Odsetki za zwłokę od opłaty śmieciowej
Odsetki za zwłokę od opłaty śmieciowej

Jak liczyć odsetki za zwłokę niezapłaconej w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Czy naliczać odsetki od każdej nieuiszczonej opłaty czy od sumy tych opłat?

Mając na uwadze art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do naliczania odsetek za zwłokę stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, w szczególności art. 53 i 54.

Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności opłaty do dnia zapłaty opłaty (włącznie z tym dniem).

Naliczając odsetki należy mieć na uwadze ponadto zasady:

  • nie naliczania odsetek, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (art. 54 § 1 pkt 5 OP), opłata wynosi 2,90 zł, trzykrotność opłaty – 8,70 zł,
  • zaokrąglania odsetek za zwłokę do pełnych złotych (art. 63 OP).

Najniższe możliwe do naliczenia i pobrania odsetki za zwłokę to 9 zł.

Zobowiązanie z tytułu opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zobowiązaniem powstającym za okresy miesięczne, stosownie do art. 6i ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zaległość powstaje odrębnie z tytułu każdej niezapłaconej w terminie płatności opłaty. Odsetki za zwłokę nalicza się zatem od każdej nieuiszczonej w terminie opłaty za dany miesiąc, a nie od sumy nieuiszczonych opłat.

Przykład.

Właściciel nieruchomości zalega z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres: lipiec 2013 r. – 30 zł, sierpień 2013 r. – 30 zł i wrzesień 2013 r. – 30 zł. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu do 15 dnia następnego miesiąca.

Odsetek za zwłokę na dzień 6 marca 2015 r. od w/w opłat nie nalicza się – są niższe od 9 zł:

– od opłaty za lipiec 2013 r. wynoszą – 4 zł,

– od opłaty za sierpień 2013 r. wynoszą – 4 zł,

– od opłaty za wrzesień 2013 r. wynoszą 4 zł.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl