Nowy wzór tytułu wykonawczego
Nowy wzór tytułu wykonawczego

W Dz. U. poz. 968 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

Rozporządzenie wchodzi w życie 30 lipca 2020 r.

W dotychczas obowiązujących wzorach tytułów wykonawczych wprowadzono m. in. następujące zmiany:

  • we wzorze TW–1, w dotychczasowej części B, zrezygnowano ze wskazywania danych małżonka zobowiązanego odpowiadającego majątkiem wspólnym,
  • we wzorze TW–1, w części a i B usunięto pole „poczta” dotyczące uszczegółowienia adresu;
  • we wzorach tytułów wykonawczych usunięto pola: „imię ojca”, „imię matki”, „nr telefonu”, „adres e-mail”;
  • we wzorze TW–1, w części D, dodano wiersz „Informacje dotyczące należności pieniężnej”, w którym wierzyciel będzie wskazywał, czy odpowiedzialność za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje również majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka oraz, że obowiązek objęty tytułem wykonawczym jest/ nie jest ściśle związany ze zobowiązanym;
  • w objaśnieniach dotyczących sporządzania tytułu wykonawczego wskazano: poz. 8 – wpisuje się stawkę odsetek w formacie liczbowym z dwoma miejscami po przecinku i znakiem %, poz. 9 – wpisuje się rodzaj zabezpieczenia należności pieniężnej: hipoteka przymusowa, zastaw skarbowy, poz. 10 – wpisuje się datę powstania zabezpieczenia wskazanego w poz. 9.

Dotychczasowe wzory tytułów wykonawczych, stanowiące załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej mogą być stosowane nie dłużej niż przez 9 miesięcy od 30 lipca 2020 r. (tj. do 28 lutego 2021 r.).

Warunkiem stosowania dotychczasowych wzorów tytułów wykonawczych jest doręczenie zobowiązanemu dodatkowej informacji zawierającej pouczenia z art. 27 § 1 pkt 8–9a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu w administracji obejmującej:

  • pouczenie zobowiązanego o skutkach niezawiadomienia organu egzekucyjnego o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu prawie wniesienia do wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej oraz o skutkach wniesienia tego zarzutu nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu tytułu wykonawczego i po upływie tego terminu;
  • pouczenie zobowiązanego o przysługującym jego małżonkowi prawie do wniesienia sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl