Sklep
Książki w postaci elektronicznej (format .pdf ) dostępne w 24 h
Blog Podatkowy Referat
Drugi termin składania wniosków o zwrot podatku a dokument z ARiMR 20
Drugi termin składania wniosków o zwrot podatku a dokument z ARiMR

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 26 lipca 2019 r. opublikowało odpowiedź na następujące pytanie (źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najczesciej-zadawane-pytania-dotyczace-zwrotu-podatku-akcyzowego-od-zakupionego-paliwa-rolniczego):

Pytanie nr 48: Czy producent rolny powinien do wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego w drugim terminie składania wniosków ponownie dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w jego posiadaniu, jeśli dokument ten został już dołączony przez tego producenta rolnego do wniosku o zwrot podatku akcyzowego złożonego w pierwszym terminie składania wniosków w danym roku w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła?

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.), zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącymi posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku i powierzchni użytków rolnych, które wykazał we wniosku, a które w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 lutego są wykazane jako użytki rolne.

Stosownie do art. 6 ust. 3 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego;

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r., na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Dokumenty te stanowią podstawę do wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku.

W związku z powyższym zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który był posiadaczem bydła w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego, jest posiadaczem użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy oraz dołączył do ww. wniosku ww. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie. Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do ww. wniosku ww. dokument jednorazowo w danym roku.

Zgodnie z art. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., do postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).

Stosownie do art. 77 § 4 kpa, fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi z urzędu nie wymagają dowodu. Fakty znane organowi z urzędu należy zakomunikować stronie. Natomiast w sytuacjach budzących wątpliwości organ administracji publicznej w ramach prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 50 § 1 i 2 kpa, może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

Organ obowiązany jest dołożyć starań, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe.

W związku z powyższym Organ będąc w posiadaniu dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informację o liczbie DJP bydła, w przypadku producenta rolnego, który przedłożył ww. dokument w pierwszym terminie, nie powinien żądać jego przedłożenia przy składaniu przez tego producenta wniosku również w drugim terminie.


Komentarz:

Ze wskazanego art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wynika, że w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła (i w pierwszym i w drugim terminie) do wniosku dołącza się dokument z ARiRM. Obowiązek dołączenia dokumentu z ARiMR nie oznacza natomiast obowiązku ponownego pobrania dokumentu z ARiMR (i dołączenia do wniosku oryginału dokumentu). Zgodnie bowiem z art. 76 § 1 kpa w związku z art. 76b § 2b kpa funkcję dowodu do wniosku złożonego w drugim terminie może pełnić odpis (kserokopia) dokumentu z ARiMR potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika prowadzącego postępowanie. Wówczas zostaje wypełniona treść art. 6 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy. Czy nie jest to odpowiednie rozwiązanie?

Komentarze do wpisu (20)

2 sierpnia 2019

Pani Agato, co w sytuacji kiedy małżeństwo posiada gospodarstwo wspólnie, faktury od lutego są wystawiane na męża, który teraz zmarł. Czy żona składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego może przedłożyć faktury wystawione na męża?

6 sierpnia 2019

Czy w sytuacji kiedy rolnik przepisał całe gospodarstwo na rodzeństwo, ale twierdzi, że to on użytkuje wszystkie grunty (bydło też ma zarejestrowane na siebie) może wystąpic z wnioskiem?

8 sierpnia 2019

CO DO KOMENTARZA: w WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW WNIOSKODAWCY NIGDY NIE PAMIĘTAJĄ NA JAKA POW GRUNTÓW SKŁADALI WNIOSEK I JAKIE DOKUMENTY DOSTARCZALI DO WNIOSKU!!!!!!!!!!!!!!!! A OBSŁUGA TAKIEGO INTERESANTA TRWA DŁUGO!!!!!!!(CZAS NA WYDANIE DECYZJI I ZŁOŻENIE PRAWIDŁOWEGO WNIOSKU DO WOJ. JEST KRÓTKI.) A JEŚLI NIE TRZEBA SKŁADAĆ DOKUMENTU Z ARIMR W DRUGIM TERMINIE TO PO CO SKŁADAĆ I CAŁY WNIOSEK....PRZECIEŻ LIMIT USTALAMY JUŻ W LUTYM( DLA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W I I II TERMINIE W PRZYPADKU GRUNTÓW POZOSTAJĄCYCH BEZ ZMIAN).

14 sierpnia 2019

Faktury wystawione na męża nie będą mogły być uwzględnione.

19 sierpnia 2019

Jeżeli gospodarstwo stanowi współwłasność małżeńską, to powierzchnię gruntu we wniosku o zwrot akcyzy należy traktować jako znajdujący się w posiadaniu czy współposiadaniu wnioskodawcy?

21 sierpnia 2019

Czy w sierpniu trzeba wypisać drugi raz oświadczenie o dzierżawieniu gruntów na podstawie ustnej umowy? tj.jak ktoś złożył wniosek w lutym i złożył oświadczenie.

22 sierpnia 2019

We współposiadaniu.

22 sierpnia 2019

Tak

22 sierpnia 2019

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym zwiększenia limitu, w związku z tym, ze producent rolny dokupił w miesiącu kwietniu br. użytki rolne o pow. 0,60ha. Czy w związku z tym należy wydać decyzję zmieniającą i zwiększyć limit, czy uwzględnić limit z poprzedniej decyzji.

27 sierpnia 2019

Jak mogę rozliczyć koszty obsługi dotacji-2%? Zazwyczaj daję na koszty pocztowe, zakup papieru, tonera do drukarki. Czy to mogą być faktury dot. zakupów przed przed otrzymaniem dotacji? I kolejna kwestia. Mogę zaliczyć w części na koszty wynagrodzenia? Mam w zakresie obowiązków obsługę wniosków więc dodatku specjalnego nie dostanę.

27 sierpnia 2019

Tak, należy wydać decyzję zmieniającą. Zwrot podatku możliwy jeżeli z dodatkowych użytków rolnych 0,60 ha zwrot niewykorzystany w pierwszym terminie. Przykład decyzji zmieniającej decyzję w części dotyczącej limitu rocznego str. 60 i 61 książki „Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym z komentarzem” - http://zwrotpodatkuakcyzowego.pl/

28 sierpnia 2019

Rolnik złożył wniosek o zwrot podatku akcyzowego a następnie, przed wydaniem decyzji, złożył wniosek o wycofanie tego wniosku. Czy w związku z tym należy wydać decyzję jeśli tak to jaką? jak należy postąpić ?? dziękuje

28 sierpnia 2019

Rolnik złożył wniosek w lutym, w którym nie wykazał DJP. W sierpniu złożył drugi wniosek i dołączył zaświadczenie z ARiMR o liczbie DJP. Czy możemy zmienić limit na rok ustalony w pierwszym terminie??

29 sierpnia 2019

Co zrobić w takiej sytuacji padtnik ma grunty w innej gminie w mojej mam siedzibę stada bydła czy można przyznać sam zwrot na bydło? Jeśli tak to na podstawie jakiego artykułu pozdrawiam.

4 września 2019

Nie mogą to być faktury dotyczące zakupów przed datą otrzymania dotacji. Może być wynagrodzenie za zlecone czynności ustalania i wypłacania zwrotu podatku w ramach dodatkowej umowy.

4 września 2019

Trzeba wydać decyzję umarzającą postępowanie - na podstawie art. 105 par. 2 KPA.

4 września 2019

Tak, limit podlega zmianie.

4 września 2019

Nie można przyznać zwrotu na samo bydło. Zwrot podatku przyznaje wójt wg miejsca położenia użytków - art. 5 ust. 1.

10 września 2019

Rolnik złożył osobiście wniosek o zwrot podatku akcyzowego w dniu 3 września br. Czy w związku z tym należy wydać decyzję umarzającą postępowanie jako bezprzedmiotowe czy decyzję odmawiającą zwrotu?

13 września 2019

Decyzję odmowną.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl