Tarcza antykryzysowa – podatki i opłaty lokalne
Tarcza antykryzysowa – podatki i opłaty lokalne

Projekt nowelizacji specustawy (ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) z 21 marca 2020 r. zawiera uregulowania dotyczące podatków i opłat lokalnych:

Możliwość zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Projekt przewiduje możliwość wprowadzenia zwolnienia od podatku od nieruchomości przez radę gminy.

Rada gminy zwolnienie od podatku od nieruchomości wprowadza w drodze uchwały. W uchwale rada gminy wskazuje jakiej części roku 2020 dotyczy zwolnienie od podatku od nieruchomości. Zwolnienie od podatku obejmuje grunty, budynki i budowli związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Zwolnienie od podatku od nieruchomości dotyczy wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Możliwość przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Projekt przewiduje możliwość przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości oraz określa zasady przedłużenia.

Uprawnionym do przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedłuża termin płatności w drodze zarządzenia. Przedłużenie dotyczy wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Przedłużenie może dotyczyć terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to dotyczy raty podatku płatnej do dnia 15 maja, natomiast w przypadku osób prawnych, rat podatku płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2020 r.

Możliwość zawieszenia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.

Projekt wskazuje dwa rozwiązania.

W razie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organ może zawiesić z urzędu albo na wniosek postępowanie lub kontrolę prowadzone na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. W zakresie podatków i opłat postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową zawiesza wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo zarząd związku międzygminnego (w przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy, w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Możliwość zawieszenia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej dotyczy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłat lokalnych, opłaty skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zawieszenia jest możliwe z urzędu albo na wniosek. W sprawie zawieszenia wydaje się postanowienie. Postanowienie wywołuje skutki prawne od chwili jego wydania. Postanowienie doręcza się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie doręczenia postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania albo kontroli. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania i kontroli nie będzie przysługuje zażalenie.

Równocześnie projekt nowelizacji specustawy przewiduje wprowadzenie upoważnienia fakultatywnego do wydania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rozporządzenia, które z mocy prawa zawiesi postępowania i kontrole. W rozporządzeniu zostanie określony zakres terytorialny zawieszenia, rodzaje postępowań i kontroli podlegających zawieszeniu oraz okres, na który następuje zawieszenie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Możliwość wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych.

Projekt nowelizacji przewiduje wprowadzenie upoważnienia fakultatywnego do wydania przez Rada Ministrów rozporządzenia, które z mocy prawa wstrzyma administracyjne postępowanie egzekucyjne należności pieniężnych. W rozporządzeniu Rada Ministrów określi zakres terytorialny wstrzymania, grupy zobowiązanych, w stosunku do których postępowanie jest wstrzymywane oraz okres, na który następuje wstrzymanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

 

Bieżące informacje nt. projektu nowelizacji specustawy śledź tutaj: https://www.facebook.com/PodatkowyReferat/

Komentuj w Grupach: https://www.facebook.com/pg/PodatkowyReferat/groups/?ref=page_internal

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl