Sklep
Książki w postaci elektronicznej (format .pdf ) dostępne w 24 h
Blog Podatkowy Referat
Odpisanie czy wygaszenie zobowiązania podatkowego? 46
Odpisanie czy wygaszenie zobowiązania podatkowego?

Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych to także obowiązek zaewidencjonowania całego procesu w księgach rachunkowych urzędu gminy, stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. Proces ten podzielony jest na etap przypisu zobowiązania podatkowego i ewentualnych odpisów oraz etap wygaszania, ciążącego na podatniku, zobowiązania podatkowego. Odpis i wygaśniecie zobowiązania podatkowego to odmienne stany faktyczne wymagające zastosowania prawidłowego udokumentowania.

Określenie odpisu zobowiązania podatkowego nie jest tożsame z wygaśnięciem zobowiązania podatkowego

Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego to określenie jakim posługuje się art. 59 ustawy Ordynacja podatkowa. Zobowiązanie podatkowe, które powstało albo z mocy prawa albo z dniem doręczenia decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania podatkowe, zostanie wygaszone w wyniku zaistnienia zdarzenia wskazanego tym przepisie. Tych zdarzeń jest 11 i do należą do nich m.in.: zapłata, pobranie podatku przez inkasenta, zaliczenie nadpłaty, umorzenie zaległości, przedawnienie.

Przykład

Osoba fizyczna jest podatnikiem podatku od nieruchomości i jest obciążona, w wyniku doręczenia decyzji wymiarowej na rok 2017, zobowiązaniem z tytułu podatku od nieruchomości za 2017 r. podzielonym na cztery raty. I i II rata podatku została zapłacone przez podatnika, a zatem doszło poprzez zapłatę do wygaszenia w części zobowiązania podatkowego. III i IV rata podatku od nieruchomości 2017 r. została umorzona na wniosek podatnika, co oznacza że również pozostała część zobowiązania podatkowego za 2017 r. została wygaszona.

Natomiast określenie odpisu użyte zostało w § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375).

Odpis to kwota zmniejszająca zobowiązanie podatkowe, ustalona lub określona przez organ podatkowy albo zadeklarowana przez podatnika.

Odpis jest zatem rezultatem prowadzonego przez organ podatkowy postępowania podatkowego związanego z ustaleniem lub określeniem wysokości zobowiązania podatkowego albo wynika z samodzielnego wskazania przez podatnika innej wysokości należnego zobowiązania podatkowego.

Przykład

Osoba fizyczna jest podatnikiem podatku od nieruchomości i jest obciążona, w wyniku doręczenia decyzji wymiarowej na rok 2018, zobowiązaniem z tytułu podatku od nieruchomości za 2018 r. W lipcu 2018 r. podatnik sprzedaje cześć nieruchomości. W wyniku prowadzonego postępowania podatkowego organ podatkowy decyzją zmniejsza wysokość należnego podatku za 2018 r. dokonując odpisu zobowiązania podatkowego.

Przykład

Osoba prawna jest podatnikiem podatku od środków transportowych w wysokości wynikającej ze złożonej na rok 2018 deklracji w sprawie podatku od środków transportowych. W czerwcu 2018 r. podatnik sprzedaje jeden z pojazdów będący przedmiotem opodatkowania i składa do organu podatkowego deklarację z uwagi na wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie tego pojazdu. Organ podatkowy zmniejsza wysokość należnego podatku od środków transportowych za 2018 r. dokonując odpisu.

Różnice w dokumentowaniu odpisu i wygaśnięcia zobowiązania podatkowego

Dowody księgowe stanowiące podstawę do zapisów w księdze rachunkowej urzędu gminy w zakresie podatków i opłat lokalnych wymienia § 4 rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.

Do udokumentowania odpisów służą:

 1. deklaracje w rozumieniu art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej, z których wynika kwota zmniejszająca zobowiązanie podatkowe, tj.
 • deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej,
 • deklaracje na podatek od środków transportowych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,
 • korekty ww. deklaracji składane przez podatnika na podstawie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa oraz korekty ww. deklaracji dokonane przez organ podatkowy stosownie do art. 274 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

2. decyzje, tj.

 • decyzje zmieniające decyzje ostateczne ustalające lub określające wysokość zobowiązania podatkowego, jeżeli po doręczeniu decyzji nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania, wydawane na podstawie art. 254 ustawy Ordynacja podatkowa,
 • decyzje uchylające decyzje ostateczne ustalające lub określające wysokość zobowiązania podatkowego, wydawane w wyniku stwierdzenia istnienia przesłanek określonych w art. 240 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, na podstawie art. 245 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
 • decyzje stwierdzające nieważność decyzji ostatecznych wydawane przez samorządowe kolegia odwoławcze, na podstawie art. 247 ustawy Ordynacja podatkowa.

Do udokumentowania wygaśnięcia zobowiązania podatkowego służą:

Do dokumentowania zapłaty:

 • pokwitowania z kwitariuszy przychodowych,
 • wyciąg bankowy otrzymany w formie elektronicznej, jeżeli dla każdej wykazanej w nim operacji zawiera dane zapewniające identyfikację wpłaty, albo dokumenty wpłaty załączone do wyciągu bankowego,
 • dowody wpłaty zatwierdzone do stosowania przez właściwe organy jednostki samorządu terytorialnego.

Do dokumentowania zaliczenia nadpłaty służą postanowienia o zaliczeniu nadpłaty na poczet zaległości podatkowych albo bieżących zobowiązań podatkowych.

Do dokumentowania umorzenia zaległości:

 • decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej wydawane na wniosek podatnika,
 • decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydawane z urzędu przez organ podatkowy, na podstawie art. 67d ustawy Ordynacja podatkowa.

Do dokumentowania przedawnienia służą dokumenty informujące o przedawnieniu, o którym mowa w art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa.

Stosownie do § 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego w przypadkach, które nie zostały określone powyżej, do udokumentowania operacji księgowych służą dowody wewnętrzne, w szczególności noty księgowe.

Dokonując zapisu operacji księgowych w księdze rachunkowej urzędu gminy należy posługiwać się określeniem odpisanie albo wygaszenie.

Komentarze do wpisu (46)

9 stycznia 2019

Podatnik miał zaległą ratę podatku od nieruchomości w kwocie 80,00 zł, w wyniku odpisu o kwotę 20,00 zł rata została pomniejszona. Jaka kwota powinna byc wykazana w kolumnie 10 (zaległości netto) sprawozdania Rb 27s jeśli decyzja podatkowa nie została potwierdzona? 80,00 zł czy 60,00 zł

10 stycznia 2019

Właściciel nieruchomości nie płaci za odpady, wg. ustaleń od dawna nie mieszka pod tym adresem, nie ma z nim kontaktu. Czy mogę wydać decyzję wygaszającą zobowiązanie i jakie dokumenty muszę zgromadzić aby taką decyzję wydać?

11 stycznia 2019

Jeżeli decyzja nie została doręczona - 80 zł art. 212 ustawy Ordynacja podatkowa.

14 stycznia 2019

Organ podatkowy jest związany decyzją od chwili jej doręczenia - art. 212 ustawy Ordynacja podatkowa. Jeżeli nie ma kontaktu z właścicielem to samo sporządzenie decyzji nie wpłynie na wynik sprawy.

15 stycznia 2019

To w jaki sposób zamknąć tą kartę, żeby należności dalej nie rosły bo i tak nie będą płacone. Nikt tam nie mieszka wiec odpady nie są produkowane. A nie jest tak, że decyzja liczy się, że jest doręczona również w przypadku podwójnego awiza i zwrotu listu?

16 stycznia 2019

Tak, doręcza się przez podwójne awizo, ale pod warunkiem że adresat mieszka pod adresem doręczenia, a tu tak nie jest. PK dokumentowane: informacją od firmy odbierającej o braku świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych oraz "ustaleniami że od dawna nie mieszka pod adresem".

17 stycznia 2019

dziękuję za odpowiedź. A jeżeli mam kontakt z siostrą płatnika i ona jest współwłaścicielem to może ona złożyć deklarację zerową na tą nie zamieszkałą nieruchomość wraz z oświadczeniem firmy odbierającej odpady zrobić odpis?

21 stycznia 2019

Jeżeli, jak się okazuje jest drugi właściciel nieruchomości (siostra), to w pierwszej kolejności należy sięgnąć do dokumentów złożonych dotychczas przez siostrę właściciela nieruchomości. Jak najbardziej, siostra może teraz złożyć deklarację i informację wskazującą na to, że jest to nieruchomość niezamieszkała co wpłynie na niedokonywanie przypisu opłaty.

22 stycznia 2019

Na podstawie jakiego dokumentu dokonać odpisu przedawnionego podatku jezeli w wewnętrznej polityce rachunkowości nie jest wskazany żaden dokument

24 stycznia 2019

Trzeba uzupełnić politykę rachunkowości.

28 stycznia 2019

Na podstawie tyt. wykonawczego Naczelnik US wyegzekwował zaległość od dłużnika którą następnie przesłał nam. Pobrana została kwota główna i koszty up. oraz 5 złotych odsetek których ja w systemie nie widzę, co z tymi odsetkami teraz mam zrobić - zaksięgować na następną ratę czy utworzyć przypis na odsetki.

30 stycznia 2019

Odsetki są należne (w egzekucji każda wysokość z zaokrągleniem do 10 gr), należy przypisać w wysokości wpłaty.

13 lutego 2019

Szanowna Pani ma wątpliwość do do dokonania odpisu na podstawie informacją od firmy odbierającej o braku świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych oraz "ustaleniami że od dawna nie mieszka pod adresem". Czy jednak ze względu na wskazanie w powyższym artykule iż odpis powinien zostać udokumentowany deklaracją lub decyzją to tylko w taki sposób organ może dokonać odpisu??

20 lutego 2019

Jeżeli nieruchomość nie jest zamieszkana (a o takiej jest mowa w zapytaniu), to za miesiące niezamieszkiwania nie powinien być dokonany przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bowiem wg definicji rozporządzenia przypis to zobowiązanie podatkowe stanowiące obciążenie konta właściciela. Natomiast, jeżeli już przypis został zaewidencjonowany i rozważamy sposób usunięcia tego przypisu (nie jest to odpis) to dokumentem możliwym do zastosowania jest Polecenie Księgowania sporządzone na podstawie dowodów potwierdzających niezamieszkiwanie nieruchomości. Proszę o uważne odczytywanie odpowiedzi: W żadnej nie ma użytego sformułowania „odpis” ani wskazania co do „odpisu na podstawie danych od firmy odbierającej o braku świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych”. Jest mowa o dokumencie księgowym PK dokumentowanym informacją od firmy odbierającej o braku świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych.

25 lutego 2019

W marcu 2013 roku została złożona deklaracja o wys. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Pana X. Na konto wpłacane były opłaty. W styczniu 2019 roku zostało złożone pismo - wniosek o zamknięcie konta wymiarowego z powodu zgonu właściciela w maju 2013 roku oraz złożona została nowa deklaracja przez obecnego właściciela nieruchomości Pana Y (syna zmarłego) od lipca 2013 r. Jak się okazało syn z rodziną od samego poczatku systemu uiszczał opłatę na konto nieżyjącego ojca, gdyż nie była przeprowadzona sprawa spadkowa. Po odpisaniu na koncie jest ogromna nadpłata. Jak udało się ustalić Urzędowi, ża życia Pana X nieruchomość stanowiła współwłasność Pana X i jego siostry (która tej nieruchomości nie zamieszkiwała). Obecnie nieruchomość także stanowi współwłasność Pana Y i siostry Pana X. Wpłat dokonywał Pan Y. Komu należy się kwota wpłacana na kono nieżyjącego. Obowiązek zapłaty nigdy nie ciążył na Panu X gdyż zmarł jeszcze przed wejściem systemu. I czy można zwrócić pieniądze za 2013 rok mając na względzie pięcioletni termin na zwrot nadpłaty. Czy można całą zgromadzoną kwotę przeksięgować na konto spadkbiercy, który złożył aktualnie deklarację i jak to uczynić.

28 lutego 2019

Odpowiedź jest zależna od sposobu dokonywania wpłat od 2013 r.: czy z rachunku bankowego Pana Y czy wpłata gotówką w banku, w placówce pocztowej czy w kasie i jak wówczas jest opisana. Zwrot może być albo Panu Y albo spadkobiercom.

3 marca 2019

Wpłat dokonywała ze swojego konta bankowego żona Pana Y z adnotacją: wpłata na nazwisko Pana X - tj. zmarłego. Proszę o podpowiedź, czy kwota wpłacona w roku 2013 jest także do oddania? pozdrawiam!

5 marca 2019

Zwrot kwoty wpłaconej dla żony Pana Y. Wpłata za 2013 także, to nie jest nadpłata z art. 72 OP.

18 marca 2019

Mam takie zapytanie Co wydajemy w przypadku złożenia wniosku o umorzenie zaległości i potem była wpłata- decyzję umarzającą postępow. art 208 OP? a co jak złożony jest wniosek a nie minął termin zapłaty i nie ma zaległości- postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania art 165a OP? Jeżeli został złożony wniosek i nie było zaległości ale rozpatrując teraz wniosek minął termin płatności i zaległości już sa czy wniosek może być rozpatrzony? Z góry dziękuję za odpowiedź!!

22 marca 2019

Wpłata po złożeniu wniosku – decyzja merytoryczna. Wniosek przed terminem płatności - odmawia wszczęcia postępowania art. 165a par 1 OP. Wniosek rozpatrywany po upływie terminu płatności – decyzja merytoryczna.

24 marca 2019

Przy wpłacie po złożeniu wniosku o umorzenie wydajemy decyzję merytoryczną? Do decyzji niemerytorycznych zalicza się decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego co w tym przypadku powinno się zastosować zgodnie z art.105 kpa "Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania"

26 marca 2019

Mam pytanie dotyczące wygaśnięcia zobowiązania w opłacie za gosp. odpadami komunalnymi za 11/2013 (termin płatności w grudniu 2013 r.). Żaden środek nie przerywał bieg terminu przedawnienia. Zobowiązanie wygasa z dniem 31.12.2018 r. wraz z odsetkami za zwłokę (wygasają również koszty upomnienia, w którym wskazano opłatę 11/2013). Czy w dokumencie PK służącego do wygaszenia zobowiązania oprócz wskazania § 490 (opłaty) również wskazuję § 910 (odsetki za zwłokę) i § 640 (koszty upomnienia) ? Czy odsetki za zwłokę na dzień, kiedy zobowiązanie wygasło dokumentuje się w jakikolwiek sposób, jeśli tak, proszę o podpowiedź w jakiej formie?

27 marca 2019

Do zaległości podatkowych nie stosuje się przepisów kpa.

27 marca 2019

Tak, również par. 91 i 64. Nie - odsetek nie dokumentuje się dodatkowym dokumentem.

11 kwietnia 2019

Witam, sprawa jest powiązana z rozstrzygnięciem przez Sąd czy podatnik opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi funkcjonował w obrocie prawnym. W 10.2014r. na wniosek Stowarzyszenia Sąd Rejestrowy dokonał wpisu do KRS-u dot. powstania Stowarzyszenia. Na to postanowienie inny podmiot (z którego Stowarzyszenie się wyodrębniło), złożył apelacje do Sądu Okręgowego, który uchylił to postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Rejestrowy. W 07.2016 r. Sąd Rejestrowy wydał postanowienie,stwierdzające, że wniosek o wpisanie Stowarzyszenia do KRS nie może być uwzględniony, ze względu nieaktualny skład osobowy Zarządu Stowarzyszenia, który zwołał zebranie, na którym została podjęta uchwała o powołaniu Stowarzyszenia (wygasły mandaty członków zarządu). Stowarzyszenie po wpisie do KRS w 2014 r. złożyło deklarację od 10.2014 r. Następnie składało nowe deklaracje. Deklaracje składane są do chwili obecnej, natomiast sprawa sądowa w dalszym ciągu trwa. W okresie od 07.2015 r. jako organ podatkowy prowadziliśmy postępowanie wyjaśniające co do poprawności złożonych deklaracji. W 2016 r. chcieliśmy jako organ podatkowy wszcząć postępowanie podatkowe za okres począwszy od 10.2014 r. i wydać decyzję, ze względu na rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w złożonych deklaracjach odnośnie ilości wytwarzanych odpadów zadeklarowanych w deklaracji a faktycznie odbieranymi ilościami odpadów lecz ze względu na wydanie postanowienie sądu nie podjęliśmy tej czynności, czekając na uprawomocnienie się postanowienia. Okazało się, że Stowarzyszenie wniosło apelację do Sądu Okręgowego, który w 2017 r. uchylił postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Rejestrowy. W 07.2018 r. Sąd Rejestrowy wydał ponownie postanowienie, na które Stowarzyszenie złożyło zażalenie do Sądu Okręgowego. W marcu br. uzyskałam informację, że postępowanie w dalszym ciągu toczy się przed Sądem Okręgowym. Jakie podjęte powinny zostać na dzień dzisiejszy kroki przez organ podatkowy związane z błędnymi deklaracjami, mając na uwadze, fakt że zobowiązanie za rok 2014 może ulec przedawnieniu z dniem 1 stycznia 2020 r. Czy powinniśmy wszcząć postępowanie za okres od 10.2014 r. i zawiesić je na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 OP na czas wydania prawomocnego rozstrzygnięcia przez Sąd, aby wstrzymać bieg terminu ewentualnego przedawnienia się zobowiązania za rok 2014?

19 kwietnia 2019

Dzień dobry:) Muszę zasięgnąć porady - otóż wpłynęła mi deklaracja zerująca zobowiązanie z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2017 r. Składający deklarację dla (nieruchomość niezamieszkałych) uważa, że od tego czasu nie była prowadzona działalność pod ww adresem i nie były oddawane odpady. Dodam, że na koncie widnieje zaległość od września 2016 r. Po złożeniu deklaracji Pan opłacił 2016 r. wraz z odsetkami. Pozostała więc zaległość od 01.01.2017 r. do chwili obecnej - wystawiono już tytuły wykonawcze , nic jednak nie udało się ściągnąć. Obecnie jestem na etapie pozyskania oświadczenia firmy wywożącej czy z danej nieruchomości były odbierane odpady. Co powinnam zrobić? jeśli potwierdzony zostanie fakt, że odpady nie były odbierane? a co jeśli firma oświadczy że w którymś miesiącu jednak odpady odebrali? Strona zignorowała termin 14 dniowy... czy dokonać tak duży odpis? (kwota około 3 tys) i anulować tytuły wykonawcze? Bardzo proszę o poradę. ps. Pani Agato czekamy na szkolenie w Opolu

26 kwietnia 2019

Zawieszenie postępowania nie wpłynie na bieg terminu przedawnienia. Istotne jest natomiast ustalenie kto jest właścicielem tej nieruchomości od 2014 r. (podmiotem władąjącym nieruchomością) i prowadzenie postepowania z tym podmiotem.

26 kwietnia 2019

Jeżeli na nieruchomości nie powstawały odpady komunalne to opłata jest nienależna.

30 kwietnia 2019

Moim problemem jest przeterminowana nadpłata w podatku od nieruchomości, tj. 83 zł z 2010 r. Proszę o poradę, co w takim przypadku należy zrobić, gdyż w księgowości pracuję od 6 miesięcy i taki stan zastałam. Jaki należy wydać dokument, gdzie szukać wzoru.

13 maja 2019

Należy wygasić prawo do zwrotu nadpłaty z art. 80 Ordynacji podatkowej na podstawie dokumentu Polecenia Księgowania.

24 maja 2019

Taka sytuacja: właściciel nie płaci, nie ma z nim kontaktu (wszelka korespondencja wraca). Zgłosił 3 osoby w deklaracji. 2 osoby zamieszkujące tą nieruchomość zgłosiły się, ze chcą płacić za siebie. Co zrobić? Zaksięgować wpłatę za 2 osoby i dalej ściągać należności z właściciela?

28 maja 2019

Nie będąc właścicielem nieruchomości nie można regulować opłaty. Wpłata jest nadpłatą.

10 czerwca 2019

Witam nowy właściciel złożył oświadczenie ze nabył nieruchomość ale jeszcze nie będzie tam mieszkał i nie będą powstawały na razie odpady ,najemca nie złożył deklaracji zerowej i wyprowadził się, . Czy na podstawie Aktu notarialnego i oświadczenia nowego właściciel można odpisać z konta (najemcy)z dniem podpisania tego Aktu opłatę za odpady, zaznaczę ze na najemcy ciąży zaległość za miesiące poprzednie. (czy konieczne jest wydanie decyzji jeżeli tak to jaką wydać).

4 lipca 2019

Dzień dobry, Mam pytanie. Podatnik zapłacił za m-c czerwiec i pod koniec miesiąca zmarł. W związku z czym na podstawie aktu zgonu wygasiłam opłatę od daty śmierci.Na koncie powstała nadpłata za miesiąc czerwiec. Ten sam podatnik ma niezapłacone 2 raty podatku od nieruchomości. czy zgodnie z art.76 OP. z urzędu mam zaliczyć nadpłatę w odpadach na zobowiązanie w podatku od nieruchomości? jeśli tak to trzeba decyzję określającą nadpłatę i potem postanowienie o zaliczeniu nadpłaty?

9 lipca 2019

Można odpisać, na najemcy nie ciąży obowiązek już obowiązek ponoszenia opłaty.

12 lipca 2019

Po śmierci podatnika nie można wydawać żadnych decyzji czy postanowień kierowanych do podatnika.

15 lipca 2019

Dzień dobry. Mam pytanie. Jeżeli na podatniku ciąży zaległości z tytułu podatku rolnego i zostaje wystawiony tytuł wykonawczy, ale postępowanie egzekucyjne jest umorzone i nie mamy możliwości wyegzekwować zaległości. czy możemy dokonać odpisu na podstawie takiego postanowienia z Urzędu Skarbowego?

18 lipca 2019

Nie ma podstawy do odpisania zaległości.

11 września 2019

Witam. Proszę powiedzieć co w przypadku wpłaty za odpady komunalne kwoty 100zł-opis przelewu "za zaległość", a na koncie brak jakiejkolwiek wpłaty od 06/2013r i został wystawiony tytuł wykonawczy za okres 06/2013 do 06/2015 -bezskuteczny.Jak należy zaksięgować taką wpłatę.

16 września 2019

Zależy od daty wpłaty. Jeżeli wpłata w 2019 r, a 06/2013 nieprzedawniony to 06/2013, jak przedawniony to pierwszy nieprzedawniony, może być 11/2013, 12/2013 albo 01/2014.

9 października 2019

Dzien dobry. Podatnik złożył wniosek wraz z korektą deklaracji obejmująca okres 2017 r -2019 r w sprawie zmniejszenia opłaty za gosp.odpadami komunalnymi. Wpłacał zadeklarowaną opłatę w kwocie wyższej niż należna.(powodem jest zmiana zamieszkania syna)Czy nalezy stwierdzić nadpłatę w opłacie za te lata?

9 października 2019

Dzień dobry. Proszę o pomoc w wyjaśnieniu poniższej sytuacji: syn złożył wniosek o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości po zmarłym ojcu, który był właścicielem nieruchomości. Nie była przeprowadzona sprawa spadkowa po zmarłym ojcu, w ewidencji podatkowej nadal widnieje zmarły ojciec. Czy wójt może w takim przypadku umorzyć te zaległości podatkowe, o które wnioskował syn zmarłego właściciela ? Bardzo proszę o odpowiedź.

10 października 2019

Dzień dobry. Proszę o pomoc w następującej sytuacji. Właściciel nieruchomości od lat nie płaci za odpady komunalne, nie ma z nim kontaktu, korespondencja jest awizowana. W październiku 2019, córka tego Pana, a zarazem współwłaścicielka nieruchomości oświadczyła, że od 2015 roku nieruchomość jest niezamieszkała. Do US wysyłamy zawiadomienie o wygaśnięciu należności, ale co z kosztami upomnienia? Wygaśnięcie dotyczy tylko opłaty czy kosztów upomnień będących na tytułach także?

31 października 2019

Właściciel składa nową deklarację w związku ze zmianą stanu faktycznego (zmiana stanu faktycznego syna), a nie korektę. W odpowiedzi na wniosek decyzja odmawiająca stwierdzenia nadpłaty ze wskazaniem art. 6m ust. 4.

31 października 2019

Nie może, decyzja nie może zostać wydana dla osoby , która nie jest spadkobiercą.

31 października 2019

Też kosztów upomnienia (wyłącznie za okres kiedy opłata jest nienależna).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl