściciela nieruchomości
 2. Prawny właściciel nieruchomości
 3. Współwłaściciel nieruchomości
 4. Użytkownik wieczysty nieruchomości
 5. Jednostka organizacyjna i osoba posiadającą nieruchomości w zarządzie i użytkowaniu 40
 6. Inny podmiot władający nieruchomością
 7. Pojęcie nieruchomości
 8. Podmiot faktycznie władający nieruchomością
 9. Wspólnota mieszkaniowa i spółdzielnia mieszkaniowa jako podmiot pełniący obowiązki właściciela nieruchomości

Art. 6c [Organizacja odbierania odpadów komunalnych]

 1. Kategorie nieruchomości
 2. Obowiązkowy odbiór odpadów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 3. Odbiór odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Art. 6h [Podmiot zobowiązany do ponoszenia opłaty]

Art. 6i [Powstanie obowiązku ponoszenia opłaty]

 1. Obowiązek ponoszenia opłaty przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
 2. Wpływ zmiany miejsca zamieszkania w trakcie miesiąca na opłatę
 3. Obowiązek ponoszenia opłaty w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 4. Obowiązek ponoszenia opłaty w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Art. 6j [Sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi]

 1. Obliczanie opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
 2. Różnicowanie stawek opłaty
 3. Obliczanie opłaty w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
 4. Obliczanie opłaty w przypadku nieruchomości, na której są świadczone usługi hotelarskie
 5. Ryczałtowa stawka opłaty od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 6. Opłata od rodzinnego ogrodu działkowego
 7. Obliczanie opłaty dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 8. Opłata w przypadku prowadzenia obsługi biurowej działalności gospodarczej w części lokalu mieszkalnego

Art. 6k [Wybór metody, ustalenie stawki opłaty i stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnień z opłaty]    

 1. Wybór metody, ustalanie stawki opłaty i stawki opłaty podwyższonej dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
 2. Ustalenie stawki opłaty i stawki opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek
 3. Maksymalne stawki opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny
 4. Zwolnienie właściciela nieruchomości w całości lub w części z opłaty

Art. 6ka. [Określenie wysokości opłaty na podstawie powiadomienia o niedopełnieniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych]

 1. Obowiązek powiadomienia o niedopełnieniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 2. Określenie wysokości opłaty z zastosowaniem wysokości stawki opłaty podwyższonej

Art. 6l [Zasady uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi]

 1. Określenie terminu, trybu i częstotliwości uiszczania opłaty
 2. Możliwość inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Art. 6m [Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi]

 1. Obowiązek złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty
 2. Obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty
 3. Dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty
 4. Formy składania deklaracji o wysokości opłaty
 5. Okres obowiązywania opłaty z deklaracji o wysokości opłaty
 6. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 7. Zakaz składania deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty za okres wsteczny

Art. 6n [Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi]

 1. Obowiązek określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
 2. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 3. Możliwość określenia wykazu dokumentów potwierdzających dane w deklaracji

Art. 6o [Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w decyzji]

 1. Przesłanki wydania decyzji o wysokości opłaty
 2. Okres obowiązywania opłaty z decyzji o wysokości opłaty
 3. Postępowanie w przypadku zmiany danych po wydaniu decyzji

Art. 6q [Stosowanie w sprawach opłat innych przepisów prawa]

 1. Zakres stosowania w sprawach opłat przepisów Ordynacji podatkowej
 2. Udzielenie upoważnienia na podstawie ustawy o samorządzie gminnym

Art. 6qa [Możliwość prowadzenia egzekucji administracyjnej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta]

Art. 6r. [Gospodarowanie dochodami z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi]

 1. Gromadzenie dochodów z tytułu opłaty
 2. Przeznaczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozdział III. Realizacja obowiązku ponoszenia opłaty w świetle pozostałych przepisów prawa

 1. Zapisy księgowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. Dokumentowanie przypisów i odpisów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 3. Zaległość z tytułu opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi
 4. Naliczanie odsetki za zwłokę od zaległej opłaty
 5. Zaliczenie wpłaty na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 6. Nadpłata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 7. Przedawnienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 8. Hipoteka przymusowa z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 9. Odpowiedzialność spadkobiercy właściciela nieruchomości za zaległości z tytułu opłaty
 10. Upomnienie i tytuł wykonawczy w zakresie opłaty

 

Wzory dokumentów

 1. Uchwała rady gminy w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 2. Uchwała rady gminy w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.          
 3. Uchwała rady gminy w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 4. Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 5. Uchwała rady gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla hoteli.
 6. Uchwała rady gminy w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 7. Uchwała rady gminy w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 8. Uchwała rady gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
 9. Uchwała rady gminy w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
 10. Uchwała rady gminy w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z uwagi na kryterium dochodowe.
 11. Uchwała rady gminy w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
 12. Uchwała rady gminy w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 13. Decyzja w sprawie utraty prawa właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 14. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stawki opłaty podwyższonej.
 15. Postanowienie o wyznaczeniu 7 -dniowego terminu do zapoznania się z aktami sprawy określenia wysokości opłaty według stawki opłaty podwyższonej.
 16. Decyzja w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi według stawki opłaty podwyższonej.
 17. Uchwała rady gminy w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
 18. Uchwała rady gminy w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
 19. Wezwanie do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 20. Wezwanie do wyjaśnienia złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 21. Wezwanie do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z błędami rachunkowymi.
 22. Zawiadomienie o korekcie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez organ podatkowy.
 23. Oświadczenie składane na wniosek strony jako dowód do wyjaśnienia sprawy w trybie art. 180 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.
 24. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady komunalne.
 25. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 26. Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 27. Uchwała rady gminy w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 28. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 29. Postanowienie o wyznaczeniu 7 -dniowego terminu do zapoznania się z aktami sprawy określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 30. Decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 31. Uchwała rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego a Gminą w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 32. Polecenie Księgowania (PK) odpisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 33. Postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty opłaty na poczet zaległości podatkowych, wydawane z urzędu.
 34. Postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty opłaty za poczet zaległości podatkowych, wydawane na wniosek.
 35. Decyzja określająca wysokość nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 36. Decyzja w sprawie stwierdzenia nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 37. Decyzja w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 38. Postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty opłaty na poczet zaległości podatkowych.
 39. Postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty opłaty na poczet bieżących zobowiązań podatkowych.
 40. Dokument informujący o przedawnieniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 41. Postanowienie o zawieszeniu postępowania z uwagi na śmierć strony.
 42. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.
 43. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.
 44. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie zakresu odpowiedzialności spadkobiercy (spadkobierców).
 45. Postanowienie o wyznaczeniu 7 -dniowego terminu do zapoznania się z aktami sprawy o odpowiedzialności spadkobiercy (spadkobierców).
 46. Decyzja o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy (spadkobierców) wydana przed działem spadku.
 47. Decyzja o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy (spadkobierców) wydana po dziale spadku.
 48. Decyzja o zakresie nadpłat opłaty przypadających spadkobiercy (spadkobiercom).
 49. Upomnienie wzywające do uregulowania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.
 50. Zawiadomienie o zmianie w zakresie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 252,00 zł
szt.

Podatki i opłaty lokalne w dobie COVID-19

Podatki i opłaty lokalne w dobie COVID-19
Podatki i opłaty lokalne w dobie COVID-19

Informacje ogólne

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) zostały wprowadzone przepisy mające na celu poprawę sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa, utrzymania płynności finansowej przez przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie szczególnie narażonym na straty ekonomiczne związane z epidemią, utrzymania miejsc pracy i minimalizacji innych negatywnych skutków epidemii.

Publikacja omawia rozwiązania ww. ustawy dotyczące podatków i opłat lokalnych, w tym również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, m. in. możliwość wsparcia przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w drodze zwolnienia oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, a także wprowadzone przepisy wstrzymujące i zawieszające bieg terminów administracyjnych i procesowych.

E-book zawiera przykład:

 • uchwały w sprawie w sprawie zwolnienia za część 2020 r. z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
 • uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
 • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości,
 • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 w zakresie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Zagadnienie wstrzymania i zawieszenia biegu terminów administracyjnych i procesowych zostało w e-booku zobrazowane praktycznymi przykładami z zakresu podatków lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Książka w postaci elektronicznej w formacie .pdf

Pierwowzór w formacie B5

Liczba stron: 144

Cena: 147,00 zł brutto (w tym 7,00 zł, 5% vat)

Rok wydania: 2020 (stan prawny kwiecień 2020 r.)

Wydawca: Agata Dzięgiel-Matras Centrum Informacji Podatków Lokalnych Glosator

Możliwość zakupu przez urząd gminy/gminę na podstawie faktury.

Płatność – wygodny sposób zapłaty np. poprzez system płatności Przelewy24.

Dostawa – dostawa elektroniczna na adres e-mail nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności, dla urzędów gmin/gmin - nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

Książka z oznaczeniem danych nabywcy (imię i nazwisko albo urząd gminy/gmina).

  

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział I.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Rozdział II.

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Rozdział III.

Wsparcie przedsiębiorcy w związku z COVID-19 jako forma pomocy publicznej

Rozdział IV.

Wstrzymanie i zawieszenie terminów administracyjnych

Rozdział V.

Wstrzymanie i zawieszenie terminów procesowych

Rozdział VI.

Wstrzymanie administracyjnego postępowania egzekucyjnego

Rozdział VII.

Przedłużenie terminów przekazania sprawozdań z podatków i opłat

Rozdział VIII.

Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Rozdział IX.

Pozostałe zmiany

Wybrane akty prawne

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 147,00 zł
szt.

Informacje i deklaracje do podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od 1 lipca 2019 r.

Informacje i deklaracje do podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od 1 lipca 2019 r.
Informacje i deklaracje do podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od 1 lipca 2019 r.

Książka została podzielona na 3 części. W pierwszej części  omówione zostały zasady i sposób postępowania w zakresie wzorów informacji i deklaracji po zmianach obowiązujących od 1 lipca br. W drugiej części publikacji, odrębnie dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, omówiono każdy z 21 formularzy informacji, deklaracji i załączników, poprzez objaśnienie każdej części i pozycji. Różne stany faktyczne zobrazowano ponad 30 przykładami wskazującymi sposób wypełnienia informacji lub deklaracji. W końcowej części rozdziału II, III i IV umieszczono przykłady (27) wypełnionych informacji i deklaracji. Trzecia część to opis powszechnej możliwości składania informacji i deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W publikacji odpowiedzi m. in. na pytania:

 • W jaki sposób 5 współwłaścicieli ma złożyć wspólną informację do podatku od nieruchomości lub podatku rolnego?
 • Jak ma postąpić podatnik będący współwłaścicielem lasu, który nie ma kontaktu z innymi współwłaścicielami a jest zobowiązany do złożenia informacji?
 • Na jakim formularzu złożyć informację, w przypadku powstania obowiązku podatkowego od nowopowstałego budynku od 1 stycznia 2020 r.?
 • Jakim identyfikatorem podatkowym (NIP czy PESEL) ma posłużyć się osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w nieruchomości będącej własnością innego podatnika, która nabyła mieszkanie nie mające związku z prowadzoną działalnością gospodarczą?
 • Jak wypełnić informację, jeżeli rodzaj przedmiotu opodatkowania wynika wyłącznie z uchwały rady gminy w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości?
 • W jaki sposób określić wysokość zobowiązania podatkowego w związku z korektą deklaracji za 4 miesiące roku podatkowego?
 • Gdzie wykazać użytki rolne stanowiące część gospodarstwa rolnego zwolnione od podatku rolnego?

Format: książka w postaci elektronicznej w formacie .pdf

Liczba stron: 300 stron

Cena: 129 zł (w tym 5% vat)

Rok wydania: 2019 (stan prawny czerwiec 2019 r.)

Wydawca: Agata Dzięgiel-Matras Centrum Informacji Podatków Lokalnych Glosator

ISBN: 978-83-951447-0-7

Możliwość zakupu przez urząd gminy na podstawie faktury.

Płatność – wygodny sposób zapłaty np. poprzez system płatności Przelewy24.

Dostawa – najszybszy sposób dostarczenia książki - dostawa elektroniczna nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności, dla urzędów gmin - nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 129,00 zł
szt.

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym z komentarzem

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym z komentarzem
Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym z komentarzem

Publikacja została podzielona na trzy rozdziały. W rozdziale I scharakteryzowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W rozdziale II omówiono poszczególne artykuły ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W rozdziale III wskazano zasady składania wniosku o dotację na zwrot podatku akcyzowego oraz składania sprawozdań z rozliczenia dotacji.

W publikacji odpowiedzi m. in. na pytania:

 • Czy dzierżawca użytków rolnych jest producentem rolnym, któremu przysługuje zwrot podatku akcyzowego?
 • Kto może być producentem rolnym w przypadku śmierci właściciela użytków rolnych?
 • Jak dokonać adnotacji potwierdzającej przyjęcie faktury do zwrotu podatku, w przypadku dołączania do wniosku kopii faktury?
 • Czy faktury wystawione na innego współposiadacza niż wnioskodawca stanowią podstawę do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego?
 • Czy w trakcie roku można zwiększyć limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego?
 • Jak wydać decyzję o zwrocie podatku akcyzowego, jeżeli producent rolny posiada użytki rolne na terenie jednej gminy, a siedzibę stada na terenie drugiej gminy?

Książka zawiera praktyczne przykłady stosowania danego przepisu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wzory dokumentów (wezwań, decyzji, oświadczeń).

 

Spis treści i wykaz dokumentów

Format: książka w postaci elektronicznej w formacie .pdf.

Liczba stron: 100

Cena: 89 zł (w tym 5% vat)

Rok wydania: 2019 (stan prawny lipiec 2019 r.)

Wydawca: Agata Dzięgiel-Matras Centrum Informacji Podatków Lokalnych Glosator

ISBN: 978-83-951447-1-4

Możliwość zakupu przez urząd gminy na podstawie faktury.

Płatność – wygodny sposób zapłaty np. poprzez system płatności Przelewy24.

Dostawa – dostawa elektroniczna nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności, dla urzędów gmin - nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

Wysyłka w: 24 godziny

Cena: 89,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl