Adnotacja zamieszczona na decyzji
Adnotacja zamieszczona na decyzji

Na wniosek producenta rolnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje zwrot podatku. Przyznanie zwrotu podatku akcyzowego ma formę decyzji. Forma decyzji wynika wprost z art. 5 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ustawy do postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Stosownie do art. 107 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego decyzja zawiera: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny.

Dokonanie czynności urzędowej na wniosek podlega opłacie skarbowej, uregulowanej w ustawie z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).

Decyzja o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest zwolniona od opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej - cz. I ust. 53 kol. IV pkt 6.

Niemniej, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. poz. 1330) wydając wnioskodawcy dokument potwierdzający dokonanie czynności urzędowej, organ zamieszcza na nim adnotację, potwierdzoną podpisem osoby dokonującej adnotacji, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, w której określa podstawę prawną zwolnienia — w przypadku gdy czynność urzędowa jest od niej zwolnione.

Oznacza to, że decyzja o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej winna mieć zamieszczoną adnotację dotyczącą zwolnienia od opłaty skarbowej.

Adnotacja może mieć następujące brzmienie:

Przykład:

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie cz. I ust. 53 kol. IV pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl