Sklep
Książki w postaci elektronicznej (format .pdf ) dostępne w 24 h
Blog Podatkowy Referat
Łamigłówki z przedawnieniem opłaty śmieciowej 224
Łamigłówki z przedawnieniem opłaty śmieciowej

Odpowiedzi na pytania dotyczące przedawnienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajdujemy w art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa. Pierwszy z paragrafów tego przepisu wskazuje na termin przedawnienia oraz sposób ustalania biegu terminu przedawnienia. Tym samym pozwala na określenie, którego dokładnie dnia przedawni się dana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności opłaty. Wyznacznikiem daty przedawnienia opłaty jest zatem termin płatności tej opłaty.

Jeżeli termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływał w 2013 r., to bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się 31 grudnia 2013 r. i okres 5 letni kończy się 31 grudnia 2018 r. Opłata z terminem płatności w 2013 r. przedawni się z upływem 31 grudnia 2018 r., tj. 1 stycznia 2019 r.

Jeżeli natomiast termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2013 r. przypadał w 2014 r. to 5 letni bieg terminu przedawnienia rozpoczął się 31 grudnia 2014 r. i okres ten zakończy się 31 grudnia 2019 r. Opłata przedawni się 1 stycznia 2020 r.

Przykład

Termin płatności opłaty za lipiec 2013 r. to 10 sierpnia 2013 r. Bieg terminu przedawnienia to 31 grudnia 2013 r. – 31 grudnia 2018 r.

Termin płatności opłaty za grudzień 2013 r. to 5 stycznia 2014 r. Bieg terminu przedawnienia to 31 grudnia 2014 r. – 31 grudnia 2019 r.

Ustalenie biegu terminu przedawnienia danej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to dopiero pierwszy krok do ustalenia odpowiedzi na pytanie o przedawnienie opłaty. Zgodnie bowiem z kolejnymi paragrafami artykułu 70 ustawy Ordynacja podatkowa bieg terminu przedawnienia może zostać zawieszony lub przerwany.

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia jest związane z udzieleniem ulgi uznaniowej na wniosek właściciela nieruchomości w postaci rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności . Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu np. od dnia wydania decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia terminu płatności ostatniej raty opłaty w tej decyzji. Oznacza to, że żadnego właściciela nieruchomości, który uzyskał decyzję uznaniową o rozłożeniu na raty w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2013 nie dotknie przedawnienie tej opłaty już 1 stycznia 2019 r.

Przykład

Właściciel nieruchomości, w odpowiedzi na wniosek o rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od lipca 2013 r. (terminy płatności 2013 r.) do czerwca 2014 r. w wysokości 360 zł, uzyskał decyzję wydaną 15 czerwca 2015 r. o rozłożeniu na 6 rat zaległej opłaty, z ostatnia ratą płatną w terminie 30 listopada 2015 r. Bieg terminu przedawnienia opłaty za 2013 r. uległ zawieszeniu od 15 czerwca 2015 r. do 30 listopada 2015 r. tj. na okres 5 miesięcy 16 dni. Bieg terminu przedawnienia to okres od 31 grudnia 2013 r. do 14 czerwca 2015 r. (1 rok 5 miesięcy 14 dni) i od 1 grudnia 2015 r. do 16 czerwca 2019 r. (3 lata 6 miesięcy  16 dni). W wyniku zawieszenia biegu terminu przedawnienia opłata za 2013 r. przedawni się 17 czerwca 2019 r.

Natomiast przerwanie biegu terminu przedawnienia następuje np. w przypadku zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został powiadomiony. Przerwanie biegu terminu przedawnienia w wyniku zastosowania środka egzekucyjnego może mieć miejsce wielokrotnie.

Przez środek egzekucyjny wskazany w art. 70 par. 4 ustawy Ordynacja podatkowa rozumie się środek egzekucyjny wskazany w art. 1a pkt 12 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do katalogu środków egzekucyjnych należy m. in. egzekucja z pieniędzy, egzekucja z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, egzekucja z rachunków bankowych czy egzekucja z ruchomości i z nieruchomości.

Termin przedawnienia, po przerwaniu biegu, biegnie na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny przez okres 5 lat. Oznacza to, że jeżeli wobec właściciela nieruchomości zastosowano środek egzekucyjny w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2013 to przedawnienie tej opłaty nie nastąpi 1 stycznia 2019 r. Nie ma przy tym znaczenia czy w wyniku zastosowania środka egzekucyjnego wierzyciel uzyskał jakiekolwiek środki finansowe.

Przykład

Właściciel nieruchomości nie regulował opłaty za 2013 r. (termin płatności w 2013 r.) w wysokości 300 zł. W dniu 23 maja 2017 r. została wszczęta egzekucja administracyjna na podstawie tytułu wykonawczego, organ egzekucyjny dokonał zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego właściciela nieruchomości. Bieg terminu przedawnienia opłaty rozpoczęty 31 grudnia 2013 r. został przerwany 23 maja 2017 r. Nowy 5-letni termin przedawnienia biegnie od nowa od 24 maja 2017 r. (do 24 maja 2022 r.)

Przepisy ustawy Ordynacja podatkowe szczegółowo regulują zasady przedawnienia wskazując zarówno termin, jak i przesłanki powodujące zmiany terminu przedawnienia. Do tych przesłanek nie należy wysłanie i doręczenie właścicielowi nieruchomości upomnienia czy sporządzenie tytułu wykonawczego.

Komentarze do wpisu (224)

12 października 2018

Witam Mam takie pytanie dotyczące pośrednio przedawnienia podatku. Zobowiązanie podatkowe powstało w 2011 (łączne zob. pieniężne). Podatnik umiera 25.08.2015 – zgodnie z art. 99OP bieg terminów (w tym przedawnienia) ulega zawieszeniu na max 2 lata. Dwa lata w tym przypadku mija 25.08.2017 r. W czerwcu 2018 r. sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w związku z czym planuje wydać decyzje na podstawie art. 100 OP przy czym zastanawia mnie termin przedawnienia zaległości z 2011 r. czy one przedawnią się 25.08.2019 czy 31.12.2019 (a może jest inny termin przedawnienia?). I jeszcze jedno pytanie dotyczące decyzji o zakresie odpowiedzialności. Jeżeli taka decyzja zostanie wydana odebrana, uprawomocni się i ta osoba wobec której wydano taką decyzję umiera to co wtedy z „należnościami” objętymi tą decyzją? Z góry dziękuję za odpowiedź

15 października 2018

Zaległości przedawnią się 1 stycznia 2019 r. Bieg terminu przedawnienia liczy się od 31 grudnia 2011 r. do 24.08.2015 r. (co stanowi 3 lata 7 miesięcy 24 dni). Zawieszenie biegu ma miejsce od 25.08.2015 r. do 24.08.2017 r. Kolejno bieg terminu przedawnienia liczy się od 25.08.2017 r. do 31 grudnia 2018 r. (1 rok 4 miesiące 7 dni, jako dopełnienie do okresu 5 letniego), do przedawnienia dojdzie następnego dnia, czyli 1 stycznia 2019 r. Należności z decyzji w przypadku śmierci spadkobiercy będą przedmiotem przejęcie przez spadkobierców i tu też będzie miał zastosowanie przepis art. 99 OP.

16 października 2018

Może nie na temat artykułu ale mam problem z ryczałtową opłatą za gospodarowanie odpadami. Rada Gminy ustaliła opłatę ryczałtową za dany rok kalendarzowy w wysokości 132 zł, opłata ta została naliczona Panu X, który zmarł w sierpniu, do sierpnia korzystał z nieruchomości. Pan Y odziedziczył nieruchomość i od sierpnia użytkuje tę samą nieruchomość i co w takim wypadku jemu również naliczyć 132 zł?

17 października 2018

Nie, jeżeli opłata za dany rok kalendarzowy została już uiszczona. Ustalona uchwałą stawka opłaty jest należna od domku letniskowego, a nie od każdego właściciela.

21 października 2018

Bardzo proszę o wyjaśnienie wątpliwości, czy w przypadku gdy Pan X zalega za 2013 r, a w 2017 r. wpłacił kwotę za jeden miesiąc, oznaczając wpłatę lipiec 2017, ma miejsce przerwanie biegu przedawnienia? Wg mnie nie, ale spotkałam się też z inną opinią i stąd moja wątpliwość, będę wdzięczna za odp.

22 października 2018

Wpłata dokonana ze wskazaniem konkretnego zobowiązania (tu: lipiec 2017 r.) i zaliczona na to wskazane zobowiązanie nie przerywa biegu terminu przedawnienia innego zobowiązania (tu: zaległości za 2013 r.).

25 października 2018

Proszę o odpowiedź na kilka pytań odnośnie przedawnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1. Czy koszty upomnień się przedawniają? 2. Czy jeżeli tytuły egzekucyjne zostały przekazane do US w 2015 roku na zaległości za rok 2013, do tej pory zaległość nie została ściągnięta, tytuły nie zostały zwrócone oraz nie otrzymaliśmy żadnej informacji z US, że cokolwiek robili w sprawie zostało zrobione, wówczas zaległość się przedawnia? 3. Jak liczyć przedawnienie jeżeli dostałam informacje z US o umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego za należności z 2013 roku? Czy należność ta przedawnia się z dniem 1 stycznia 2019?

29 października 2018

Ad. 1 Tak, koszty upomnienia również ulegają przedawnieniu. Ad. 2 Samo przekazanie TW do US nie powoduje przerwania biegu terminu przedawnienia. Natomiast, to że zaległość nie została ściągnięta nie oznacza, że nie został zastosowany środek egzekucyjny (np. zajęty rachunek bankowy), który spowodował przerwanie biegu terminu przedawnienia. Informowanie wierzyciela o zastosowaniu środka egzekucyjnego nie jest obowiązkiem organu egzekucyjnego (US). Wierzyciel winien systematycznie pytać o realizację TW. Jeżeli odpowiedź US wskazuje na niezastosowanie środka egzekucyjnego oraz nie doszło do zawieszenia biegu terminu przedawnienia zaległość przedawni się. Ad. 3 Przedawnienie liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie wpływa zasady i sposób liczenia biegu terminu przedawnienia. Jeżeli termin płatności przypadał w 2013 r. i nie doszło do przerwania czy zawieszenia biegu terminu przedawnienia zaległość przedawni się 1 stycznia 2019 r.

2 listopada 2018

1. Pisze Pani o tym ,że wierzyciel winien systematycznie pytać o realizację TW, zapytanie to powinno być pisemne, czy wystarczy ustne? Jeśli pisemne, co powinno być w tym piśmie zawarte? 2. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie wpływa na liczenie terminu przedawnienia, to by zaległość za 2013 rok się nie przedawniła należy raz jeszcze wysłać do US tytuł egzekucyjny?

5 listopada 2018

ad. 1. Obowiązuje forma pisemna - przepisy KPA. W piśmie wskazanie nr TW i dane zobowiązanego. ad. 2. Ponowne wszczęcie egzekucji (nowy TW) jedynie w przypadku wskazania majątku lub źródła dochodu - art. 61 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5 listopada 2018

Ponowne wszczęcie egzekucji (nowy TW) jedynie w przypadku wskazania majątku lub źródła dochodu - art. 61 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jeśli nie mamy informacji i nie możemy wskazać majątku wówczas zaległość się przedawnia?

6 listopada 2018

Na zaległą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za VII 2013 roku organ podatkowy wystawił tytuł wykonawczy, który organ egzekucyjny zaczął realizować w roku 2018. 01.02.2018 zajął rachunek dłużnika. Niestety dłużnik okazał się nieściągalny i organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne. Czy wówczas bieg terminu przedawnienia biegnie na nowo, czyli do 2023 roku.

7 listopada 2018

Tak. 1.02.2018 r. miało miejsce przerwanie biegu terminu przedawnienia. Bieg terminu biegnie od 2.02.2018 r. do 2.02.2023 r.

7 listopada 2018

@ Anna F. 5 listopada 2018 Tak, przedawnia się. Gdy właściciel ma nieruchomość (nieruchomości) właściwym jest zabezpieczenie zaległości w formie hipoteki przymusowej.

9 listopada 2018

Pytanie do: Agata Błaszkowska 16 października 2018 Może nie na temat artykułu ale mam problem z ryczałtową opłatą za gospodarowanie odpadami. Rada Gminy ustaliła opłatę ryczałtową za dany rok kalendarzowy w wysokości 132 zł, opłata ta została naliczona Panu X, który zmarł w sierpniu, do sierpnia korzystał z nieruchomości. Pan Y odziedziczył nieruchomość i od sierpnia użytkuje tę samą nieruchomość i co w takim wypadku jemu również naliczyć 132 zł? Agata Dzięgiel-Matras 17 października 2018 Nie, jeżeli opłata za dany rok kalendarzowy została już uiszczona. Ustalona uchwałą stawka opłaty jest należna od domku letniskowego, a nie od każdego właściciela. Opłata za 2017 rok została opłacona przez zmarłego (tzn opłacił ją zanim umarł) to w tej sytuacji powinno dokonać się odpisu czy nie?

13 listopada 2018

Tak, panu Y należy dokonać odpisu opłaty. Opłata roczna należna od przedmiotowej nieruchomości wygasła poprzez zapłatę dokonaną przez pana X.

15 listopada 2018

Pan X zgłosił się z prośbą rozłożenia na raty zaległości od lipca 2013 r. do czerwca 2018 r. W dniu 11.07.2018r. została wydana pozytywna decyzja. Termin płatności pierwszej raty to 10.08.2018r. zaś ostatniej 10.07.2020r. Zobowiązany nie opłacił żadnej z rat. Termin opłaty trzeciej raty to 10.10.2018r. Jak liczyć bieg przedawnienia? Czy bierzemy pod uwagę fakt, że zobowiązany nie opłacił żadnej raty?

15 listopada 2018

Naczelnik US ustalił, że zobowiązany nie osiąga dochodów, nie pobiera zasiłku dla bezrobotnych ani innych świadczeń podlegających egzekucji. Zobowiązany nie posiada rachunku bankowego. Zobowiązany nie figuruje jako właściciel zarejestrowanych pojazdów mechanicznych. Poborcy skarbowi nie stwierdzili majątku dłużnika stanowiącego źródło zaspokojenia zaległości. Wobec powyższego należy uznać iż w sprawie wystąpiły przesłanki do uznania dotychczas prowadzonej egzekucji za bezskuteczną. Pismo tytułem postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego otrzymałam w grudniu 2016 roku, na tytuły wykonane w 2015 roku na zaległości za rok 2013. Wobec powyższego, czy zaległość za 2013 rok przedawnia się, czy ma miejsce przerwanie biegu terminu przedawnienia?

15 listopada 2018

Dnia 06.06.2018 wydano decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na okres od stycznia 2017r. Czy można wystawić tytuł wykonawczy na okres od stycznia 2017r. do października 2018 r. skoro decyzja jest otwarta?

16 listopada 2018

@ Ewelina 15 listopada 2018 Dla zaległości 2013 r. bieg terminu przedawnienia od 31.12.2013 r. do 10.07.2018 r. i od 11.07.2020 r. do 31.12.2020 r. Zawieszenie biegu od 11.07.2018 r. do 10.07.2020 r. Zawieszenie biegu następuje w momencie wydania decyzji (na konkretny okres) i późniejsze nie wykonanie decyzji nie może mieć wpływu na zawieszenie biegu terminu. Niedotrzymanie terminu płatności raty ma jedynie skutek procesowy -wygaśnięcie decyzji w części czy wygaśniecie decyzji w zakresie wszystkich niezapłaconych rat.

16 listopada 2018

@Anna M. 15 listopada 2018 r. Przedawni się 1 stycznia 2019 r.

16 listopada 2018

@ Monika 15 listopada 2018 r. Tak. Istotne jest to, że aby opłata wynikała z decyzji (ostatecznej) - art. 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nie ma znaczenia czy jest to decyzja otwarta czy zamknięta.

16 listopada 2018

Przedawni się dlatego,że zajecie było nieskuteczne?

16 listopada 2018

@ Anna M. Przedawni się, ponieważ upłynie okres 5 lat, a w tym okresie nie doszło do zajęcia (zastosowania środka egzekucyjnego) co przerwałoby bieg terminu przedawnienia. Nie doszło też do zawieszenia biegu terminu np. poprzez decyzję uznaniową. Nie ma też zastawu skarbowego ani hipoteki przymusowej.PS. Każde zajęcie jest skuteczne i wpływa na bieg, nawet jeżeli w wyniku zajęcia wierzyciel nie uzyska żadnej spłaty zaległości.

19 listopada 2018

Jeżeli tytuł chcę wystawić w październiku a decyzja była wydana w czerwcu to na ten okres (czerwiec-październik) powinno być wydane upomnienie czy też niekoniecznie?

19 listopada 2018

@Monika 19 listopada 2018 Powinno być upomnienie. Brak obowiązku doręczania upomnienia dotyczy wyłącznie sytuacji, w których określenie należności pieniężnej w wysokości należnej do zapłaty wynika wprost z orzeczenia określającego zobowiązanie do zapłaty (Wyrok NSA z 4.08.2017 r. II FSK 866/16).

20 listopada 2018

Jak krok po kroku ustanowić hipotekę przymusową jeżeli tytuł wykonawczy wystawiony był 06.06.06 r. na zaległości od 07.2013 r. i został umorzony ?

22 listopada 2018

Anna 29 listopada 2018 Dalszy TW z klauzulą od organu egzekucyjnego. Wniosek KW-WPIS do Sądu Rejonowego KW wg miejsca położenia nieruchomości z załączonym dalszym TW.

28 listopada 2018

Witam. Wskutek niezlozenia deklaracji zostala wydana decyzja okreslajaca wysokość opłaty, po jej wydaniu pan zmarł(w 2016r.) pozostawiając niespłacone zaległosci sięgające 2013r. Przed śmiercią były wystawione tytuły wykonawcze ale nie zdążono zastosować środka egzekucyjnego. 1. Za jaki okres można wydać decyzję określającą na współwłaściciela - będącego potencjalnym spadkobiercą (faktycznie zamieszkującego nieruchomość co najmniej od 2013r.)dotychczas nie obciążonego opłatą, uwzględniając kwestię możliwości przedawnienia zobowiązania tj. 1.01.2019r. 2.Jaki tryb zastosować przy obciążeniu go opłatą - czy traktować go jako współwłaściciela nieruchomości zobowiązanego do ponoszenia opłaty za cały okres gdy zamieszkiwał, czy w aspekcie przeniesienia odpowiedzialności za zaległości spadkodawcy?

3 grudnia 2018

Ad. 1 Jeżeli jest współwłaścicielem od lipca 2013 r. to decyzja od tego okresu. Decyzji należy nadać rygor natychmiastowej wykonalności z 239b par. 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej. Ad. 2 Jako współwłaściciela nieruchomości.

6 grudnia 2018

Deklarację na posesję złożył Pan X. Nie jest on jej właścicielem. Od 2013 roku widnieje zaległość na koncie. Wysłano już tytuł do US. Z informacji uzyskanych od sąsiada wynika, że Pan X nie zamieszkuje od 4 lat. W jaki sposób zatrzymać deklarację?

7 grudnia 2018

Należy wezwać właściciela nieruchomości i ustalić status nieruchomości – czy jest zamieszkała albo od kiedy nie jest zamieszkała. Równocześnie trzeba uzyskać informację nt. odbioru odpadów od firmy świadczącej usługę. Nieruchomość niezamieszana nie może generować opłaty.

10 grudnia 2018

Witam Panią, Podatnik nie złożył deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi. We wrześniu 2015r. wydana została decyzja określając opłatę od 2013r. Kiedy upływa termin przedawnienia?

11 grudnia 2018

Pani X jest dłużnikiem nieściągalnym. Jak przeprowadzić postępowanie aby obciążyć długiem od 2013 roku współwłaścicieli, ponieważ nie zdążę z hipoteką przymusową?

11 grudnia 2018

@Magdalena Banyś-Ziarnik 10 grudnia 2018 Przedawni się 1 stycznia 2019 r.

12 grudnia 2018

Witam Panią ponownie, czy jest jakieś wyjście z sytuacji aby zaległości z 2013 r. się przedawniły jeśli jeszcze nie trafiły do US? Czy ma Pani może jakiś pomysł? Z góry dziękuje za pomoc!

12 grudnia 2018

Aby nie doszło do przedawnienia opłaty za 2013 r. procedura względem współwłaścicieli łącznie z zapłatą opłaty musiałaby zakończyć się 31 grudnia 2018 r. Procedura to wezwanie do złożenia deklaracji z terminem, doręczenie postanowienia wszczynającego postępowanie, wezwanie do zapoznania się z materiałem z 7 – dniowym terminem, wydanie i doręczenie decyzji określającej opłatę. Do końca roku pozostało niewiele czasu.

12 grudnia 2018

Hipoteka przymusowa na podstawie doręczonej decyzji określającej.

17 grudnia 2018

Kiedy trzeba wysłać zapytanie do US o zastosowany środek egzekucyjny na zaległości które przedawnią się w 01.01.2019 r. Teraz czy dopiero jak faktycznie zaległości się przedawnią czyli w roku 2019? Teoretycznie zaległości te mogą być jeszcze spłacone więc przedawnienie nie wystąpi.

18 grudnia 2018

W 2019 r.

19 grudnia 2018

Czy mogę prosić o podstawę prawną przedawnienia kosztów upomnienia ?

19 grudnia 2018

na zapytanie odnośnie tytułu wykonawczego na zaległości z 2013 r. US odpisał "Zawiadomieniem nr xxx z dnia 11.09.2018r., dokonano zajęcia rachunku bankowego w Euro Bank SA. Zawiadomienie doręczono Zobowiązanej w dniu 14.09.2018r., doręczono do banku w dniu 11.09.2018r. W odpowiedzi na zajęcie bank poinformował, iż brak środków na rachunku stanowi przeszkodę w realizacji zajęcia.". Czy coś takiego przerywa nam bieg terminu przedawnienia?

20 grudnia 2018

Art. 64c par. 6 w związku z art. 15 par. 2 zdanie trzecie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz art. 70 par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. 67 ustawy o finansach publicznych.

20 grudnia 2018

Tak, przerwanie biegu terminu przedawnienia miało miejsce 11.09.2018 r.

24 grudnia 2018

"dokonano zajęcia rachunku bankowego w Alior Banku S.A. Zawiadomienie wraz z odpisem tyt.wyk.doręczono Zobowiązanemu w dniu 28.09.2018r., doręczono do banku w dniu 10.09.2018r. W odpowiedzi na zajęcie poinformowano, że nastąpił zbieg egzekucji."Czy tutaj jest przerwanie biegu terminu przedawnienia 10.09.2018r.?

28 grudnia 2018

A co w przypadku gdy zobowiązany zmarł 01.10.2017 roku i nie uiścił ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami za 2017 rok? Robimy odpis za 2017 i 2018 rok? czy tylko za 2018 rok?

2 stycznia 2019

Tak, przerwanie biegu terminu przedawnienia 10.09.2018 r.

2 stycznia 2019

Odpis tylko za 2018 r. Zobowiązanie z tytułu opłaty za 2017 r. zaistniało w momencie powstania odpadów komunalnych w 2017 r. ryczałtowo za rok i obciąża osobę, będąca właścicielem w 2017 r.

3 stycznia 2019

Witam W jaki sposób udokumentować wygaśnięcie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy może to być np. karta przedawnienia w której wymieniona jest kwota przedawnienia z rozbiciem na należność główną odsetki koszty upomnienia – do tego załączone dokumenty z Urzędu Skarbowego że nie było skutecznego zastosowania środka egzekucyjnego. Jak ująć w księgach fakt wygaśnięcia zobowiązania podatkowego ze względu na przedawnienie i z jaką datą 01.01.2019 r.?

4 stycznia 2019

Witam, kiedy i z jaką datą odpisać zaległości przedawnione z tytułu podatku, jeśli termin płatności raty upływa 31 grudnia 2013r. ? Ponadto, czy na kontach Podatników, których terminy płatnosci upłynęły ustawowo, zaległości przedawnione odpisujemy z datą 31.12.2018r. czy 01.01.2019r. ?

7 stycznia 2019

Jeżeli w przyjętej polityce rachunkowości karta przedawnienia została wskazana jako dokument informujący o przedawnieniu z par. 4 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla jst i karta spełnia wymogi dowodu księgowego wewnętrznego (z art. 20 ust. 2 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości) to może stanowić podstawę do udokumentowania wygaśnięcia opłaty w wyniku przedawnienia. Ujęcie w księgach Wn 761 Ma 221. Data zapisu (księgowania)– przy przedawnieniu 1.1.2019 r. może być każda data z miesiąca stycznia 2019 r. (art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

7 stycznia 2019

Pytanie pierwsze i drugie – 1.01.2019 r.

8 stycznia 2019

1). Proszę o podanie podstawy prawnej dot. wniosku o udzielenie informacji o przebiegu czynności/postępowaniu egzekucyjnych przez NUS. 2). Na podstawie jakiego dokumentu robię przedawnienie - notą, decyzją czy postanowieniem?? 3). Czy o przedawnieniu informują dodatkowo zobowiązanego. 3). Jeżeli np w lutym otrzymam informację z US o przebiegu toczącego się postępowania egz. to przedawnienie (nota, decyzja, postanowienie) robię z datą np 20.02.2019r. przedawnienie nastąpiło z dniem 01.01.2019 r. Co z odsetkami które mogą urosnąć do dnia wystawienia decyzji. (myślę tutaj też o sprawozdaniu za styczeń w którym będą one ujęte).

8 stycznia 2019

Tak się zastanawiam. Jeżeli w dniu 24.05.2016 r. otrzymałam postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego od Naczelnika US czy wysyłać wniosek o udzielenie informacji o przebiegu postępowania egzekucyjnego. Czy przedawniać. Koleżanka mówiła że wysłała wniosek o informację po umorzeniu postępowania i dostała tylko informację że postępowanie zostało umorzone.

8 stycznia 2019

Pani Agato proszę o pomoc. Czy podana podstawa prawna do przedawnienia kwoty głównej, kosztów upomnienia i odsetek jest prawidłowa. ""Na podstawie art. 6q ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 64c par. 6 w związku z art. 15 par. 2 zdanie trzecie ustawy o post. egz. w adm. oraz art. 70 par. 1 ustawy OP w związku z art. 67 ustawy o Finansach publicznych.""

10 stycznia 2019

Mam podobną sytuację jak Beata. Otrzymałam w dniu 12.07.2017 r. postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na zaległości z 2013 r. za odpady komunalne. W uzasadnieniu czytam min. "w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego nie ustalono ruchomości, nieruchomości i praw majątkowych z których można prowadzić skuteczna egzekucję. NUS wielokrotnie podejmował próby zajęcia prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunków bankowych. Przesłano zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego bankami (wymienionych zostało 7 banków) - zajęcia okazały się nieskuteczne" Wnioskuję z tego że środek egzekucyjny został zastosowany i będzie przerwanie przedawnienia. Pytanie kiedy nastąpiło przerwanie przedawnienia. W takiej sytuacji jeżeli napiszę do US wniosek o udzielenie informacji na jakim etapie znajduje się prowadzone postępowanie egz. (art.-11 kpa w związku z art. 18 pea oraz art. 70 par 1 i 4 OP) otrzymam szczegółową informację o datach zajęcia.

10 stycznia 2019

Dzień Dobry, bardzo proszę o pomoc w zakresie przedawnienia opłaty za odpady należności za 2013 r. W dniu 04.03.2015 r. wystawiłam TW na zaległości za 2013 r. -> 12.08.2015 r. NUS wystawił postan. o umorz. postęp. egzek. z powodu nieściągalności zadłużenia ->21.08.2015 r. zrobiłam zapytanie o stan prowadz. egz., czy zastosowano środ. egz. ->24.09.2015 r. NUS odp., iż nie zastosowano środków egz. -> dnia 22.10.2017 r. nastąpił ZGON DŁUŻNIKA Proszę o pomoc w ustaleniu terminu przedawnienia zaległości za 2013 r. Czy będzie to 01.01.2019 r.? Dziękuję za pomoc, pozdrawiam ;)

10 stycznia 2019

17 lipca 2018 r. wystosowałam wniosek do US o udzielenie informacji o toczącym się postępowaniu. 30 lipca 2018 otrzymałam postanowienie o umorzeniu postępowania - min. z powodu braku składników majątkowych. 10 sierpnia 2018 otrzymałam odpowiedź na wniosek o treści "... postępowanie egzekucyjne zostało umorzone dnia...". Czy wystosować jeszcze raz wniosek o udzielenie informacji o toczącym się postępowaniu i czy dokonano jakiegoś zajęcia. Czy to nie jest już za późno.

11 stycznia 2019

Ad. 1 art. 9 KPA w związku z art. 18 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ad. 2 Dokument informujący o przedawnieniu – par. 4 ust. 2 pkt 8 rozp. z 25.10.2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla jst. Ad. 3 Jeżeli zobowiązanie się przedawnia 1.01.2019 r. to odsetki za zwłokę od przedawnionej zaległości nie nalicza się. Odsetki również się przedawnią 1.01.2019 r. W sprawozdaniu za styczeń wykazuje się odsetki wpłacone, a nie odsetki naliczone.

11 stycznia 2019

Tak, jeżeli z odpowiedzi nie wynika czy zastosowano przed umorzeniem środek egzekucyjny w postaci zajęcia rachunku bankowego.

11 stycznia 2019

Wskazana podstawa dotyczy przedawnienia kup. Przedawnienie należności głównej odsetek za zwłokę to art. 6q ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa.

11 stycznia 2019

Witam, mam pytanie dotyczące nadpłaty jeśli zobowiązany w 2018 roku zapłacił za opłatę ryczałtową za dużo (nadpłata) w 2019 przy nowym naliczeniu zostało mu to przeksięgowane na ryczałt 2019 r. natomiast okazało się ze sprzedał nieruchomość i należało my odpisać 2019 r. Co należy zrobić z nadpłatą jeśli nie posiada on żadnych innych zobowiązań? Wiem że jest ona do zwrotu ale czy muszę wydać jakąś decyzję?

11 stycznia 2019

W dniu dzisiejszym dowiedziałam się że mogę wyegzekwować kwotę zaległą od dłużnika również tą za 2013 r. która z dniem 1.1.2019 się przedawniła. Czy mogę ją pobrać (wydaje mi się że już nie ale chciałam się jeszcze upewnić). Dziękuję.

11 stycznia 2019

Witam Pani Agato. Taka sytuacja. Jesteśmy jednocześnie wierzycielem i org. egzekucyjnym. Jako pracownik referatu gospodarki odpadami komunalnymi zrobiłam zapytanie do naszej egzekucji w stosunku do TW za 2013 r. (czy i kiedy zastosowano środki egzekucyjne i czy i kiedy został o nich poinformowany podatnik)i poprosiłam egzekucję aby ustosunkowała się do spraw, które się przedawniły bo nie zostały spełnione powyższe przesłanki (mając nadzieję, że egzekucja sama umorzy postępowanie). Pytanie brzmi: czy jeśli egzekucja nie wystawi postanowienia o um. ze względu na przedawnienie, my jako referat musimy najpierw zrobić odpis zaległości i tylko poinformować o tym egzekucję? czy też w związku z odpisem poprosić o umorzenie tego postępowania ze względu na przedawnienie?

14 stycznia 2019

Tak, zajęcie rachunku bankowego powoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia, mimo umorzenia postępowania egzekucyjnego.

14 stycznia 2019

Zaległość nie przedawnia się 1.01.2019 r. w dniu śmierci - 22.10.2017 r. doszło do zawieszenia biegu terminu przedawnienia - art. 99 ustawy Ordynacja podatkowa. Okres zawieszenia zależy od tego czy zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, maksymalny okres zawieszenia to 2 lata. Przy przyjęciu maksymalnego okres zawieszenia opłata za 2013 r. przedawni się 1.01.2021 r.

14 stycznia 2019

Chcąc przedawnić podatek/opłatę musi być pewność, że nie doszło do zastosowania środka egzekucyjnego, czyli do przerwania biegu terminu przedawnienia.

14 stycznia 2019

Na zobowiązanego został wystawiony tytuł za lata 2013, 2014, 2015. Naczelnik US ustalił, że zobowiązany nie osiąga dochodów, nie pobiera zasiłku dla bezrobotnych ani innych świadczeń podlegających egzekucji. Uznano dotychczas prowadzoną egzekucję za bezskuteczną i umorzono postępowanie dla tytułów za lata 2013, 2014. Wobec powyższego, zaległość za 2013 rok przedawnia się. 31 grudnia 2018 do komornika zobowiązany wpłacił kwotę pokrywającą tytuł za 2015 rok. W tytule przelewu komornik zapisał, za wpłata pokrywa 2015 rok. 10 stycznia 2019 zobowiązany wpłacił 200,00 zł. Czy z tych wpłat można pokryć 2013 rok, tak by się nie przedawnił?

14 stycznia 2019

Zobowiązany nie złożył deklaracji za odpady komunalne za 2013 rok, wobec tego Wójt wydał decyzje w 2014 roku. Upomnienie na zaległość za 2013 rok został wydany w 2014 roku. Czy zaległość za odpady komunalne się przedawnia w 2019, a co z kosztami?

15 stycznia 2019

Witam! czy taka treść pisma do US odnośnie przedawnienia jest prawidłowa? Wójt Gminy XXXXX działając na podstawie art. 36 § 1 w związku z art. 5 § 1 pkt 1 ustawy dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.) zwraca się z zapytaniem dotyczącym dłużnika: XXXXXXX Pesel XXXXXXXXX zam.XXXXXXXXXX jakie czynności egzekucyjne względem ww. dłużnika w latach 2015 – 2018 wykonał Naczelnik Urzędu Skarbowego w XXXXXXXX celem zajęcia egzekucyjnego objętego niżej wymienionymi tytułami wykonawczymi, tj.: nr SW.2.XXX.2015GO z dnia 11.08.2015r., nr SW.2.XXX.2015GO z dnia 11.08.2015r., nr SW.2.XXX.2015GO z dnia 11.08.2015r., W udzielonej odpowiedzi proszę zawrzeć dodatkowo, tj.: 1. jakie Naczelnik Urzędu Skarbowego w XXXXXXX zastosował środki egzekucyjne, o których dłużnik został zawiadomiony (rodzaj środka, data zawiadomienia), 2. czy względem dłużnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w XXXXXX wszczął postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym ww. został zawiadomiony, 3. czy zostało doręczone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w XXXXXXX dłużnikowi postanowienie o przyjęciu zabezpieczenia lub doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 5. czy Naczelnik Urzędu Skarbowego w XXXXX dokonał na majątku dłużnika zabezpieczenia hipoteką lub zastawem skarbowym,

16 stycznia 2019

Decyzję określającą wysokość nadpłaty z art. 74a Ordynacji podatkowej.

16 stycznia 2019

Tak, już nie można.

16 stycznia 2019

Najpierw wygaszenie zaległości z uwagi na przedawnienie w Referacie GOK, kolejno zawiadomienie do Egzekucji o przedawnieniu z wnioskiem o wycofanie (ograniczenie) TW. Egzekucja we własnym zakresie umorzy postępowanie.

16 stycznia 2019

Witam, powiedzcie jaki znak sprawy zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla gmin nadajecie do pism związanych z przedawnieniem...?

16 stycznia 2019

I mam jeszcze jedno pytanie... Pani Agato mam nadpłatę z 2013 roku... osoba zmarła na temat spadkobierców nic nie wiadomo, nikt też nie zgłosił się z rodziny. czy nadpłatę po 5 latach można przypisać? czy nadpłata również jak zaległości się przedawnia? Cóż mam z tą nadpłatą uczynić? :)

16 stycznia 2019

Jeżeli 2013 r. uległ przedawnieniu to nie można zaliczyć na ten rok dokonanej wpłaty.

16 stycznia 2019

Jeżeli nie został sporządzony TW na 2013 r. i nie została wydana decyzja o odroczeniu /rozłożeniu to przedawnia się zarówno opłata, jak i koszty upomnienia.

17 stycznia 2019

Kiedy przedawni się opłata za wywóz odpadów komunalnych za 2013 r. jeśli nie było zastosowanych środków egzekucyjnych. Podatnik zmarł 22.10.2017 r. i nie było przeprowadzone postępowanie spadkowe ? Dziękuję za odp.

17 stycznia 2019

Dnia 03.12.2018r. wszczęłam postępowanie podatkowe w celu określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 01.07.2013r. Nie zdążyłam wydać decyzji w 2018r., czy teraz mam umorzyć postępowanie skoro przedawnia mi się 01.07.2013r. do 30.11.2013r.? I wszcząć nowe postępowanie za okres od 01.12.2013r. Czy może jakoś w uzasadnieniu decyzji opisać, że 5 miesięcy z 2013r. się przedawniło, a ustalić tylko wymiar od 01.12.2013r.?Bardzo proszę o pomoc

21 stycznia 2019

Treść nie jest prawidłowa. Nie można pytać NUS o działania, do których nie miał uprawnień, np. o zabezpieczenie hipoteką lub zastawem skarbowym (uprawnionym jest gmina) czy o działania wynikające z wniosku Wójta, Burmistrza (wszczęcie postępowania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe).

21 stycznia 2019

Prawo do nadpłaty przedawnia się też po 5 latach (art. 80 § 1 OP), ale w przypadku śmierci podatnika następuje zawieszenie biegu – maksymalnie na 2 lata (art. 99 OP). Nadpłata z 2013 r. nie jest jeszcze przedawniona.

21 stycznia 2019

W 2021 r. - jeżeli zawieszenie biegu terminu przedawnienia będzie trwało 2 lata (art. 99 OP). Jeżeli natomiast wcześniej pojawi się postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia to okres zawieszenia będzie krótszy i przedawni się przed 2021 r.

21 stycznia 2019

W rozstrzygnięciu decyzji – w pkt 1 - umorzenie postępowania za okres lipiec – listopad 2013 r. z uwagi na przedawnienie (w podstawie decyzji art. 208 § 1 OP), w pkt 2 – określenie wysokości opłaty od grudnia 2013 r.

21 stycznia 2019

W styczniu 2019 wpłynęły deklaracje, których data obowiązywania wskazana została na 1 lipca 2013 r. W rzeczywistości jest to korekta pierwszej deklaracji, która obarczona była błędami. Czy taka deklaracja powinna zostać wprowadzona do bazy danych w jaki sposób i czy w ogóle powinna ona rodzic przypis?? Czy powinna zostać przypisana od roku kolejnego tj 2014?? Jak powinien zachować się organ.

21 stycznia 2019

CO zrobić jeśli okazało się w 2019 że osoba która złożyła deklaracje w 2013 roku nigdy nie powinna jej składać?? W imieniu tej osoby uiszczane były wpłaty przez właściciela nieruchomości - np. spółdzielnia mieszkaniowa, a osoba która złożyła deklaracje również dokonywała wpłat

23 stycznia 2019

zapytanie trochę z innej "beczki" :) https://podatkowyreferat.pl/dowod-ksiegowy-oplaty-smieciowej

23 stycznia 2019

Witam, od styczni 2018 roku była zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po każdej racie zostało wszczynane postępowanie na podstawie zawiadomienia u osób które nie regulowały zaległości oraz wystawiane decyzje. Jaką więc należy wpisać datę decyzji na TW za 2018r. do US?? datę decyzji z ostatniej raty czy wszystkie daty decyzji wystawionych na zobowiązanego??

23 stycznia 2019

kolejne pytanie- przedawnienie opłaty za wywóz odpadów komunalnych z 2013r.umarzamy opłatę główną i odsetki, a czy koszty upomnienia też ulegają umorzeniu?

23 stycznia 2019

Dzień Dobry, Chciałam zapytać o przedawnienie opłaty śmieciowej. Dostałam wydruk z urzędu skarbowego dotyczący dokonanych czynnosci oraz zastosowania środków egzekucyjnych.tytul wykonawczy wystawiony był na koniec 2015 roku a dotyczy okresu od 07.2013 do 07.2015. W wydruku wskazane mam skuteczne przerwanie egzekucji , zajęcie rachunku bankowego w 2017roku i skuteczne zajęcie rachunku bankowego w 2018 roku . W obu przypadkach jest zbieg egzekucji. Moje pytanie brzmi ,od której daty mogę liczyć przerwanie biegu terminu przedawnienia?

24 stycznia 2019

Tak, przypis od 2014 r.

24 stycznia 2019

Wszcząć postępowanie i wydać decyzję określającą wysokość nadpłaty z art. 74a Ordynacji podatkowej.

24 stycznia 2019

Wszystkie daty.

24 stycznia 2019

Nie można umorzyć należności, która uległa przedawnieniu.

25 stycznia 2019

Dzień dobry Pani Agato. Proszę bardzo o odpowiedź na pytanie: czy zaległości za rok 2013 które podlegają przedawnieniu, muszę odpisać z datą 02.01.2019 r. koniecznie w styczniu 2019 r. czy może to być zrobione w miesiącach późniejszych?

28 stycznia 2019

Jeżeli to są zajęcia w różnych bankach to od drugiej daty (w 2018 r.), doszło po raz drugi do przerwania biegu terminu przedawnienia.

28 stycznia 2019

Powinny być wygaszone w miesiącu styczniu (w miesiącu, w którym ma miejsce dana operacja gospodarcza). Jeżeli organ podatkowy nie posiada wszystkich niezbędnych danych w styczniu, wówczas czyni to w kolejnych miesiącach.

28 stycznia 2019

Mam nadpłatę za 2013 r. zgon nastąpił 19.11.2013 r. Czy nadpłata przedawni się 01.01.2021 r. zgodnie z art. 99 OP.

30 stycznia 2019

co zrobić z zaległościami zabezpieczonymi na hipotece w 2002 roku( wyrok TK o niezgodności z konstytucją art 70 par. 6) Czy Wójt powinien wystąpić do KW o wykreślenie hipoteki czy nic nie robić. Mam duże kwoty zabezpieczone w 2002 roku.

30 stycznia 2019

Tak.

31 stycznia 2019

1.01.2019 przedawniają mi się zaległości z tytułu opłaty za odbiór odp. komunalnych. US umorzył mi postępowanie. W uzasadnieniu napisał mi takie zdanie: Ponadto usiłowano dokonać zajęcia rachunku banku zobowiązanego w BS i BGŻ, lecz bezskutecznie. Umorzenie otrzymałam z datą 10.02.2016 czy taki zapis przerywa mi bieg przedawnienia? Jeśli tak to kiedy się przedawni.

4 lutego 2019

Jeżeli jest to zaległość przedawniona (w związku z wyrokiem TK i nie doszło do przerwania, zawieszenia biegu terminu przedawnienia) należy postąpić tak jak z każdą zaległością przedawnioną - dokument informujący o przedawnieniu i w dalszej kolejności wniosek do Sądu o wykreślenie hipoteki.

4 lutego 2019

https://podatkowyreferat.pl/potyczkizprawempodatkowymwgminie#comment175

5 lutego 2019

Przy takim określeniu pozostaje zapytanie wprost "Czy organ egzekucyjny doręczył zawiadomienie o zajęciu wierzytelności (kiedy) do BS i BGŻ i czy doręczył zawiadomienie do właściciela nieruchomości".

5 lutego 2019

https://podatkowyreferat.pl/potyczkizprawempodatkowymwgminie#comment204

5 lutego 2019

W czerwcu 2018 roku otrzymałam z Urzędu Skarbowego postanowienie o treści: Postępowanie egzekucyjne dot. wierzytelności podlegającej zgłoszeniu masy upadłości, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Natomiast po uprawomocnieniu się postanowienia o upadłości konsumenckiej, postępowanie to umarza się z mocy prawa. W związku z otrzymaniem postanowienia Sądu z grudnia 2017 postanowiono umorzyć prowadzone postępowanie egzekucyjne. Pismo dotyczy tytułów za 2013, 2014, 2015 rok za odpady komunalne. Kiedy przedawni mi się ta zaległość? Jeśli podatnik będzie wpłacał można wpłatę zaliczyć na te zaległości? Czy mogę zrobić tytuł za 2016 rok?

5 lutego 2019

Witam, Mam zaległości na opłacie śmieciowej za okres 2013 roku. Wystąpiłam z zapytaniem do US o stan prowadzonej egzekucji, dostałam w dniu 01.02.2019 r. odpowiedź, że 03.12.2018 r. dokonano zajęcia innej wierzytelności pieniężnej z tytułu zajęcia krajowego przekazu pocztowego na podst. art. 92 upea i że na dzień redagowania odpowiedzi nie uzyskano kwot. Nie wiem jak mam to rozumieć, czy został przerwany bieg terminu przedawnienia ?

5 lutego 2019

Dzień dobry mam pytanie odnośnie przedawnienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Art 70 par. 4 wskazuje iż zastosowanie środka egzekucyjnego oczywiście z powiadomieniem strony przerywa bieg. Czy jeśli egzekucja była skuteczna i środki zostały ściągnięte i wystarczyły na pokrycie zobowiązania czy uważane jest to za zapłatę wygaszającą zobowiązanie o której mowa a art 59 i wtenczas zobowiązanie uwaza się za zapłacone i ulega przedawnieniu czy mimo to w związku z samym zastosowaniem środka liczy się termin od nowa od dnia następującego po dniu w którym zastosowano środek

7 lutego 2019

Witam serdecznie, mam pytanie troszkę z innego zakresu ale bardzo proszę jeśli to możliwe o pomoc. Jest wydana decyzja określająca. Następnie od !.01.2018 r. nastąpiła zmiana stawki opłaty. Zostały wysłane zawiadomienia do podatników. A co z osobą z wydaną decyzją? Zgodnie z ustawą powinna ta osoba złożyć deklarację. A jeśli nie? To czy należy kolejny raz przeprowadzić postępowanie określające opłatę? Czy wysłane zawiadomienie o zmianie stawki dla osoby z decyzją jest złe?Dziękuję i pozdrawiam Dziękuję

7 lutego 2019

Magdalena Banyś-Ziarnik decyzja wygasa z dnie 31.12.2018 r. Należy wysłać osobie wezwanie do złożenia deklaracji w związku ze zmianą stawki. Jeśli nie zostanie złożona deklaracja musi Pani wszcząć postępowanie i ponownie określić opłatę

8 lutego 2019

https://podatkowyreferat.pl/potyczkizprawempodatkowymwgminie#comment232

11 lutego 2019

Do ustalenia przedawnienia konieczna jest znajomość daty ogłoszenia upadłości (przerywa bieg – art. 70 par. 3 Ordynacji podatkowej) oraz daty uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego (od tej daty liczy się kolejny bieg). Co do samych zaległości (terminy spłaty, umorzenie) określa to plan spłaty.

11 lutego 2019

Tak, został przerwany.

11 lutego 2019

Zobowiązanie wygasło wskutek zapłaty i nic więcej sie nie liczy.

11 lutego 2019

Szanowna Pani mam następujący przypadek zobowiązanie określone w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości w 2013 r nie było właściwie określone ( nie zadeklarował działalności). Samo zobowiązanie powstało ponieważ miał obowiązek zadeklarować i nieruchomość zamieszkaną i niezamieszkaną w części w związku z art. 6m. Zobowiązanie to powstało z mocy prawa zgodnie z art 21 O.P. W międzyczasie zajęto rachunek bankowy w związku z niezapłaceniem zobowiązania z deklaracji za m-c lipiec grudzień 2013. Do chwili obecnej nie udało się uzyskać środków które zaspokoiły by powyższe zobowiązanie wynikające z deklaracji. Czy w związku z przerwaniem biegu przedawnienia poprzez zastosowanie środka egzekucyjnego można w roku obecnym wydać decyzję określającą właściwą wysokość zobowiązania począwszy od roku 2013

12 lutego 2019

Tak, wysłane zawiadomienia po zmianie stawki do osoby z wydaną decyzją jest nieprawidłowe. Zasady postępowania określa art. 6o ust. 4, w przypadku braku deklaracji z opłatą wg zmienionej stawki – art. 6o ust. 1. Zawiadomienie jest możliwe wyłącznie na podstawie danych ze złożonej deklaracji, stanowi niejako dalsze „samookreślenie” wysokości opłaty przez właściciela.

14 lutego 2019

Nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej z sądową w grudniu 2013. Postępowanie prowadzi komornik sądowy. Czy to zobowiązanie się przedawniło? Czy czynności i środki komornika sądowego przegrywają bieg terminu przedawnienia?

18 lutego 2019

Nie, w roku 2019 nie można zwiększyć opłaty za 2013 r. - uległo przedawnieniu. Można jedynie egzekwować tą wysokość, która została zadeklarowana lub mniejszą.

19 lutego 2019

Agata 11 stycznia 2019 Witam, mam pytanie dotyczące nadpłaty jeśli zobowiązany w 2018 roku zapłacił za opłatę ryczałtową za dużo (nadpłata) w 2019 przy nowym naliczeniu zostało mu to przeksięgowane na ryczałt 2019 r. natomiast okazało się ze sprzedał nieruchomość i należało my odpisać 2019 r. Co należy zrobić z nadpłatą jeśli nie posiada on żadnych innych zobowiązań? Wiem że jest ona do zwrotu ale czy muszę wydać jakąś decyzję? Agata Dzięgiel-Matras @ Agata 11 stycznia 2019 16 stycznia 2019 Decyzję określającą wysokość nadpłaty z art. 74a Ordynacji podatkowej. Ok, wydaję decyzję określającą wysokość nadpłaty i co dalej? Na dokonanie zwrotu nadpłaty na konto bankowe też muszę wydać decyzję, postanowienie?

19 lutego 2019

Do ustalenia przedawnienia konieczna jest znajomość daty ogłoszenia upadłości (przerywa bieg – art. 70 par. 3 Ordynacji podatkowej) oraz daty uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego (od tej daty liczy się kolejny bieg). Co do samych zaległości (terminy spłaty, umorzenie) określa to plan spłaty. Skąd mogę powziąć takie informacje? Z US? Podatnik wpłacił nie wskazując w tytule na którą zaległość wpłaca. Czy mogę tę wpłatę zaliczyć na zaległość za rok 2013, czy na tą którą umorzono postępowanie, bo ogłoszono upadłość konsumencką?

22 lutego 2019

Jeżeli po zbiegu egzekucji do rzeczy albo prawa majątkowego w grudniu 2013 r. nie doszło do kolejnego zastosowania środka egzekucyjnego to na dzień dzisiejszy zaległość uległa przedawnieniu.

22 lutego 2019

Nie. Zwrot nadpłaty na podstawie decyzji określającej wysokość nadpłaty w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji - art. 77 OP.

22 lutego 2019

Z postanowienia Sądu o upadłości z grudnia 2017 r. – od właściciela nieruchomości, wezwać do przedłożenia.

22 lutego 2019

Bardzo proszę o informację czy przed przedawnieniem zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dodatkowo dowiedzieć się czy podatnik żyje? (w związku z tym, że zgon podatnika powoduje przerwanie biegu przedawnienia). Jeśli tak, to bardzo proszę o odpowiedź gdzie takie informacje uzyskać jeśli nie posiadamy wiedzy o miejscu zameldowania tej osoby.

22 lutego 2019

Proszę o informację dotyczącą zaległości w opłacie za gosp. odp. kom. z terminem płatności 2013. W wydanych postanowieniach w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego – w uzasadnieniu wskazuje się, że: 1. dokonano zajęć rachunków bankowych od 2013, nastąpił zbieg egzekucji z organami sądowymi i ZUS oraz dokonano nieskutecznych zajęć innych rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę i świadczenia ZUS, a w wyniku wszystkich tych czynności nie uzyskano żadnych kwot - czy można traktować powyższe jako zastosowanie środka egzekucyjnego, który wstrzymuje bieg terminu przedawnienia? Nadmieniam, że w wydanym postanowieniu nie ma wzmianki o doręczeniu zobowiązanemu zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego. 2. Nie ustalono rachunków bankowych, oraz przysługujących wierzytelności. Pod wskazanym adresem nie ma również majątku spółki, ani nie ustalono żadnego innego majątku nieruchomego i ruchomego. Wskazane postanowienie o umorzeniu jest wydane w kwietniu 2017r. Czy po 01.01.2019r. powinnam jeszcze wysłać zapytanie do Urzędu Skarbowego z zapytaniem czy w związku z podatnikiem zdarzyło się coś co wstrzymało bieg terminu przedawniania?

22 lutego 2019

Pomocy. Mam problem z którym nie mogę sobie od dłuższego czasu poradzić - co źródło to inaczej - a czas ucieka. Jakie podstawy prawne powinny być zastosowane do przedawnienia z tyt. opłaty za gosp. odpadami kom. w przypadku przedawnienia się: 1. tylko samej kwoty głównej 2. kwoty głównej i kosztów upomnienia 3. kwoty głównej, kosztów upomnienia i odsetek Dziękuję :)

24 lutego 2019

Witam za jaki okres mogę wydać decyzję określająca w opłacie za gospodarowanie odpadami jeżeli podatnik nie złożył deklaracji wogole od 2013 roku?

25 lutego 2019

Tak, konieczna jest taka informacja. Z ewidencji ludności urzędu gminy – art. 82b Ordynacji podatkowej.

25 lutego 2019

Ad. 1 Tak, po uzyskaniu od OE informacji o datach zajęć i wypełnieniu zasady zawiadomienia zobowiązanego o zajęciach. Ad. 2 Skoro postępowanie egzekucyjne zostało umorzone w kwietniu 2017 r. i nie zostało ponownie po tym czasie wszczęte, to pytanie urzędu skarbowego jest bezpodstawne.

25 lutego 2019

Ad. 1 Art. 70 OP, Ad. 2 Art. 70, art. 67 ustawy o finansach publicznych, art. 64c § 6 w związku z art. 15 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ad. 3 Art. 70, art. 53 § 1 OP.

25 lutego 2019

Od grudnia 2013 r. jeżeli termin płatności przypadał w styczniu 2014 r. albo od stycznia 2014 r.

26 lutego 2019

Witam, mam jeszcze pytanie w nawiązaniu do Pani odpowiedzi w sprawie informacji czy podatnik żyje. Wskazała Pani ewidencję ludności UG, a co jeśli nie mamy w ewidencji takiej osoby? Czy wniosek o udostępnienie danych kierować do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA Wydział Udostępniania Danych w Warszawie? Jeśli nie to bardzo proszę o wskazanie gdzie powinnam takie zapytanie przesłać.

28 lutego 2019

Tak, zapytania o osoby spoza gminy do Centrum Personalizacji Dokumentów (o dane z rejestru PESEL).

5 marca 2019

Witam Pisze w imieniu znajomej chodzi o deklaracje smieciową tzn od 2004 nie zgloszono dziecka bo nie bylo tych deklaracji i jak weszly w zycie dalej nie jest dziecko dopisane jako mieszkaniec we wrzesniu minie 15 lat czy sprawa juz jest dawno przedawniona?czy moga naliczyc nowe oplaty jak by zostalo zgloszne lub jak by sami doszli do tego ??

7 marca 2019

Opłata zostanie naliczona od 2014 r. wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Im szybciej to nastąpi tym mniejsza będzie kwota do zapłaty.

8 marca 2019

Dzień dobry Pani Agato, bardzo proszę o pomoc: podatnik miał wystawiony tytuł wykonawczy za okres: od 1 lipca 2013 do końca grudnia 2014 r. Przez cały okres nie było żadnych wpłat z Urzędu Skarbowego ani informacji o zastosowaniu środka który mogłby przerwać bieg terminu przedawnienia. 7 marca US przekazuje mi wpłatę i w tytule podaje: od 2013-07-01. Co mam zrobic w tej sytuacji? Moim zdaniem opłata za rok 2013 r. uległa już przedawnieniu, więc powinnam zaksięgować to już za rok 2014. Bardzo proszę o pomoc, dziekuję i pozdrawiam.

11 marca 2019

Witam w lutym 2019 roku podatnik złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ż data powstania obowiązku 1 lipca 2013 roku? Jak postąpić w takiej sytuacji? Jak naliczyć należną opłatę? Termin płatności upłynął za miesiąc listopad i grudzień 10 grudnia 2013 r. Czy w takim przypadku okres od lipca do grudnia uległ przedawnieniu i przypis należy zrobić od stycznia 2014 roku? Jeżeli okres lipiec -grudzień 2013 roku uległ przedawnieniu to trzeba wydać tutaj jakąś decyzję??? Proszę o pomoc.

12 marca 2019

Jeżeli opłata za 2013 r. jest przedawniona to wpłata jest nadpłatą do zaliczenia na 2014. Skoro US nie otrzymał zawiadomienia o przedawnieniu 2013 r. od wierzyciela to nadal prowadzi egzekucję 2013 r. To, że nie było wpłat i informacji o zastosowaniu środka to nie oznacza, że opłata jest przedawniona.

13 marca 2019

Tak, 2013 r. uległ przedawnieniu. Przypis od 2014 r. Za 2013 r. nie wydaje się żadnego dokumentu.

13 marca 2019

Dzień dobry Pani Agato Opłata naliczona na podstawie złożonej deklaracji za okres VII-XI.2013 r. Podatnik nie płaci. Wysłano UP 01.10.2013 r., które wróciło z adnotacją, że Pan zmarł. Na podstawie aktu zgonu (zgon 09.09.2013 r.) odpisano należności za IX,X,XI. 2013 r. Lipiec - 21 zł i sierpień - 21 zł pozostały nieuregulowane. Syn złożył nową deklarację, jednak on również nie płaci w ogóle. W związku z brakiem informacji o postępowaniu spadkowym nie podejmowano innych działań zmierzających do ściągnięcia zaległości. I teraz moje pytanie, kiedy te należności się przedawniają? Czy tutaj przepis o zawieszeniu terminu przedawnienia ma zastosowanie, skoro podatnik zmarł jeszcze przed rozpoczęciem terminu przedawnienia? Jeśli tak, to należności przedawnią się z dniem 08.09.2020 r.? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.

14 marca 2019

Czy koszty upomnienia które było wystawione na okres 07.2013 - 10.2014 ulegają przedawnieniu?

15 marca 2019

Tak przedawnią się 09.2020 r. Nie wystąpi w opisanej sytuacji zawieszenie biegu terminu przedawnienia. Stosownie do art. 99 OP część pierwsza bieg terminu przedawnienia rozpoczął swój bieg dopiero po 2 latach od dnia śmierci (2015) i upłynie po 5 latach.

15 marca 2019

Nie.

15 marca 2019

Wystawiam tytuły wykonawcze. Chciałabym wpisać w części B dane żony. Mogę skoro deklaracja i decyzje zostały wydane jedynie na nazwisko męża? Upomnienie zostało wysłane na nazwisko męża. Czy dane dotyczące żony mogę pobrać z ewidencji ludności, bądź z Urzędu Stanu Cywilnego na podstawie art. 36 § 1 i 1a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji? Nie mam wiedzy o zawarciu umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej, zniesieniu wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu. Gdzie ewentualnie mogę prosić o takie dane?

15 marca 2019

Czy żona musi być współwłaścicielem nieruchomości? Tytuł dotyczy egzekucji z gospodarowania odpadami komunalnymi.

19 marca 2019

Witam, 1. w lutym 2019 r. podatnik zapłacił wszystkie zaległość od VII 2013 - XII 2018 r. W systemie nie było dokonane jeszcze przedawnienie za 2013 r i księgowa zaksięgowała na 2013 r. , które powinny być przedawnione. Co w tej sytuacji najlepiej teraz zrobić? 2. Czy o przedawnieniu należy poinformować podatnika?

21 marca 2019

Tak.

21 marca 2019

Nie musi być.

22 marca 2019

ad. 1 Jeżeli opłata za 2013 r. jest przedawniona to należy wygasić opłatę, a dokonaną wpłatę zaliczyć na opłatę bieżącą za 2019 r. ad. 2 Nie - o przedawnieniu. Tak - o zaliczeniu nadpłaty na bieżący 2019 r.

29 marca 2019

Dzień dobry, czy odsetki oraz koszty upomnienia wystawione na zaległość za rok 2013 przedawniają się razem z tą należnością? Dziękuje za odpowiedź, pozdrawiam.

1 kwietnia 2019

Tak.

2 kwietnia 2019

Pismo z 11.08.2014 r. z ZUS, że nie może przystąpić do realizacji zajęcia, bo z renty są już ściągane alimenty a wysokość renty nie pozwala na zaspokojenie wszystkich należności. Czy to przerywa bieg przedawnienia?

3 kwietnia 2019

Dostałam informację z US dotyczącą tytułów wykonawczych za 2013 rok: 1.Zajęcie rachunku bankowego-09.02.2016, OSW(BRB)15.02.2016, doręczenie odpisu tytułu- 17.02.2016, relacja o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych 05.09.2017, ustalenie informacji o zobowiązanym- 05.10.2018 2.Doręczenie odpisu tytułu- 17.02.2016, ustalenie informacji o zobowiązanym- 05.03.2016 zajęcie innych wierzytelności- 07.12.2016, zajęcie wynagrodzenia za pracę 04.10.2017 OSW (BPR)- 11.10.2017, POT (09.10.2017), POZ (23.10.2017), 3.Zajęcie wynagrodzenia za pracę 21.04.216 POT( 26.04.2016), POZ (26.04.2016), OSW (KWP) 29.04.2016, zajęcie innych wierzytelności 31.05.2016(POT 31.05.2016), relacja o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych 4.Zajęcie rachunku bankowego 04.08.2017 OSW (RCH)-09.08.2017) Czy w opisanych przypadkach występuje przerwanie biegu terminu przedawnienia?

9 kwietnia 2019

Tak, środek egzekucyjny zastosowany.

9 kwietnia 2019

1. Nie - brak rachunku. 2-4. Tak.

9 kwietnia 2019

Na posesję X (nie przez właściciela) została złożona deklaracja dot. wywozu odpadów. Osoba deklarująca nie mieszka na posesji. Czy oświadczenie właściciela może zatrzymać deklarację i biegnące na niej zaległości?

9 kwietnia 2019

Jak ustanowić hipotekę jeżeli deklarację złożyła żona (współwłasność małżeńska) ? Na całą posesję ?

11 kwietnia 2019

Dzień dobry podczas weryfikacji właścicieli nieruchomości organ wezwał pismem z dnia 1 kwietnia 2019 r. Pana X do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pan X nie złożył deklaracji. Biorąc pod uwagę art. 70 ordynacji podatkowej (przedawnienie) moje pytanie jest takie - czy Organ wszczynając postępowanie w sprawie określenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi powinien wskazać datę 1 lipca 2013 r. czyli okres od którego był obowiązek złożenia deklaracji i czy w decyzji naliczyć opłatę od lipca 2013 r. Dziękuję za odpowiedź

18 kwietnia 2019

Jeżeli właścicielem za dany okres jest inny podmiot (np. właściciel prawny) i opowiada się co do swojej nieruchomości poprzez złożenie deklaracji czy oświadczenia, to za ten sam okres czasu w odniesieniu do tej samej nieruchomości nie może powstawać zaległość u innego podmiotu.

18 kwietnia 2019

Dla nieruchomości stanowiącej współwłasność łączną małżeńską wyłącznie na całą nieruchomość - na podstawie TW na oboje małżonków.

18 kwietnia 2019

Nie powinien wskazywać daty 1 lipca 2013. Winna być data - od stycznia 2014 r.

25 kwietnia 2019

https://podatkowyreferat.pl/potyczkizprawempodatkowymwgminie#comment621

26 kwietnia 2019

przy przekazywaniu w 2015 r. dokumentów do urzędu skarbowego celem dalszego prowadzenia egzekucji, nie zostały skserowane zwrotki z banku, w którym dokonano zajęcia rachunku bankowego. nie mogę ustalić daty przerwania biegu terminu. co w tej sytuacji?

2 maja 2019

Mam pytanie w opłacie za odpady mieliśmy pierwszą zmianę stawki, od dnia 1.03.2019 r., płatności mamy kwartalne. Czy wystawiając upomnienia na starą stawkę mam brać pod uwagę także miesiąc marzec wg starej stawki, a tylko różnicę wynikającą ze zmiany stawki z marca do decyzji, czy upomnienie na styczeń i luty a marzec już do decyzji.

9 maja 2019

Zapytać urząd skarbowy, któremu przekazano zwrotki.

9 maja 2019

Deklaracja na 2 osoby, na właściciela,w sierpniu ubiegłego roku następuje zgon matki, właściciel nieruch. nie zmienia deklaracji i zaczyna wpłacać za jedną osobę. W marcu br meilowo informuje że matka zmarła i wpłaca za jedną osobę.Pomimo naszego wyjaśnienia dot.zmiany deklaracji przez właściciela.. w kwietniu kolejna wpłata a w tytule;,"opłata za jedną osobę/imię i nazwisko zmarłej/nie żyje'". Co możemy zrobić, kiedy ta osoba się upiera i nie zmienia deklaracji a opłacie powstaje zaległość..Proszę o pomoc

13 maja 2019

Marzec do decyzji.

16 maja 2019

Jeżeli właściciel nieruchomości nie składa nowej deklaracji zmniejszającej opłatę to należy wszcząć postępowanie i wydać decyzję z art. 6o ust. 1 ustawy na 1 osobę.

21 maja 2019

Witam nasza gmina objęła system nieruchomości niezamieszkałe i okazuje się, że dużo nieruchomości niezamieszkałych (działalności gospodarcze) nie złożyło deklaracji. Czy w przypadku tych nieruchomości można naliczyć opłatę wstecz uwzględniając 5-letni okres przedawnienia czy nie ma takiej możliwości? Jak powinno wyglądać ewentualne przeprowadzenie postępowania w takich sprawach. Pozdrawiam

21 maja 2019

Dzień dobry, Bardzo proszę o konsultację dotyczącą przedawnienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2013 r. Poniżej opis problemu: Podatnik posiadał zaległość za 10/2013 r. Termin płatności należności upłynął w dniu 30.09.2013 r. Upomnienie za ten okres zostało wystawione w dniu 16.07.2018 r., zostało awizowane. Tytuł wykonawczy został wystawiony dnia 19.11.2018 r. (na należność główną, odsetki oraz koszty upomnienia). Organ egzekucyjny zastosował środek egzekucyjny w postaci zajęcia wynagrodzenia za pracę 21.01.2019 r. Urząd Skarbowy wyegzekwował całą zaległość (należność, odsetki i koszty upomnienia) i przelał do wierzyciela w dniu 01.02.2019 r. Podatnik złożył zarzuty na tytuł wykonawczy, składając zarzut przedawnienia. Organ podatkowy uznał zarzuty za uzasadnione. W związku z powyższym jakie należności mamy obowiązek zwrócić podatnikowi ? Należność główną wraz z odsetkami i kosztami upomnienia? Czy bez kosztów upomnienia ? Czy koszty upomnienia ulegają przedawnieniu - powstały przecież w 2018 roku ? Jeśli ulegają przedawni to kiedy ? - wraz z należnością czy osobno, licząc od daty doręczenia upomnienia ?

28 maja 2019

Tak, tak jak dla każdego zobowiązania obowiązuje 5 letni okres przedawnienia. W pierwszej kolejności wezwanie do złożenia deklaracji.

28 maja 2019

Jeżeli organ podatkowy uznał zarzuty za uzasadnione to zwrot NG, odsetek i kup.

29 maja 2019

Taka informacja z US: "podjęto próby zajęcia rachunków bankowych-brak rachunków, Skierowano zapytania o rachunki bankowego do systemu "OGNIVO"- zobowiązany nie posiada zgłoszonego konta bankowego. W systemach informatycznych tutejszego Urzędu zobowiązany nie składa żadnych deklaracji od 2013 r." Czy został zastosowywany środek egzekucyjny?

29 maja 2019

Jeśli po wezwaniu do złożenia deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych właściciel złoży deklarację to jak w takim razie naliczyć tą opłatę? Tak jak zadeklaruje w deklaracji czy nalezy przeprowadzić postępowanie dotyczące okresu, za który opłata była należna? Proszę o pomoc.

31 maja 2019

Mam problem z księgowaniem wpłat od komornika sądowego, przesyła on wpłaty, ale tylko i wyłącznie jako odsetki (informacja od niego), nie ma tu należności głównej. W systemie nie mogę księgować tych wpłat jako tylko odsetki, ponieważ mogę je tak księgować bez końca, należność się nie zmniejsza, dług cały czas rośnie. Czy mogę je zaksięgować rozbijając proporcjonalnie na nal. gł. i odsetki i takie zestawienie przesłać do Komornika? Czy może on ściągać tylko odsetki?

4 czerwca 2019

Nie został zastosowany środek egzekucyjny.

4 czerwca 2019

Tak jak zadeklaruje, z wyjątkiem sytuacji gdy dane w deklaracji są nieprawidłowe, wówczas prowadzić postępowanie.

5 czerwca 2019

Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie czy w związku z RODO możemy przyjmować np. do deklaracji umowę najmu czy inne podobne dokumenty które mogą potwierdzać zamieszkiwanie w innej miejscowości?

13 czerwca 2019

Nie powinno się zmienić rozliczenia dokonanego przez komornika. Art. 1026 par. 2 kpc - wpłata w pierwszej kolejności na koszty postępowania, dalej - na odsetki, na końcu - na należność główną.

13 czerwca 2019

Dziękuję za odpowiedź, mam jeszcze pewien problem, okazało się, że od 2013 r. osoba nie złożyła deklaracji, zamieszkiwała na danej posesji, jednak nie składając deklaracji nie miała przez nas użyczonego pojemnika, w związku z tym, że się nie ujawniała nie oddawała odpadów, jak naliczyć opłatę za odpady decyzją od 2014 r. od stycznia skoro 2013 r. już się przedawnił, czy od chwili obecnej kiedy te odpady będzie oddawała? Bardzo proszę i dziękuję za pomoc.

19 czerwca 2019

Informacja z US dotycząca tyt. wykonawczych za 2013 rok. Zajęcie rachunku bankowego-09.03.2017, OSW(BRB)15.02.2017 POT ( 11.01.2017), POZ (12.01.2017), doręczenie odpisu tytułu- 15.04.2017, relacja o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych 11.08.2017. Czy w opisanych przypadkach występuje przerwanie biegu terminu przedawnienia? POZ- doręczenie informacji o zajęciu (wezwania do zapłaty) zobowiązanemu. Dziękuję

24 czerwca 2019

Jeżeli przyjęcie odbywa się w ramach czynności sprawdzających czy postępowania podatkowego to od 4 maja 2019 r. istnieje obowiązek przekazania informacji (RODO).

24 czerwca 2019

Od stycznia 2014 r. Opłata nie jest związana z dostarczeniem pojemników.

28 czerwca 2019

W styczniu podatnik wpłacił kwotę 200,00 złotych w kasie. Na dowodzie wpłaty wpisane zostało jako należność bieżąca. Podatnik ma zaległość w kwocie 500,00 złotych- dotyczy roku 2014, 2015, a także koszty upomnień w kwocie 34,80. Zaksięgowane jest jako 23,20- koszty upomnień i 176,80 - zaległości. Czy mogę teraz przeksięgować na pozostałe koszty- 11,60 i wydać postanowienie? Czyli będzie zaksięgowane koszty upomnień 34,80 i 165,20 na zaległość.

2 lipca 2019

Proszę o wskazanie, które z wymienionych postępowań dot. przedawnienia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest prawidłowe. 1. Czy dokonując operacji przedawnienia należności, należy przypisać dokumentem rozrachunkowym również kwotę odsetek po to, żeby widoczna była operacja dokonania przedawnienia również odsetek? Jak w takim przypadku wykazać to na dokumencie PK oraz jakie nr kont należy wskazać? Na jaki dzień należy odsetki przypisać: czy na 31.12.2018 czy 01.01.2019? 2. Czy dokonując operacji przedawnienia należności nie dokonuje się żadnych operacji związanych z odsetkami, w związku z tym, że odsetki są naliczone, a nie przypisane i podczas wygaszenia należności głównej wygasają również odsetki?

3 lipca 2019

Czy koszty upomnień za upomnienie wydane na zaległość za 2013 rok, upomnienie zostało wydane w 2014 roku ulegają przedawnieniu? Został sporządzony tytuł i przekazany do US, ale nie zastosowano środka powodującego przerwanie biegu.

9 lipca 2019

Tak - w przypadku zajęcia rachunku bankowego.

9 lipca 2019

Pytanie nie zawiera informacji, których należności dotyczą koszty upomnienia. Od tego zależy sposób zaliczenia.

9 lipca 2019

Dzień dobry. Pani Agato jak założyć hipotekę za odpady komunalne. Będę robić to pierwszy raz i nie wiem jak to ugryźć. :(. Zaległości sięgają kwot od 400 do 1500 zł. począwszy od 2014 r. Zostały na zaległości wystawione tyt, wyk. i skierowane do US - w prawie wszystkich zostało umorzone postępowanie egzekucyjne. Od czego mam zacząć. 1.. Na jakich przepisach mam bazować. 2.. I czy opłata za wpis do hipoteki (nie wiem czy dobrze doczytałam) to 200 zł. (czy 50 zł bo chyba tak kiedyś było). 3.. Czy kwotę za wpis mogę jakoś wyegzekwować od dłużnika.

11 lipca 2019

Ponawiam pytanie z prośbą o odpowiedź Agnieszka_ 2 lipca 2019 Proszę o wskazanie, które z wymienionych postępowań dot. przedawnienia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest prawidłowe. 1. Czy dokonując operacji przedawnienia należności, należy przypisać dokumentem rozrachunkowym również kwotę odsetek po to, żeby widoczna była operacja dokonania przedawnienia również odsetek? Jak w takim przypadku wykazać to na dokumencie PK oraz jakie nr kont należy wskazać? Na jaki dzień należy odsetki przypisać: czy na 31.12.2018 czy 01.01.2019? 2. Czy dokonując operacji przedawnienia należności nie dokonuje się żadnych operacji związanych z odsetkami, w związku z tym, że odsetki są naliczone, a nie przypisane i podczas wygaszenia należności głównej wygasają również odsetki?

12 lipca 2019

Prawidłowe jest postępowanie z pkt 1. Przypis odsetek na 31.12.2018, konta Wn 221 Ma 720.

12 lipca 2019

Tak, ulegają przedawnieniu.

22 lipca 2019

ad. 1 Dalszy tytuł wykonawczy - art. 26c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, po nadaniu klauzuli wniosek KW-WPIS. ad. 2 Opłata sądowa 200 zł. ad. 3 Nie ma takiej możliwości.

23 lipca 2019

Witam co zrobić z zobowiązanym który zmarł? Zostawił nie nieopłacony cały rok, us odpisuje bezskuteczność ze względu na śmierć zobowiązanego. O spadkobiercach nic nie wiem, i podatki także nie mają. W innym przypadku sam mieszkał nie opłacił nic . Co zrobić także jak wyżej odpisał us. Czy mam zrobić odpis? Czy czekać az sie przedawni?

24 lipca 2019

Witam proszę o pomoc. Deklaracja zlozona na malazonka, na zaległości wystawione tytuły wykonawcze, informacja z us o śmierci podatnika. Na nieruchomości zostają zona i dzieci, dodam że nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. Co zrobić w takiej sytuacji? Wezwać żonę do złożenia deklaracji? A co z powstalymi zaleglosciami, gdzie tytuły były wystawione na męża?

31 lipca 2019

https://podatkowyreferat.pl/potyczkizprawempodatkowymwgminie#comment849

7 sierpnia 2019

Nie można zrobić odpisu zaległości pozostałych po nieżyjącym zobowiązanym. Przedawnienie 5 lat plus maksymalnie 2 lata z art. 99 OP. Jakie informacje w sprawie spadku z Sądu? Może warto (z uwagi na kwotę - razem z podatkami) złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania spadkowego? Na pewno od miesiąca śmierci zobowiązanego nie naliczać opłaty.

7 sierpnia 2019

Ale spadkobierców nie ma, ktoś już inny użytkuje i kupił tą działkę..Generalnie co włośnie zrobić w takim przypadku? Wisi zaległość odsetki się naliczają , a z us jest informacja o umorzeniu ze względu na śmierć zobowiązanego...

9 sierpnia 2019

To, że ktoś inny kupił i użytkuje to nie zmienia faktu, że za zaległości odpowiada spadkobierca(nawet jak to zobowiązany sprzedał, czy w innym przypadku gdy sprzedali już spadkobiercy). Trzeba ustalić kto spadkobiercą jest i od niego wyegzekwować. A odsetki się nie naliczają ... zastosowania ma art. 101 par. 1 OP.

9 sierpnia 2019

Jeżeli żona jest właścicielem nieruchomości to jest zobowiązana do złożenia deklaracji, czyli w pierwszej kolejności wezwanie. Zaległości po mężu do wyegzekwowania od spadkobierców.

9 sierpnia 2019

Witam zona nie jest właścicielem nieruchomości, nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. Co zrobić w takiej sytuacji?

9 sierpnia 2019

Jeszcze jedno pytanie czy po wejściu w życie nowelizacji ustawy ucpg nadal trzeba wydać otwartą decyzję określająca po zawiadomieniu które zostało doręczone przed nowelizacją a nie została wydana jeszcze decyzja?

9 sierpnia 2019

Nie rozumiem jakie znaczenie ma w tym przypadku nieuregulowany stan prawny. Proszę o spojrzenie do podstawowego przepisu - art. 2 ust. 1 pkt 4 - jeżeli włada tą nieruchomością to jest w świetle ustawy właścicielem nieruchomości, a tym samym jest zobowiązana do wypełnienia obowiązków w zakresie opłaty.

12 sierpnia 2019

Proszę o poradę. W sierpniu otrzymaliśmy informacje z US o nie zastosowaniu skutecznego środka egzekucyjnego do tytułów wykonawczych obejmujących zaległości za 2013 r. Z jaką datą należy dokonać przedawnienia? Co zrobić z odsetkami?

22 sierpnia 2019

Po wejściu w życie nowelizacji ucpg nie będzie możliwości wydania decyzji po zawiadomieniu, jeżeli przed wejście w życie nowelizacji nie zostało wszczęte postępowanie w tej sprawie.

26 sierpnia 2019

Jeżeli przed nowelizacją zostało wszczęte postępowanie to tak - decyzja określająca otwarta.

26 sierpnia 2019

Z datą sierpniową. Odsetki tez przedawnione w wysokości naliczonej do 31.12.2018 r. włącznie.

27 sierpnia 2019

Dziękuję za odpowiedz. Mam jeszcze pytanie, co należy zrobić z odsetkami po 31.12.2018 r.?

28 sierpnia 2019

Od przedawnionej zaległości nie mogą być naliczane odsetki. Bieg odsetek zatrzymuje się na 31.12.2019 r. i taka kwota odsetek winna być wykazana w dokumencie przedawnienia. Pozostałe odsetki należy anulować.

28 sierpnia 2019

W dniu 18.06.2019 r. Sąd Rejonowy ogłosił upadłość podatnika jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku. 06.08.2019 r. została zgłoszona wierzytelność do Sędziego Sądu Rejonowego w związku z zaległościami podatnika z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 13.08.2019 r. Urząd Skarbowy umorzył postępowanie administracyjne z uwagi na ogłoszenie upadłości podatnika. Czy można wystawić upomnienie na zaległości powstałe po dniu ogłoszenia upadłości? Jeśli tak to czy należy to upomnienie wystawić na podatnika czy na Sędziego Sądu Rejonowego (zajmującego się upadłością tego podatnika)? Czy po wystawieniu upomnienia możemy wystawić tytuł wykonawczy i skierować sprawę do Urzędu Skarbowego? Czy jeżeli nie można wystawić tytułu wykonawczego to co należy zrobić z zaległościami podatnika powstałymi po dniu ogłoszeniu upadłości? (proszę o wskazanie podstawy prawnej)

29 sierpnia 2019

Proszę jeszcze o wyjaśnienie. Po nowelizacji ustawy o ucpg nie będziemy wystawiać decyzji- gdy właściciel nie uiszcza opłaty zgodnie z zawiadomieniem. Na jakiej podstawie wystawić TW skoro w obowiązującym zawiadomieniu nie ma zapisu, że stanowi podstawę do wystawienia TW?

2 września 2019

Wysłałam do US zapytanie na jakim etapie znajduje się postępowanie egzekucyjne dot. tytułu. Otrzymałam informację, że 10.07.2015 r. zostało dokonane zajęcie rachunku bankowego, bank i zobowiązany odebrali zawiadomienie w dniu 16.07.2015. Pismem z dnia 25.09.2015 r. bank poinformował US, iż na rachunku występuje zbieg egzekucji administracyjnej z sądową. Czy w takim przypadku został przerwany bieg terminu przedawnienia?

3 września 2019

Proszę o informację czy możemy zabezpieczyć należności z tytułu wykonawczego za okresy 11/2013 i 12/2013 na Sp. z o.o., przy czym podkreślić należy, że w dniu 05.05.2015r. wydano postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego, które uprawomocniło się 13.06.2015r. a tytuł wykonawczy o którym mowa był wystawiony później, tj. 17.06.2016r. Właściwy urząd skarbowy do którego został skierowany, zwrócił nam ww. tytuł z uwagi na niedopuszczalność wszczęcia egzekucji pieniężnych z masy upadłości . Czy samo skierowanie tytułu do właściwego organu podatkowego przerwało bieg terminu przedawnienia ? Jak prawidłowo obliczyć termin przedawnienia w tej sytuacji ?

3 września 2019

Wobec zaległości Sp. z o.o. Sp. K. za okres 9/2013 do 9/2016 wystawiono tytuł wykonawczy w dniu 16.03.2017r. W grudniu 2018 roku właściwy US informuje, że w dniu 19.04.2017 r. wystąpił o zajęcie rachunku bankowego. Problem jednak w tym że 22.12.2016 r. wydano postanowienie kończące postępowanie upadłościowe które uprawomocniło się z dniem 16.01.2017r. Reasumując upadłość płatnika była prawomocna już w momencie wystawienie ww. tytułu wykonawczego. Proszę o informację czy ww. tytuł wykonawczy jest prawidłowy i postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Urząd Skarbowy jest dopuszczalne ? Jak liczyć w tej sytuacji przedawnienie i jakie kroki można jeszcze podjąć w celu odzyskania należności.

16 września 2019

Np. art. 491 (15) ust. 2 Prawa upadłościowego - planu spłaty.

16 września 2019

Na podstawie ponownego zawiadomienia z pouczeniem.

16 września 2019

Tak.

16 września 2019

Skierowanie TW nie przerywa biegu terminu przedawnienia. Bieg przerywa ogłoszenie upadłości, a po przerwaniu biegu biegnie a nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego.

9 października 2019

Proszę o informację, czy po umorzeniu postępowania z uwagi na bezskuteczność egzekucji wszystkie zastosowane wcześniej środki egzekucyjne stają się nieważne. Czy w takim przypadku zastosowany skuteczny środek egzekucyjny nie skutkuje już przerwaniem biegu terminu przedawnienia?

29 października 2019

Otrzymałam informację z US odnoście podjętych czynności egzekucyjnych za rok 2013. Został zajęty rachunek bankowy dnia 23.08.2016 r., kolejno 02.09.2016 r. dostarczono zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego, natomiast 29.08.2016 r. - doręczono zajęcie dłużnikowi zajętej wierzytelności (POT); 30.08.2016 r. - doręczono informację o zajęciu (wezwanie do zapłaty w egzekucji z nieruchomości) zobowiązanemu (POZ);31.08.2016 r. - oświadczenie dłużnika zajętej wierzytelności dot. zajęcia (OSW) BRB – brak rachunku bankowego. Czy wyżej wymienionej sytuacji miało miejsce zastosowania środka egzekucyjnego przerywającego bieg terminu przedawnienia??? A co jeśli nastąpił zbieg egzekucji czy wówczas środek egzekucyjny także jest zastosowany??

30 października 2019

Skutkuje przerwaniem biegu terminu przedawniania.

13 listopada 2019

Czy jako wierzyciel mogę prosić ZUS o udzielenie informacji dotyczącej ewentualnie przyznanych i przekazywanych przez organ rentowy świadczeń pieniężnych z tytułu zaopatrzenia emerytalnego lub rentowego z uzasadnieniem, że wnioskowane informacje są niezbędne wierzycielowi – Wójtowi Gminy ………………… do skutecznego prowadzenia postępowania w zakresie egzekucji administracyjnej na podstawie tytułu wykonawczego Nr ………….?

15 listopada 2019

W sytuacji gdy został zajęty rachunek bankowy o czym dłużnik został zawiadomiony, po czym nastąpił zbieg egzekucji czy w tym przypadku doszło do przerwania biegu terminy przedawnienia?

20 listopada 2019

Bardzo proszę o rozwianie wątpliwości dotyczących decyzji określających. Czy jeżeli przypis następuje w dniu doręczenia decyzji określającej, to ten dzień również rozpoczyna bieg przedawnienia? Czy jeżeli mieliśmy decyzje określające od 07.2013 dostarczone i przypisane w kolejnych latach, to okres od 07 do 12.2013 przedawnił nam się z 01.01.2019?

27 listopada 2019

Data doręczenia i przypisania decyzji określającej nie ma wpływu na bieg terminu przedawnienia. Istotny jest termin płatności opłaty - art. 70 par. 1 OP.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl