Blog Podatkowy Referat
Drugi termin składania wniosków o zwrot podatku a dokument z ARiMR
Drugi termin składania wniosków o zwrot podatku a dokument z ARiMR

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 26 lipca 2019 r. opublikowało odpowiedź na następujące pytanie (źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najczesciej-zadawane-pytania-dotyczace-zwrotu-podatku-akcyzowego-od-zakupionego-paliwa-rolniczego):

Pytanie nr 48: Czy producent rolny powinien do wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego w drugim terminie składania wniosków ponownie dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w jego posiadaniu, jeśli dokument ten został już dołączony przez tego producenta rolnego do wniosku o zwrot podatku akcyzowego złożonego w pierwszym terminie składania wniosków w danym roku w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła?

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.), zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącymi posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku i powierzchni użytków rolnych, które wykazał we wniosku, a które w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 lutego są wykazane jako użytki rolne.

Stosownie do art. 6 ust. 3 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego;

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r., na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Dokumenty te stanowią podstawę do wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku.

W związku z powyższym zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który był posiadaczem bydła w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego, jest posiadaczem użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy oraz dołączył do ww. wniosku ww. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie. Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do ww. wniosku ww. dokument jednorazowo w danym roku.

Zgodnie z art. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., do postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).

Stosownie do art. 77 § 4 kpa, fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi z urzędu nie wymagają dowodu. Fakty znane organowi z urzędu należy zakomunikować stronie. Natomiast w sytuacjach budzących wątpliwości organ administracji publicznej w ramach prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 50 § 1 i 2 kpa, może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

Organ obowiązany jest dołożyć starań, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe.

W związku z powyższym Organ będąc w posiadaniu dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informację o liczbie DJP bydła, w przypadku producenta rolnego, który przedłożył ww. dokument w pierwszym terminie, nie powinien żądać jego przedłożenia przy składaniu przez tego producenta wniosku również w drugim terminie.


Komentarz:

Ze wskazanego art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wynika, że w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła (i w pierwszym i w drugim terminie) do wniosku dołącza się dokument z ARiRM. Obowiązek dołączenia dokumentu z ARiMR nie oznacza natomiast obowiązku ponownego pobrania dokumentu z ARiMR (i dołączenia do wniosku oryginału dokumentu). Zgodnie bowiem z art. 76 § 1 kpa w związku z art. 76b § 2b kpa funkcję dowodu do wniosku złożonego w drugim terminie może pełnić odpis (kserokopia) dokumentu z ARiMR potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika prowadzącego postępowanie. Wówczas zostaje wypełniona treść art. 6 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy. Czy nie jest to odpowiednie rozwiązanie?

Kategorie bloga
Blog chmura tagów
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl