Blog Podatkowy Referat
Nietypowy wynik w podatku od środków transportowych
Nietypowy wynik w podatku od środków transportowych

Rezultatem zastosowania przepisu prawa podatkowego do konkretnego stanu faktycznego np. art. 8 – 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do własności pojazdu jest istnienie setek tysięcy podatników podatków od środków transportowych zobowiązanych do uregulowania należności podatkowej w określonej wysokości i w ustawowym terminie. Wynik zastosowania przepisu prawa jest wielokrotnie identyczny, niemniej niejednokrotnie organ podatkowy napotyka, mimo stosowania tego samego przepisu prawa, na odmienne rozwiązanie.

Nietypowy wynik zastosowania przepisów prawa, niemniej zgodny z literą prawa podatkowego, dotyczy każdego z etapów realizacji podatku od środków transportowych. Poniżej kilka przykładów:

 

Obowiązek złożenia więcej niż jednej deklaracji do 15 lutego

Obowiązek złożenie więcej niż jednej deklaracji na podatek od środków transportowych dotyczy podatnika, który jest właścicielem środka transportowego albo współwłaścicielem środka transportowego wpisanym na pierwszym miejscu w dowodzie rejestracyjnym i jednocześnie współwłaścicielem środka transportowego (środków transportowych) niewpisanym na pierwszym miejscu w dowodzie rejestracyjnym, a współwłaściciel wpisany na pierwszym miejscu w dowodzie rejestracyjnym posiada miejsce zamieszkania lub adres siedziby na terenie innej gminy. Wówczas podatnik składa odrębne deklaracje na podatek od środków transportowych do różnych organów podatkowych.

To nietypowe rozwiązanie wynika z zasady wyrażonej w art. 9 ust. 7 w związku z art. 9 ust. 2 i ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Oznacza to, że deklaracje podatnik składa się do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla podmiotu wpisanego jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym. Obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych zobowiązany jest każdy podmiot, na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, z zatem także każdy współwłaściciel środka transportowego. Każdy ze współwłaścicieli środka transportowego składa odrębną deklarację na podatek od środków transportowych. Współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym wpisuje dane w kolumnie „c”, współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym wypełnia kolumnę „d”. W przypadku różnych miejscowo organów podatkowych w zakresie dwóch i większej liczby środków transportowych podatnik składa więcej niż jedną deklarację na podatek od środków transportowych.

Przykład

Osoba fizyczna A jest właścicielem środka transportowego X oraz współwłaścicielem środka transportowego Y (jest wpisana jako druga w dowodzie rejestracyjnym). Osoba fizyczna B będąca współwłaścicielem środka transportowego Y (jest wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym) ma inne miejsce zamieszkania (inna gmina) niż osoba A. Podatnik A składa na dany rok podatkowy 2 deklaracje na podatek od środków transportowych: jedną do organu podatkowego wg swojego miejsca zamieszkania z pojazdem X i drugą do organu podatkowego wg miejsca zamieszkania podatnika B z pojazdem Y.

 

Powstanie obowiązku podatkowego w przypadku wygaśnięcia decyzji ostatniego dnia miesiąca

Jednym ze zdarzeń powodujących powstanie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych jest dopuszczenie ponownie do ruchu środka transportowego po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Wówczas, zgodnie z art. 9 ust. 4a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został ponownie dopuszczony do ruchu w związku z wygaśnięciem decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Decyzja wygasa z dniem, który był w niej ściśle określony, a pojazd czasowo wycofany z ruchu zostaje do niego dopuszczony ponownie w pierwszym dniu, w którym właściciel pojazdu może odebrać w siedzibie organu rejestrującego dowód i tablice rejestracyjne zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. nr 285, poz. 2856 z późn. zm.). Od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypada ten dzień, bez względu na to, czy właściciel odebrał dokumenty, w stosunku do danego pojazdu powstanie obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych.

Niejednokrotnie dopuszczenie do ruchu powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych od następnego miesiąca, np. decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu została wydana na okres do 18 kwietnia 2018 r., co oznacza, że obowiązek podatkowy powstaje od 1 maja 2018 r. Niemniej. nieco inaczej będzie kształtowała się sytuacja, gdy decyzja o czasowym wycofaniu wygasa ostatniego dnia miesiąca. Wówczas dopuszczenie do ruchu pojazdu ma miejsce pierwszego dnia następnego miesiąca, a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

Przykład

Podatnik otrzymał decyzję o czasowym wycofaniu swojego pojazdu z ruchu do 31 maja 2018 r. Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje od 1 lipca 2018 r. W załączniku do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1– część B poz. 11 podatnik wypełnia – data ponownego dopuszczenia do ruchu - 1.06.2018 r.

 

Podatek za jeden miesiąc płatny w dwóch ratach

W przypadku gdy doszło do zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego w miesiącu styczniu danego roku albo środek transportowy został wyrejestrowany w styczniu danego roku bądź decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu została wydana w miesiącu styczniu, obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych dotyczy wyłącznie jednego miesiąca danego roku podatkowego. Według art. 11 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w przypadku powstania obowiązku podatkowego od 1 stycznia podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku, co oznacza, że podatek od środków transportowych za miesiąc styczeń jest płatny w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września.

 

Więcej niż dwa terminy płatności w trakcie roku podatkowego

Z treści art. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że w zależności od daty powstania obowiązku podatkowego podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach (w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku albo w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego − I rata i do dnia 15 września danego roku − II rata) bądź jednorazowo, jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku.

Niemniej, w przypadku podatnika posiadającego więcej niż jeden pojazd, a w stosunku do przynajmniej jednego z tych pojazdów obowiązek podatkowy powstał w okresie od 1 marca do 1 grudnia (z wyjątkiem 1 września) danego roku podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku od środków transportowych w więcej niż dwóch terminach płatności.

Przykład

Podatnik będący w 2018 r. właścicielem dwóch środków transportowych nabył w dniu 13 czerwcu 2018 r. zarejestrowany pojazd podlegający opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych. Do ustawowych terminów płatności do 15 lutego 2018 r. i 15 września 2018 r. dołączył trzeci termin płatności tj. 15 lipca 2018 r.

Kategorie bloga
Blog chmura tagów
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl